اثربخشی الکتروشوک بر بیماران افسرده‌ی اساسی با حافظه‌ی قوی و ضعیف

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکترای روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

  مقدمه:   چکیده الکتروشوک به عنوان یک درمان مؤثر برای افسردگی‌های شدید شناخته شده است. تحقیقات نشان داده است که در بیماران افسرده‌ی اساسی سرعت پردازش اطلاعات پس از درمان با ECT (Electro Convulsive Therapy) افزایش می‌یابد. هدف این پژوهش تعیین اثر ECT بر بیماران افسرده‌ی اساسی با حافظه‌ی قوی و ضعیف می‌باشد. روش‌ها: در این پژوهش با اندازه‌گیری‌های پی در پی اثرات الکتروشوک بر حافظه‌ی بیماران افسرده‌ی اساسی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور عملکرد این بیماران با استفاده از مقیاس حافظه وکسلر در سه مرحله، پیش از الکتروشوک و 48 ساعت و شش هفته پس از آخرین جلسه‌ی الکتروشوک در 2 گروه، بهر حافظه‌ی قوی و بهر حافظه‌ی ضعیف ارزیابی شد. در هر گروه تعداد 15 نفر بیمار افسرده‌ی اساسی انتخاب و از لحاظ سن، تحصیلات و سایر متغیرهای مورد نظر در پژوهش همتاسازی شدند. بیماران هفته‌ای سه جلسه به طور یک طرفه بر نیمکره‌ی غیر مسلط الکتروشوک دریافت می‌کردند. یافته‌ها با استفاده از تحلیل واریانس و آزمون F تجزیه و تحلیل گردید. یافته‌ها: میانگین نمرات گروه بهر حافظه قوی، پیش از الکتروشوک 13/94 و 48 ساعت پس از آخرین جلسه 40/89 و در گروه ضعیف این میزان به ترتیب 66/79 و 86/75 بود که در هر دو گروه در سطح 0001/0 > P معنی‌دار بود و بهر حافظه در شش هفته پس از آخرین جلسه‌ی الکتروشوک در هر دو گروه به ترتیب 20/98 و 46/84 بود که در گروه قوی در سطح 0001/0 > P و در گروه ضعیف در سطح P

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Electroconvulsive on the Major Depression Patients with the Weak and Strong Memory

نویسندگان [English]

  • Mohammad Bagher Kajbaf 1
  • Sadra Khosravi 2
1 Assistant Professor of Psychology, School of Education and Psychology, Isfahan University, Isfahan, Iran
2 Student of PhD, Department of Psychology, School of Education and Psychology, Isfahan University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Abstract Electroconvulsive therapy has been recognized as a very effective treatment for severe depressions. Studies have shown that in major depressive patients, speed of information processing after the treatment with ECT will be increased. The aim of this study was to assess the effects of ECT on the memory of the major depressive patients to see whether this kind of treatment has any effect on improvement of the memory of these patients. Background: In this study, with the experimental design, repeated measurement of ECT effect on major depressive patient memory was investigated. For this purpose, the function of these patients on the Wechsler memory measure test in two strong and weak groups regarding their memory quotient were investigated before ECT, 48 hours and six weeks after the last session of ECT. In each group 15 patients were selected and matched considering age, education and other intended variables in the research. The patients received ECT laterally on their non- dominant hemisphere, three sessions a week. The results were interpreted with the use of measuring the analysis of variance and F test. Methods: The mean scores for the strong MQ group before the ECT was 94.13 and 48 hours after the last session was 89.40 and in the weak group was 79.66 and 75.86 respectively, in both groups a significant difference of P < 0.0001 exists. Six week after the ECT in both groups it was 98.20 and 84.46 respectively that in strong group in P < 0.0001 and in weak group P < 0.02 it was significant. The scores in the 48 hours after the ECT stage was decreasing but in the 6 weeks after the ECT stage was increasing. Findings: The present study shows that decrease in memory after the ECT is temporary and six weeks after the last session of ECT patient's memory in both weak and strong groups would be improved and would be increased. Conclusion: Major depression, electroconvulsive, memory. Key words: