نفروپاتی ناشی از سندرم آنتی فسفولیپید نفروپاتی در بیماران مبتلا به نفریت لوپوسی‌

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دستیار بیماری‌های داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه روماتولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه پاتولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

  مقدمه:   چکیده اضافه شدن تغییرات سندرم آنتی فسفولیپید یا APS نفروپاتی بر ضایعات کلیوی لوپوس، موجب پیشرفت بیماری کلیوی و بدتر شدن پیش آگهی آنها می‌شود. هدف این پژوهش یافتن نشانگرهایی در بیماران لوپوسی بود که بتواند بروز APS نفروپاتی را در آنها پیش‌گویی کند زیرا می‌توان بر پایه‌ی آنها درمان‌هایی را برای پیش‌گیری از بروز پیامدهای دیگر، پیش‌بینی کرد. روش‌ها: در این پژوهش مقطعی، نمونه‌های بیوپسی کلیه‌ی 66 بیمار دچار به نفریت لوپوسی، به روش سرشماری و توسط یک نفروپاتولوژیست، بر اساس تقسیم‌بندی جدید نفریت لوپوسی ISN/RPS 2003، بازبینی شد و تغییرات همزمان ناشی از سندرم آنتی فسفولیپید بررسی گردید. نتایج با استفاده از آزمون‌های آماری مجذور کای و t مستقل در نرم افزار آماری SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: در 8/31% بیماران، تغییرات APS نفروپاتی دیده شد. شایع‌ترین نوع نفریت لوپوسی، کلاس IV بود. بین هر کدام از انواع نفریت لوپوسی و وجود همزمان تغییرات APS نفروپاتی (05/0   نتیجه‌گیری: این پژوهش نشان داد که آسیب‌شناسان باید به هنگام خواندن و گزارش لام بیوپسی کلیه‌ی بیماران مبتلا به نفریت لوپوسی، به وجود همزمان تغییرات مربوط به APS نفروپاتی هم دقت کافی نمایند زیرا وجود این تغییرات در درمان صحیح به پزشک معالج کمک می‌کند و می‌تواند از بروز حوادث عروقی ترومبوتیک در بیماران نفریت لوپوسی پیش‌گیری نماید. واژگان کلیدی: سندرم آنتی فسفولیپید، نفریت لوپوسی، پاتولوژی.

عنوان مقاله [English]

Anti phospholipid Syndrome Nephropathy in Patients with Lupus Nephritis

نویسندگان [English]

  • Ali Sadoogh Abbasian 1
  • Zahra Seyed Bonakdar 2
  • Diana Taheri 3
1 Resident of internal Medicine, Isfahan university of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Rheumatology, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Pathology, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Abstract Increasing the Antiphospholipid-nephropathy (APS-N) alterations on lupus renal lesions cause renal disease progression and detoriation of prognosis. The aim of this study was to find some indicators in lupus patients that can predict the occurring of APS-N in them and can be construct the preventive treatments for prevention of more complications. Background: In this descriptive study, the renal biopsy specimens of 66 patients with lupus nephritis, were reviewed according to new classification of lupus nephritis ISN/RPS 2003 by a nephropathologist and synchronous alterations due to APS, were studied. Results were analyzed by SPSS-12 and statistical methods, independent sample test, chi-square. Methods: The APS-N alterations were seen in 31.8% of patients. The most common class of lupus nephritis was IV. There was no significant difference between any one of the lupus nephritis class and the existence of synchronous APS-N alterations (P > 0.05), between lupus nephritis and APS-N with serum Cr level at the time of renal biopsy (P = 0.434) and also between the presence of anti phospholipid antibodies and the existence of synchronous APS-N alterations (P=  0.904). The difference between clinical signs (thrombosis, ischemia) and existence of the synchronous APS-N alterations, was strongly significant (P = 0.001). Findings: This study recommend that pathologists should be careful to diagnose and report the existence of synchronous APS-N alterations in renal biopsy specimens related to lupus nephritis patients, because these alterations help the physician to carry out proper treatment and prevent of future vascular thrombotic events in lupus nephritis patients. Conclusion: Anti phospholipid syndrome, lupus nephritis, normal pathology. Key words: