اثر فعالیت بدنی کوتاه مدت (دویدن با تردمیل) بر یادگیری و حافظه‌ی فضایی در موش‌های صحرایی نر سالم و وابسته به مرفین

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تجربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد گروه فیزیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیارگروه فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

  مقدمه:   چکیده ورزش بر روی مرکز خوشایند مغز از طریق سیستم‌های اوپیوئیدی و رهایی ناقلان عصبی تأثیر می‌گذارد. در این پژوهش ورزش و فعالیت فیزیکی دویدن بر روی تردمیل و اثر آن را بر روی یادگیری و حافظه‌ی فضایی در موش‌های صحرایی نر سالم و وابسته به مرفین بررسی گردید. روش‌ها: موش‌های صحرایی نر سالم چهار ماهه‌ی نژاد ویستار در چهار گروه ده‌تایی شاهد (بدون تیمار دویدن با تردمیل و مرفین)، ورزش (دویدن با تردمیل، بدون مرفین)، مرفین (تیمار مرفین بدون دویدن با تردمیل) و مرفین همراه با ورزش تقسیم شدند. تیمار دویدن اجباری روی تردمیل به مدت 10 روز (روزانه 1 ساعت با سرعت 17 متر در دقیقه و شیب 15 درجه) انجام شد. تزریق درون صفاقی دوزهای افزایشی مرفین برای ایجاد وابستگی موش‌ها به مرفین انجام شد. مطابق با رفتار موش‌های شاهد، آزمون یادگیری فضایی به مدت 8 روز در حوضچه‌ی آبی موریس انجام شد. یافته‌ها: در مقایسه‌ی میانگین مجموع 8 روز آزمون یادگیری و حافظه‌ی فضایی، برای سه شاخص (طول مسافت، زمان رسیدن به سکو و سرعت شنا)، بین گروه شاهد با گروه مرفین همراه با ورزش تفاوت معنی‌دار وجود داشت (05/0P < ). تفاوت‌های این شاخص‌ها بین گروه مرفین همراه با ورزش با سایر گروه‌ها معنی‌دار بود (05/0P < )، اما بین گروه شاهد با دو گروه دیگر تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد (05/0P < ). نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان دادکه دویدن با تردمیل می‌تواند یادگیری و حافظه‌ی فضایی را در موش‌های وابسته به مرفین به طور معنی‌داری بهبود بخشد. ممکن است که ورزش کوتاه مدت همراه با سیستم اوپیوئیدی، یادگیری و حافظه‌ی فضایی را در موش‌های وابسته به مرفین تقویت کرده باشد، از این رو پیشنهاد می‌گردد که مرکز خوشایند در مغز برای حافظه و اعتیاد یکسان شناخته شود. واژگان کلیدی: ورزش، یاد گیری فضایی، موش صحرایی، مرفین.

عنوان مقاله [English]

The Effect of Short- term Physical Activity (treadmill running) on Spatial Learning and Memory in the Intact and Morphine Dependent Male rats

نویسندگان [English]

  • Hamid Azizi Malekabadi 1
  • Hojjatollah Alaei 2
  • Mahmoud Hosseini 3
1 Assistant Professor of Biological Science (animal physiology), Khorasgan Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 Professor of Physiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Science, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor of Physiology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Science, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Abstract It has been shown that the activity of some neurotransmitters may be changed by exercise. It can also affect on pleasure center through Opioid Systems and releasing neurotransmitters. Based on the effect of exercise, in this research, we studied the effect of exercise and physical activity with treadmill running on spatial learning and memory in the intact and morphine dependent male rats. Background: Healthy male Wistar rats ,weighting about 250gr 4 month age , were divided into four groups as follows: control (without treadmill running and morphine) , exercise (treadmill running and without morphine) , morphine (morphine treatment without treadmill running) and exercise+morphine treatment (n=10). Compulsive running on rat treadmill were performed in a ten- days period (1hr per day, at a speed of 17m/min and an incline of 15 degrees). Intraperitoneal injection of dissolved morphine with increasing doses of 10 mg/kg , 20 mg/kg and 40mg/kg for the first , second and third every 3 days , respectively , were applied to make rats morphine dependence. Corresponding control rats went through spatial learning process on a Morris water maze for 8 days. The time to reach the platform (latency), the length of swim path, and the swim speed were used for the evaluation of spatial learning. Methods: On the basis of this results, in comparison of total mean of the eight days spatial learning and memory experiment, for three parameters (path length, latency and swim speed), between control groups and exercise + morphine treatment groups are significant different (P< 0. 05). The differences of these parameters between exercise + morphine groups with another groups is significant (P<0.05), but between control groups and two other groups is not significant (P>0.05). Findings: We found that treadmill running can improve spatial learning and memory in morphine dependent rats significantly. These results confirm with our previously reports. According to effect of exercise on the release of endorphin and activation of neurotransmitters systems such as dopaminergic, serotonergic and glutamatergic, It could be short- term of exercise with opioid system  together increase spatial learning and memory in rats morphine dependence, suggesting the pleasure center in the brain is the same for addiction and memory. Conclusion: Exercise, spatial memory, rat, Morris water maze. Key words: