فعالیت ضد قارچی Myrtus Communis L بر ضد ایزوله‌های بالینی آسپرژیلوس

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تجصصی رشته‌ی قارچ شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار قارچ شناسی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 استاد قارچ شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 استاد فارماکوگنوزی، دانشکده‌ی داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

  مقدمه:   چکیده آسپرژیلوزیس عفونت قارچی فرصت‌طلبی است که به وسیله‌ی گونه‌های مختلف قارچ آسپرژیلوس پدید می‌آید. تظاهرات بالینی و شدت بیماری بستگی به شرایط فیزیولوژیک بدن میزبان، اندامهای گرفتار شده و گونه‌های مختلف آسپرژیلوس دارد. مورد برگ‌های خشک شده‌ی گیاه Myrtus communis L است که بخش دارویی این گیاه را تشکیل می دهند. برگ‌های این گیاه دارای 2- 5/1 درصد اسانس می‌باشند که این اسانس دارای اثرات ضد میکروبی می‌باشد. روش‌ها: در این پژوهش از روش broth microdilution استفاده شد؛ بدین ترتیب که اسانس گیاه با استفاده از دستگاه Clevenger استخراج و در گوده‌های میکروپلیت بر ایزوله‌ها اثر داده شد و سپس از روی کدورت پدید آمده در گوده‌ها MIC آنها محاسبه گردید. یافته‌ها: تعداد نمونه‌ها بیست و شش عدد بود که پنج ایزوله تا رقت 8/1 (4/1 = MIC) هشت ایزوله تا رقت 16/1 (8/1 = MIC)، ده ایزوله تا رقت 32/1 (16/1 = MIC)، سه ایزوله تا رقت 64/1 (32/1 = MIC) اسانس رشد نکردند. نتیجه‌گیری: با توجه به این که اسانس گیاه مورد، بر روی همه ایزوله‌های به کار رفته در این پژوهش مؤثر بود، از این رو بررسی خواص ضد قارچی آن در شرایط Invivo، اثر pH و دما بر خواص ضد میکروبی این اسانس توصیه می‌گردد. واژگان کلیدی: مورد، آسپرژیلوس، فعالیت ضد قارچی، اسانس.

عنوان مقاله [English]

Antifungal Activity of Myrtus Communis L. Esssential Oil Against Clinical Isolates of Aspergillus

نویسندگان [English]

  • Rasoul Mohammadi 1
  • Seyed Hosein Mirhendi Esfahani 2
  • Shahla Shadzi 3
  • Fariborz Moattar 4
1 Student of PhD, Medical Mycology, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Mycology, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Professor of Mycology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Professor of Pharmacognosy, School of Pharmacy, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
چکیده [English]

Abstract Aspergillusis is an opportunistic fungal disease caused by different species of Aspergillus. Clinical manifestation and severity of disease related to physiological conditions of host body, involved organs and Aspergillus species. Myrtle is dried leaves of Myrtus communis L. has medicinal properties. Leaves of this plant has 1.5-2% essential oil and has antimicrobial effect. Background: In this study, broth microdilution method was used. Essential oil of plant was extracted by means of Clevenger apparatus and used on isolates; then account of turbidity caused in wells, their MIC was calculated. Methods: Number of samples was twenty six. Five isolates did not grow up to the dilution of 1/8th (MIC=1/4th), eight isolates up to 1/16th (MIC = 1/8th), ten isolates up to 1/32nd (MIC=1/16th) and three isolates up to 1/64th (MIC=1/32nd) of essential oil. Findings: In view of the fact that Myrtus communis essential oil was effective against all isolates in this research we recommend the investigation of its antifungal properties Invivo and the effect of pH and temperature on its antimicrobial properties. Conclusion: Myrtus communis L., Aspergillus, antifungal activity, essential oil. Key words: