بررسی اثر Photorefractive keratectomy در اصلاح هیپروپی بالای 3 دیوپتر 4 ماه پس از عمل جراحی

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استاد گروه چشم پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه چشم پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه چشم پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

  مقدمه:     هیپروپی یکی از عیوب انکساری شایع چشم می‌باشد و تمایل به اصلاح آن به روش جراحی رو به افزایش است. یکی از این روش‌های جراحی PRK می‌باشد که کارآیی آن برای درجات پایین هیپروپی تأیید شده است. لذا در این مطالعه بر آن شدیم که کارآیی PRK را برای درمان دوربینی بالای 3 دیوپتر، 4 ماه پس از عمل جراحی مورد بررسی قرار دهیم. روش‌ها: تعداد 30 چشم از 19 بیمار (66-18 سال) برای مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی به طور اتفاقی از مراجعین به یک کلینیک چشم   پزشکی      انتخاب شدند و تحت عمل جراحی PRK قرار گرفتند؛ سپس به صورت آینده‌نگر 4 ماه بعد حدت بینایی آنها ارزیابی و با قبل از عمل مقایسه گردید. همه بیماران توسط یک دستگاه به نام تکنولاس 217 مورد عمل قرار گرفتند. سپس داده‌های قبل و بعد از عمل در 2 فرم جمع‌آوری اطلاعات گردآوری شد و با استفاده از آزمون آماری paired-t در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: عیب انکساری یا SE (Spherical equivalent) بعد از عمل از 00/2 - تا 00/5 + متغیر بود. هیچکدام از موارد عیب انکساری‌شان به طور کامل اصلاح نشد. تصحیح در 30% بیماران به صورت بیشتر از حد (Overcorrection) و در 70% به صورت Undercorrection وجود داشت. در 6/46% SE در فاصله 00/1 ± دیوپتر قرار داشت. در 80% موارد SE در فاصله 00/2 ± دیوپتر قرار گرفت. میانگین بهترین دید اصلاح شده قبل از عمل 18/0 ± 8/0 و بعد از عمل نیز 18/0 ± 8/0 بوده است. میانگین بهترین دید اصلاح نشده قبل از عمل 1/0 ± 13/0 و بعد از عمل 25/0 ± 51/0 بوده است. میانگین عیب انکساری کروی قبل از عمل 06/2 ± 45/5 + و بعد از عمل 62/1 ± 00/1 + بوده است. میانگین عیب انکساری از نوع آستیگماتیسم، قبل از عمل 13/1 ± 42/1 - و بعد از عمل  55/0 ± 95/0 - بود. نتیجه‌گیری: بر اساس مطالعه حاضر عمل جراحی PRK برای هیپروپی با درجات متوسط یا بالا (بالاتر از 3 دیوپتر) قابلیت پیشگویی پایینی دارد و هرچه درجه هیپروپی بیشتر باشد میزان پایین بودن Predictability بیشتر است. واژگان کلیدی: دوربینی با درجه بالا، .Photorefractive Keratectomy  

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Efficacy and Results of Photorefractive Keratectomy on Hypermetropia of more than +3.00 Diopter, 4 Months after Surgery

نویسندگان [English]

  • Hassan Razmjoo 1
  • Hossein Attarzadeh 2
  • Hamid Fesharaki 2
  • Akram Rismanchian 3
  • Sayed Ali Akbar Mortazavi 2
1 Professor of Ophthalmology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor of Ophthalmology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor of Ophthalmology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Hyperopia is a type of refractive error and photorefractive keratectomy (PRK) is one of the surgical procedures for correction of various types of refractive errors. In this study we decided to evaluate the efficacy and results of PRK on hyperopia of more than 3 diopters 4 months after surgery. Background: Overall, 30 eyes of 19 patients (18-66 years of old) for this clinical trial study were selected from the patients referred to an  eye center clinic for PRK. All of these eyes were operated by Technolas 217 Excimer laser system. 4 months postoperative results were compared with preoperative data. Pre and postoperative results were compared using t-paired test via SPSS software. Methods: Postoperative spherical equivalent of patients were - 2.00 to + 5.00 diopter. In 30% of patients there was overcorrection and in 70% of patients there was Undercorrection. None of the patients were in the range of emetropia. Postoperative SE of 46.6% of patients was in the range of ± 1.00 diopter and 80% of patients were in the range of ± 2.00 diopter. The mean preoperative best corrected visual acuity (BSCVA) of patients 0.8 ± 0.18 as well as postoperative BSCVA. The mean of uncorrected visual acuity (UCVA) was 0.13 ± 0.1 and the mean of postoperative UCVA vs 0.51 ± 0.25. The mean of preoperative sphere was +5.45±2.06 and post operative one was + 1.00 ± 1.62 diopter. The mean of preoperative astigmatism was - 1.42 ± 1.13 that change to - 0.95 ± 0.55 postoperatively. Findings: Photorefractive keratectomy has a poor predictability and efficacy for hyperopia of more than + 3.00. Conclusion: High hyperopia - Hyperopia - Photorefractive Keratectomy. Key words: