بررسی کارایی و عوارض جانبی جایگذاری لوله‌ی بینی- معدی با کمک Guide wire

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار گروه جراحی عمومی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 رزیدنت جراحی عمومی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارورز، ستاد پرورش استعدادهای درخشان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

  مقدمه:   قراردادن لوله‌ی بینی-معدی در اورژانس‌های پزشکی همیشه موفقیت‌آمیز نیست و تلاش مکرر برای جایگذاری آن علاوه بر تأخیر در اداره‌ی بیمار، سبب افزایش احتمال ایجاد عوارض نیز می‌شود. بنابر‌این لازم است برای جایگذاری صحیح لوله از تکنیک‌هایی استفاده کرد که علاوه بر موفقیت‌آمیز بودن، بروز عوارض را نیز کاهش دهد. در این مطالعه کارایی نوعی Guide wire جهت جایگذاری لوله‌ی بینی-معدی بررسی شده ‌است. همچنین در مورد سایر تکنیک‌هایی که میزان موفقیت‌آمیز بودن جایگذاری لوله‌ی بینی-معدی را افزایش می‌دهند نیز بحث شده است. روش‌ها: این مطالعه بر روی 60 نفر از بیماران بستری در بخش جراحی عمومی بیمارستان الزهرا (س) اصفهان انجام شد. بعد از انجام بیهوشی عمومی و ایجاد برش لاپاراتومی،  NG tube برای بیماران در گروه مورد (30 نفر) با وایر و در گروه شاهد (30نفر) بدون وایر گذاشته شد. اطلاعات مربوط به سن، جنس، تعداد دفعات تلاش جهت جایگذاری NG tube، و انواع عوارض ناشی از آن ثبت شده، به وسیله‌ی نرم‌افزار SPSS-13 بررسی شدند. یافته‌ها: محدوده‌ی سنی بیماران، 18-60 سال (میانگین: 9/44) بود. میانگین تعداد دفعات تلاش جهت جایگذاری موفق NG tube در گروه اول، 26/1 بار و در گروه دوم، 13/2 بار به دست آمد (011/0P = ). 7 بیمار (3/23%) در گروه اول و 11 بیمار (6/36%) در گروه دوم هنگام جایگذاری لوله دچار عوارض زودرس شدند که در گروه اول شامل 5 مورد گیر کردن لوله در نازوفارنکس، 1 مورد خونریزی بینی، و 1 مورد دور زدن لوله بود. در گروه دوم نیز همین عوارض با فراوانی 6، 1، و 4 مورد، به ترتیب، مشاهده شدند (5/0P = ). نتیجه‌گیری: با توجه به موفقیت‌آمیز بودن استفاده از guide wire جهت جایگذاری NG tube به نظر می‌رسد به کار بردن این وسیله‌ی مفید منجر به کاهش عوارض ناشی از جایگذاری لوله می‌گردد. واژگان کلیدی: لوله‌ی بینی-معدی، Guide wire، عوارض.

عنوان مقاله [English]

Efficacy and safety of Naso-Gastric (NG) tube placing by using Guide wire

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Beigi 1
  • Mohammad Eidy 2
  • Amir Hosein Davarpanah Jazi 3
1 Assistant Professor, Department of Surgery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Resident of General Surgery, Department of Surgery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Intern, Talented Development Office, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Enteral nutrition through a Naso-Gastric (NG) tube is a technique often used for hospitalized patients who have problems with oral nutrition. It can reduce patients mortality and morbidity if be performed correctly. Several methods are used to reduce risk of misplacement of the tube. In present study, we suggest a type of guide wire for correct placement of NG tubes. Methods: It was a clinical trial study carried out in operation room of Al-Zahra hospital, Isfahan, on 60 patients. After abdominal incision, NG tube was placed using guide wire in first group (n=30) and without it in second group (n=30). Patients' profiles, times of trial for tube placement, as well as complications were completely registered and analyzed by SPSS (ver.13). Findings: Mean age of patients was 44.9 years (rang: 18-60). The results show that the mean of trials in first group was 1.26, compared with 2.13 in second group (P-value: 0.011). Seven patients in first group and 11 patients in second group confronted with early complications during performing the procedure. These complications were tube entrapment in nasopharynx (16% in first group and 20% in second group), epistaxis (3% in both groups), and revolving of the tube (3% in first group and 13% in second group) (P-value > 0.05). Conclusion: It seems that use of guide wire for placing the NG tube lead to lower misplacement of the device and may reduce the risk of further complications. Key words: Naso-Gastric Tube, Guide Wire, Complications.