بررسی تأثیر پیش داروی خوراکی کلونیدین بر میزان پایداری علایم قلبی عروقی در حین عمل و توزیع فراوانی عوارض قلبی پس از عمل در اعمال جراحی غیر قلبی

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار گروه بیهوشی و مراقبت‌های ویژه دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

  مقدمه:   چکیده بیشتر ایسکمی‌های قلبی در پایان جراحی و زمان بیداری پس از بیهوشی پدید می‌‌آیند که ناشی از افزایش فعالیت سیستم سمپاتیک بوده، که با روش‌های مختلف می‌‌توان آن را کاهش داد. از جمله داروهای موثر به این منظور آلفا دو آگونیست‌ها می‌‌باشند. هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر استفاده از کلونیدین خوراکی به عنوان پیش داروی بیهوشی بر پایداری قلبی عروقی در حین عمل جراحی و پیشگیری از عوارض قلبی عروقی پس از عمل بود. روش‌ها: 88 نفر بیمار در دو گروه وارد پژوهش شدند. پیش از شروع بیهوشی، گروه پژوهش ١/٠ میلی‌گرم کلونیدین و گروه شاهد دارونما دریافت کردند. فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و ضربان قلب در پنج زمان اندازه‌گیری و ثبت گردید. تغییرات مانیتورینگ قلبی در حین عمل و در اتاق بهبودی و نیز در زمان وقوع عوارض قلبی در روز اول پس از عمل در پرسشنامه ثبت شد. اطلاعات با استفاده از آزمون‌های آماری مناسب تجزیه و تحلیل و مقادیر 05/0P <  معنی‌دار تلقی گردید. یافته‌ها: مقایسه‌ی میانگین فشار خون سیستول بین دو گروه، در کلیه‌ی زمان‌ها به جز در زمان پایه، به صورت معنی‌دار در گروه شاهد بالاتر از گروه پژوهش بود. در مقایسه‌ی میانگین تغییرات، تعداد ضربان قلب در زمان‌های گوناگون نسبت به زمان پایه بین دو گروه، مقادیر در تمام زمان‌ها در گروه شاهد بیشتر از گروه پژوهش بود. توزیع فراوانی تغییرات ECG در زمان عمل و عوارض قلبی در گروه شاهد، بیست و چهار ساعت پس از عمل، بیش از گروه پژوهش بود. نتیجه‌گیری: استفاده از دوز پایین کلونیدین به عنوان پیش‌دارو در بیماران با سن بالا از تأثیرات قلبی عروقی ناشی از افزایش فعالیت سیستم سمپاتیک در این گروه جلوگیری نمود. همچنین فراوانی عوارض قلبی در طول بیست و چهار ساعت اول پس از عمل جراحی کاهش یافت. واژگان کلیدی: کلونیدین، آلفا دو آگونیست، آدرنرژیک، پیش داروی بیهوشی، پایداری قلبی عروقی.

عنوان مقاله [English]

Determination the Efficacy of Clonidine Premedication on Intraoperative Cardiovascular Stability and Frequency Distribution of Cardiac complication with Placebo after non Cardiac Surgery

نویسندگان [English]

  • Parvin Sajedi 1
  • Ahmad Yaraghi 2
  • Gholam Reza Kalili 2
1 Associate Pofessor, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Abstract Most cardiac ischemic episodes tend to start at the end of surgery and during recovery from anesthesia. α2 adrenergic agonists are effective for this purpose. The aim of this study was to determine the efficacy of oral clonidine as premedication on cardiovascular stability during operation and to prevent cardiovascular complications after surgery. Background: Eighty eight patients enrolled in the study and randomly divided into two groups. The study group received 1mg oral clonidine and the control group received placebo, two hours before anesthesia. Systolic and diastolic blood pressures and heart rate measured and registered in 5 different times. Any change in ECG monitoring during operation and in the recovery room were registered. Also prevalence of postoperative cardiac complications during the first postoperative day was recorded. All data were analyzed with suitable statistical tests. P<0.05 was significant considered. Methods: Comparison of mean systolic arterial blood pressures between the two groups were lower at all measured times in study group excepts on arrival to the operating room (P<0.05). Mean changes of heart rates in comparable with basic data were statistically higher in control group. Frequency distribution of ECG changes during operation and also frequency distribution of postoperative cardiac complication during the first postoperative day were higher in control group. Findings: Oral low dose clonidine as premedication before anesthesia in old patients can inhibit sympathetic over activity and ECG changes during operation. Also post. operative cardiac complications were lower in study group. Conclusion: Clonidine, Intra and post. operative, complication, α2 adrenergic agonists, premedication, cardiovascular. Key words: