بررسی کارایی روش انتخاب اسپرم بر اساس توانایی اتصال آن به اسید هیالورونیک بر نتایج تزریق اسپرم به درون سیتوپلاسم تخمک

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار جنین شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشیار گروه آندرولوژی و جنین شناسی، مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل، پژوهشکده رویان جهاد دانشگاهی، پایگاه تحقیقات علوم سلولی اصفهان، مرکز با

5 عضو هیئت علمی گروه آندرولوژی، مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل، پژوهشکده رویان اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

  مقدمه:   چکیده پارامتر‌های مورفولوژی و تحرک، همیشه به منظور انتخاب اسپرم بالغ با DNA سالم برای تزریق اسپرم به درون سیتوپلاسم تخمک (ICSI) کافی نیستند. پیشنهاد شده است که نشانگرهای سطحی اسپرم از قبیل گیرنده‌های اسید هیالورونیک (HA) می‌توانند به منظور انتخاب اسپرم برای ICSI مفید باشند. در این پژوهش مقایسه‌ی کارایی روش انتخاب اسپرم بر اساس توانایی اتصال آن به اسید هیالورونیک با روش معمول ICSI برای هر زوج بررسی گردید. روش‌ها: نمونه‌های سیمن از 50 زوج در روز تخمک گیری جمع‌آوری و بررسی معمول طبق معیار WHO توسط میکروسکوپ نوری انجام گردید. با قرار دادن اسید هیالورونیک در هر دیش، تخمک‌ها ضمن تقسیم به دو بخش مساوی به طور تصادفی بین دو گروه HA و شاهد درون قطره‌های G-oocyte زیر روغن مینرال، در یک دیش توزیع شدند. گروه شاهد به روش معمول با انتخاب اسپرم دارای حرکت و مورفولوژی مناسب و گروه HA توسط اسپرم‌های متصل به اسید هیالورونیک که از نظر حرکت و مورفولوژی نیز اسپرم‌های مناسبی بودند، به وسیله‌ی پیپت مخصوص تزریق گردیدند. سپس میزان لقاح، درصد کلیواژ، کیفیت جنین، میزان حاملگی و لانه‌گزینی در هر دو گروه با استفاده از نرم افزار 5/11SPSS- و آزمون t-test بررسی شد. یافته‌ها: برخلاف درصد لقاح که به طور معنی‌داری در گروه HA نسبت به گروه شاهد بالاتر است (020/0P = )، درصد کلیواژ و کیفیت جنین بین دو گروه HA و شاهد، در روز دوم و سوم بعد از ICSI و میانگین تعداد جنین‌های انتقال داده شده به هر بیمار، اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد درصد کلیواژ روز دوم در گروه HA نسبت به گروه شاهد بالاتر و نزدیک به معنی‌دار شدن بود (06/0P = ). میزان لانه‌گزینی و حاملگی نیز در گروه HA نسبت به گروه شاهد بالاتر بود ولی معنی‌دار نبود. نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که انتخاب اسپرم بر اساس توانایی اتصال آن به اسید هیالورونیک می‌تواند نتایج ICSI را بهبود بخشد. واژگان کلیدی: اسید هیالورونیک (HA)، باروری، حاملگی، لانه گزینی، تزریق اسپرم به درون سیتوپلاسم تخمک.

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Sperm Selection Procedure Based on its Binding Ability to Hyaluronic Acid on ICSI Outcome

نویسندگان [English]

  • Farhad Fathi 1
  • Shahnaz Razavi 2
  • Akbar Vahdati 3
  • Mohamad Hosein Nasr-Esfahani 4
  • Marzieh Tavalaee 5
1 Student of MSc, Department of Biology, School of Sciences, Isfahan University, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Anatomy, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Professor of Biology, School of Sciences, Isfahan University, Isfahan, Iran
4 Professor, Department of Andrology and Embryology, Reproductive Medicine Research Center, Royan Institute (Isfahan Campus), Isfahan Fertility and Infertility Center, Isfahan, Iran
5 Faculty Member of Andrology, Reproductive Medicince Research Center, Royan Institute, Isfahn, Iran
چکیده [English]

Abstract Literature studies have suggested that morphology and motility parameters are not discriminatory value with respect to identification of normal mature sperm with intact DNA during Intra Cytoplasm Sperm Injection (ICSI). Thus, sperm surface markers, such as hyaluronic acid (HA) binding, have proposed to be useful for sperm selection for ICSI. Therefore, during this study the efficiency of HA sperm selection method was compared to routine ICSI procedure. Background: Semen samples from 50 couples were collected on the day of oocyte recovery. Semen analysis was carried out according to WHO criteria. For preparation dishes, hyaluronic acid was placed in dish. Denude oocytes were randomly divided to HA and control groups in G-oocyte drops under oil in a dish prepared for ICSI. For HA-ICSI, sperm were selected according to their binding ability to HA and the best morphology and motility. The percentage of fertilization, cleavage rate, embryo quality, implantation and pregnancy rate were compared between two groups with SPSS-11.5 software. Methods: Unlike percentage fertilization which was significantly higher in the HA group compared to the control group (P = 0.020), cleavage and embryo quality rate in the HA group on the second and third day the mean number of embryos per transfer was not significantly different between the two groups (P = 0.06). However, the cleavage rate in HA group was, close to be significantly higher on the second day (P = 0.066). Implantation and pregnancy rates were also significantly higher in the HA group compared to the control group. Findings: The results of this study suggest that HA sperm selection may improve the ICSI outcome. Conclusion: Hyaluronic acid (HA), Fertilization, Pregnancy, Implantation, Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI). Key words: