بررسی ارتباط بین سطح سرمی و بزاقی هورمون‌های تستوسترون و استرادیول

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 فوق تخصص غدد، استادیار گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی یزد، یزد، ایران

2 فوق تخصص غدد، استاد گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 پاتولوژیست، استادیار گروه آسیب شناسی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

  مقدمه:   اندازه‌گیری تستوسترون و استرادیول بزاق، می‌تواند به عنوان روش مناسبی برای اندازه‌گیری این دو پارامتر مورد استفاده قرار گیرد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط سطح سرمی و بزاقی هورمون‌های تستوسترون و استرادیول با روش رادیوایمینواسی (RIA) است. روش‌ها: از 80 نفر مراجعه کننده به آزمایشگاه بیمارستان قائم (38 مرد و 42زن) با متوسط سن 5/16 ± 46 سال با در نظر گرفتن شرایط ورود به مطالعه نمونه‌ی سرمی و بزاقی گرفته شد. نمونه‌های سرمی و بزاقی در بین ساعت 8 تا 9 صبح جمع‌آوری شد. تستوسترون و استرادیول کل سرمی و بزاق با روش رادیوایمونواسی (RIA) اندازه‌گیری شد. یافته‌ها: میانگین تستوسترون سرم 25/322 ± 68/313 نانوگرم در دسی‌لیتر و میانگین تستوسترون بزاق 26/23 ± 60/14 نانوگرم در دسی‌لیتر محاسبه شد. همبستگی معنی‌داری بین میانگین تستوسترون سرم و بزاق وجود دارد (003/0› P و 33/0 = r). میانگین استرادیول سرم 02/1279 54/269 پیکوگرم در دسی‌لیتر و میانگین استرادیول بزاق 00/17 ± 99/10 پیکوگرم در دسی‌لیتر محاسبه شد. همبستگی معنی‌داری بین میانگین استرادیول سرم و بزاق در این مطالعه پیدا نشد (07/0= P و 20/0= r). نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه‌ی ما نشان داد که اندازه‌گیری تستوسترون و استرادیول بزاق با روش رادیوایمنواسی (RIA) می‌تواند جایگزین اندازه‌گیری سرمی این هورمون گردد. چرا که اندازه‌گیری بزاقی این هورمون نشانه‌ی قسمت آزاد و از نظر بیولوژیک فعّال این هورمون است. به علاوه این روش، ساده غیر تهاجمی و بدون استرس می‌باشد. واژگان کلیدی: سرم، بزاق، تستوسترون، استرادیول.

عنوان مقاله [English]

The correlation of Salivary and Serum estosterone and Estradiol

نویسندگان [English]

  • Mahshid Haratian 1
  • Reza Rajabian 2
  • Hossein Ayatollahi 3
1 Assistant Professor of Endocrinology, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Yazd Uni-versity of Medical Sciences, Yazd, Iran
2 Professor of Endocrinology, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor of Pathology, Department of Pathology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Measurement of salivary testosterone and estradiol can used instead of serum level. In spite of its convenience and in expensive, measurement of salivary testosterone and estradiol have not gained widespread popularity. The aim of this study was to evaluate the correlation between salivary and serum testosterone and estradiol by radioimmunoassay (RIA). Background: A total number of 80 person, including woman (n=42) and men (n=38), aged 46 16.5 were recuried from Ghaem hospital. Paired saliva and serum samples were obtained after specialized protocols. Salivary and blood samples were collected at 8 to 9 A.M. then testosterone and estradiol in saliva and total testosterone and estradiol in serum were measured with a commercial radioimmunoassay (RIA). Methods: Mean serum testosterone was 313.68 ± 322.25 and mean salivary testosterone was 14.60 ± 23.26 ng/dl. Significant linear correlation was found between salivary and serum testosterone (r=0/33, P= 0.003). Mean serum estradiol was 269.54 1279.0/02 and mean salivary estradiol was 10.99 17/00 pg/dl. Significant linear correlation was not found between salivary and serum estradiol (r = 0.20, P = 0.07) Findings: Our results indicate that salivary testosterone and estradiol measured with RIA can be used in place of serum total testosterone and estradiol. Our result showed that salivary level represent the biologically and, free fraction of these hormones. Salivary measurement of these hormones is non invasive and has not any stress. Conclusion: Serum, salivary, testosterone, estradiol. Key words: