روشی جدید، کم هزینه و بی خطر برای خارج کردن سوند فولی که دچار گرفتگی بالون شده است

نوع مقاله : Case Report

نویسندگان

1 دستیار اورولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

  مقدمه:   چکیده سوندگذاری در مجرای ادراری با وجود مزایای شناخته شده‌ی آن می‌تواند موجب پدید آمدن پیامدهایی برای بیمار گردد. یکی از پیامدهای نادر استفاده از سوند فولی که در هنگام خارج نمودن آن ممکن است رخ دهد، خالی نشدن بالون سوند فولی است. بدین منظور روش‌های محدود و در برخی موارد همراه با عارضه ولی گریز ناپذیری پیشنهاد شده است. پژوهش حاضر شیوه‌ای جدید، کم هزینه، بی خطر و به طور نسبی سریع را معرفی می‌نماید و کارایی و پیامدهای آن را بررسی می‌کند. روش‌ها: این پژوهش در طول سه سال برای 21 نفر بیمار در سنین بیش از 18 سال که در بخش‌های گوناگون بستری بوده، به دلایلی سوند foley داشته، دچار گرفتگی مجرای بالون شده بودند، با شیوه‌ی معرفی شده در این پژوهش به منظور رفع گرفتگی مجرای بالون و خارج‌سازی سوند آنان انجام گردید و کارآمدی روش جدید، میزان رضایت‌مندی بیماران و پیامد‌های آن مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها: در مجموع برای 21 نفر بیمار (19 نفر مرد و 2 نفر زن با میانگین سنی 56 سال) که دچار گرفتگی لوله بالون سوند شده بودند با این روش، بالون سوندها تخلیه و همه‌ی موارد با موفقیت انجام شد. میزان رضایتمندی بیماران در مقیاس لیکرت (1 = بهترین) به دست آمد. نتیجه‌گیری: در مجموع شیوه‌ی جدید ارائه شده در این پژوهش به کلیه‌ی اهداف تعیین شده‌ی اولیه (باز کردن گرفتگی بالون با کمترین پیامد و بیشترین رضایتمندی بیماران) در حد مطلوبی دست یافت و انجام آن برای رفع گرفتگی بالون سوند فولی پیشنهاد می‌گردد. واژگان کلیدی: سوند فولی، گرفتگی بالون، پیامدها.

عنوان مقاله [English]

A New, Inexpensive and Minimally Invasive Method to Remove a Foley Catheter with Balloon Obstruction

نویسندگان [English]

  • Peyman Salehi 1
  • Navid Omidifar 2
1 Resident of Urology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Medical Student, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Abstract Urethral catheterization can sometimes be associated with complications. Sometimes, it may be difficult to deflate the balloon and remove the catheter. This report introduces a new, inexpensive, minimally invasive and fairly rapid method to remove a Foley catheter with balloon obstruction. Background: We used this method during the last 3 years in hospitalized patients over 18 years of age, with Foley catheter balloon obstruction. effectiveness, patient satisfaction and the complications of this method were evaluated. Methods: Total of 21 patients (19 males and 2 females, average age 56) had Foley catheter balloon obstruction. In all 21 patients the catheters were removed successfully. Patient satisfaction was excellent in 14 and good in 5 patients. Findings: Using this new, inexpensive and minimally invasive method, we were able to relieve Foley catheter balloon obstruction in all 21 patients. Using this procedure is recommended to solve this problem in such cases. Conclusion: Foley catheter, balloon obstruction, complication. Key words: