گزارش یک مورد کیست هیداتید سپتوم بین بطنی قلب

نوع مقاله : Case Report

نویسندگان

1 کاردیولوژیست، بیمارستان غرضی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه قارچ وانگل شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

      چکیده اکی‌نوکوکوزیس یک بیماری انگلی است که به وسیله‌ی اکی‌نوکوکوس گرانولوزوس پدید می‌آید و در ارگانهای مختلف بدن انسان کیست تولید می‌کند. کیست هیداتید قلب یک مورد نادر در آلودگی‌های بدن انسان با Echinococcus granulosus می‌باشد و از آنجا که بیماری به کندی رشد می‌کند تشخیص هیداتیدوز قلبی دیرهنگام است. در این مقاله یک مورد آلودگی سپتوم بین بطنی قلب به انگل یاد شده گزارش گردیده است که پس از تشخیص، بیمار تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفت و متأسفانه پس از عمل فوت نمود. با توجه به احتمال درگیری قلب در مناطق آندمیک، توجه و شناخت سریع‌تر بیماری می‌تواند در کاهش عوارض ناشی از آلودگی مؤثر باشد. واژگان کلیدی: کیست هیداتید قلب.

عنوان مقاله [English]

Hydatid Cyst of Interventricular Septum, a Case Report

نویسندگان [English]

  • Behdad Haghpanah 1
  • Behzad Haghpanah 2
1 Cardiologist, Gharazi Hospital, Isfahan
2 Assistant Professor, Department of Parasitology and Mycology. Faculty of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences
چکیده [English]

Abstract Hydatid disease caused by Echinococcus granulosus and produce cysts in different organs and tissues. Heart hydatid disease is a rare Echinococcosis. Sincec the cyst grows very slowly the disease is diagnosed with delay. In this report the case discussed of a female interventricular septum hydatid cyst. It was removed surgically after diagnosis and she was unfortunately expired after surgery. According to probability of heart involvement in endemic areas, rapid diagnosis can decrease the pathogen city and mortality rate.   Exercise, spatial memory, rat, Morris water maze. Key words: