بررسی نتایج مشاوره‌های قلبی انجام شده قبل از جراحی‌های غیرقلبی انتخابی

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار بیهوشی، بیمارستان امیرالمومنین(ع)، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

2 استادیار قلب‌وعروق، بیمارستان فاطمیه(س)، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

3 استادیار گروه پزشکی اجتماعی، مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

4 پزشک عمومی، بیمارستان فاطمیه(س)، سمنان، ایران

چکیده

  مقدمه:   مشاوره‌ی پزشکی یعنی درخواست کردن از پزشکی دیگر تا نظر خود را در مورد تشخیص بیماری یا چگونگی درمان بیمار بیان نماید. مشاوره‌ی پزشکی امروزه یکی از ارکان مهم طب است، از ‌این ‌رو درخواست مشاوره و پاسخ‌گویی به آن باید بر اساس اصول علمی باشد. در این تحقیق، ضرورت داشتن یا نداشتن مشاوره‌های قلبی انجام شده قبل ازجراحی‌های غیرقلبی انتخابی و چگونگی پاسخ‌دهی به آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت. روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی، پرونده‌ی 300 نفر از بیماران بستری شده د ربیمارستان امیر‌المؤمنین (ع) شهر سمنان که در سال 1384 تحت عمل جراحی غیرقلبی انتخابی قرار گرفته بودند و مشاوره‌ی قلبی برای آنها درخواست شده‌بود، مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات موجود در پرونده‌ی بیماران از جمله اطلاعات برگه‌های مشاوره و برگه‌ی شرح حال، براساس معیارهای انجمن قلب امریکا بررسی شده، در چک‌‌لیستی ثبت گردید و مورد پردازش آماری قرار گرفت. یافته‌ها: از 300 مورد مشاوره‌ی درخواست شده، 7/15 درصد موارد (با فاصله‌ی اطمینان 95 درصد: 8/19-6/11%) مشاوره‌های ضروری بودند. 66 درصد مشاوره‌های ضروری به‌طور کامل پاسخ داده شده‌ بودند. هیچ‌یک از مشاوره‌های انجام شده در بیمارستان ضروری نبود، در حالی ‌که 6/17درصد مشاوره‌های انجام شده در مطب‌ها ضروری بودند. ضروری بودن مشاوره‌ی درخواست شده با مکان انجام مشاوره (009/0 = P) و با سن بیمار (003/0 = P) ارتباط معنی‌داری داشت، اما بین جنس و ضروری بودن مشاوره‌ی درخواست شده ارتباط معنی‌داری دیده نشد (378/0 = P). نتیجه‌گیری: با توجه به این که تنها 7/15 درصد از مشاوره‌های درخواست شده ضروری بوده‌اند، به منظور بهینه‌سازی روند درخواست مشاوره و پاسخ‌گویی به آن، اقدامات لازم جهت آموزش اصول علمی مشاوره‌ی پزشکی الزامی به نظر می‌رسد. واژگان کلیدی: مشاوره‌های قلبی، مشاوره‌ی ضروری، جراحی غیرقلبی انتخابی.

عنوان مقاله [English]

Assessment of the Necessity and Results of Cardiac Consultations Conducted Before Non-Cardiac Surgeries

نویسندگان [English]

  • Mohammad Forozeshfard 1
  • Rahimeh Eskandarian 2
  • Raheb Ghorbani 3
  • Maedeh Karahrodi 4
1 Assistant Professor of Anesthesiology, School of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
2 Assistant Professor of Cardiology, School of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
3 Assistant Professor of Biostatistics, School of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
4 General Practitioner, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
چکیده [English]

Medical consultation includes requesting other physician to say his/her idea about the diagnosis made for a disease or the way of patient's treatment. Today, medical consultation is one of the main elements of medicine; therefore consultation request and responding to it must be completely based on logical and scientific bases.  Background: In this cross-sectional study, we studied the records of 300 patients hospitalized in the Amir-al-Momenin hospital, Semnan, Iran. In a one year period. Appointed information such as demographic data and consultation pages were studied, recorded in a provided checklist, and processed statistically. Methods: In this study, 15.7% (95% CI: 11.6-19.8%) of all requested consultations were necessary and 66% of all necessary consultations had been replied completely. The necessity of consultation was significantly related to the place in which the consultation was done (P = 0.009) and age of patients (P = 0.003), but there was no significant relationship between sex and necessity of requested consultation (P = 0.378). Findings: Our findings showed that only 15.7% of all requested consultations were necessary. Therefore, in order to optimize the trend of requesting consultations and responding to them, it seems necessary to teach the rules of scientific medical consultation to physicians. Conclusion: Cardiac Consultation, Necessary consultation, Selected Non-Cardiac Surgery. Key words: