بررسی تأثیر سه روش تجویز خوراکی، داخل تراشه‌ای و داخل وریدی ان استیل سیستئین بر پارامترهای تنفسی بیماران مبتلا به سکته‌ی مغزی و تحت تهویه‌ی مکانیکی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار گروه بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، تهران، ایران

2 پزشک

چکیده

  مقدمه:    ان استیل سیستیئن به عنوان یک داروی موکولیتیک در بیماران تحت تهویه‌ی مکانیکی در بخشهای ICU مورد استفاده قرار می‌گیرد. تحقیق حاضر جهت بررسی موًثرترین روش کاربرد این دارو در این بیماران طراحی گردید. روش‌ها: در یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی دو سوکور در سال 86-1385 درICU بیمارستان امام رضا(ع) 60 بیمار سکته‌ی مغزی تحت تهویه‌ی مکانیکی به صورت تصادفی به سه گروه 20 نفری شامل درمان وریدی، گوارشی و داخل تراشه‌ای تقسیم شدند. همه گروهها با دوز روزانه 600 میلی‌گرم ان-استیل سیستئن به مدت یک هفته درمان شدند. متغیرهای کمپلیانس دینامیک و اندکس تنفس سطحی و سریع (RSBI) قبل و بعد از درمان، تعداد موارد نیاز به ساکشن ریوی و تعداد موارد نیاز به تعویض لوله تراشه در گروهها ثبت شد. یافته‌ها: کمپلیانس دینامیک ریوی در روش داخل وریدی بیشتر از گوارشی و در روش گوارشی بیشتر از داخل تراشه‌ای بود (05/0 > P). RSBI در روش داخل تراشه‌ای بیشتر از گوارشی و داخل وریدی کمتر از همه بود (05/0 > P). نیاز به تعویض لوله تراشه در روش گوارشی بیشتر از داخل تراشه و داخل وریدی کمتر از همه بود ( 05/0 > P). ساکشن لوله تراشه و ریه در آخرین شیفت کاری 8 ساعته در روش داخل وریدی کمتر از گوارشی و در روش داخل تراشه بیشترین بود (05/0 > P). نتیجه‌گیری: درصورت نیاز به تجویز ان-استیل سیستئین در بیمارانی که تحت تهویه‌ی مکانیکی هستند، به ترتیب روش داخل وریدی سپس گوارشی و درنهایت داخل تراشه‌ای در اولویت می‌باشند.  واژگان کلیدی: ان-استیل سیستئین، کمپلیانس دینامیک، تهویه مکانیکی، اندکس تنفس سطحی و سریع(RSBI)، موکولیتیک.

عنوان مقاله [English]

The effect of three prescription methods of N-acetylcysteine on respiratory parameters in CVA patients under mechanical ventilation

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Rafiei 1
  • Mehrab Hojjat 1
  • Azizollah Ebrahimi 1
  • Ali Sadeghi 2
1 Assistant Professor,Department of Anesthesiology, Artesh University of Medical Sciences, Iran
2 General Physician
چکیده [English]

Background: N-acetylcysteine as a mucolytic agent is prescribed in different methods, in the patients who under mechanical ventilation. This study was designed to evaluate the effects of different methods of N-acetylcystein prescription in these patients.   Methods: In this randomized double blind clinical trial study, sixty CVA patients with mechanical ventilation were divided into three groups. Each group received 200 mg of N-acetylcysteine three times per day. Respiratory parameters such as dynamic compliance, rapid shallow breathing index (RSBI), the number of tracheal tube exchange and the number of tracheal tube suctioning were evaluated in all groups. Findings: Demographic variables were similar in all groups. Dynamic compliance was greater in intravenous than intragastric and intratracheal methods respectively (p <0.05). RSBI was lower in intravenous than intragastric and intratracheal methods respectively (p < 0.05). Intragastric method had higher number of tracheal tube exchange than intratracheal method and IV method has the lowest instance (p < 0.05). The IV method has the lowest number of tracheal tube suctioning than intragastric and intracheal methods respectively (p < 0.05). Conclusion: It seems that in the patients with mechanical ventilation, IV prescription of N-acetylcysteine has more advantages in comparison with intragastric and intratracheal methods . Key words: N-acetylcysteine, mechanical ventilation,dynamic compliance, rapid shallow breathing index, mucolytic agents.