بررسی میزان شیوع آنمی در ارزیابی‌های غربالگری کشوری دانش‌آموزان مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی در ایران

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 مدیر کل سلامت خانواده و جمعیت، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران

2 مشاور وزیر و مدیر کل اداره‌ی سلامت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش، تهران، ایران

3 کارشناس اداره‌ی سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران

4 متخصص اطفال، رئیس اداره‌ی سلامت نوجوانان و جوانان مدارس و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران

5 متخصص پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

6 پژوهشگر مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

7 دانشیار متخصص اطفال، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

  مقدمه:     آنمی یکی از شایع‌ترین مشکلات سلامتی در دنیاست. آنمی ناشی از کمبود آهن باعث عوارض مختلفی مانند اختلال در یادگیری، کاهش تمرکز، ضعف، افسردگی و حتی مرگ زودرس می‌شود. این عوارض به ‌ویژه در میان دانش‌آموزان می‌تواند عواقب بیشتری داشته باشد. این مطالعه، به بررسی شیوع آنمی در ارزیابی‌های غربالگری دانش‌آموزان در مناطق مختلف کشور می‌پردازد. روش‌ها: جمعیت نمونه، شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان پایه‌ی اوّل دبستان، پایه‌ی سوّم دبستان و اوّل راهنمایی در مدارس وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران در سال 1386 می‌باشد. یافته‌ها: شیوع آنمی در این مطالعه، 8/1% در دانش‌آموزان مقطع اوّل ابتدایی، 4/2% در دانش‌آموزان مقطع سوّم ابتدایی و 6/1% در  دانش‌آموزان مقطع اوّل راهنمایی در ارزیابی‌های غربالگری به‌ دست آمد. بیشترین میزان آنمی از دانشگاه‌های علوم پزشکی استان تهران گزارش شده است. نتیجه‌گیری: شیوع آنمی در برخی مناطق نسبت به کشورهای مطالعه‌ی فعلی و گذشته بالا می‌باشد. طراحی مطالعات دقیق برای تعیین علل احتمالی نظیر عوامل محیطی برای  بررسی نوع آنمی ضروری است. واژگان کلیدی: غربالگری، آنمی، دانش‌آموزان.  

عنوان مقاله [English]

The Prevalence of Anemia among School Students in a National Screening Program in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Amir Amirkhani 1
  • Seyed Hassan Ziaedini 2
  • Marzyeh Dashti 3
  • Tahereh Aminaei 3
  • Glayol Ardalan 4
  • Parisa Mirmoghtadaee 5
  • Parinaz Poursafa 6
  • Roya Kelishadi 7
1 Direcor General, Family Health, Population and School Health Bureau, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran
2 Director General of Health and Physical Activity and Prevention of Social Hazards, Ministry of Education and Training, Tehran, Iran
3 Senior Expert of Youth and School Health Office, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran
4 Head of Adolescents, Youth and School Health Office, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran
5 Specialist in Community and Preventive Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
6 Research assistant, Isfahan Cardiovascular Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
7 Associate Professor of Pediatrics, Isfahan Cardiovascular Research Center,Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Anemia affects child development and limits their social activity, education and future life. In this study, the prevalence of anemia is determined among school aged children in a screening program. Background: All first and third grade students in primary schools, first grade students in secondary schools related to Iranian universities of medical science were selected. The data were gathered by universities in 1386. Methods: The prevalence of anemia was 1.8% and 2.4% in first grade and third grade students in primary schools. It was 1.6% in first grade students in secondary schools. The high prevalence was reported from Tehran, Shahid beheshti and Iran Universities of medical science. Findings: It is considered more detailed interventions are necessary especially in high prevalence regions to determine the different types of anemia and their risk factors. Conclusion: Screening, Anemia, School children, Iran Key words: