بررسی علل مؤثر در استئوپروز و استئوپنی بیماران مبتلا به بتا تالاسمی ماژور در مرکز تالاسمی قزوین

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار و فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

2 دانشیار کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

چکیده

  مقدمه:   چکیده تالاسمی شایع‌ترین کم‌خونی ارثی در انسان می‌باشد. بتا تالاسمی ماژور شدیدترین شکل بیماری است. با توجه به افزایش طول عمر این بیماران به دنبال پروتکل‌های درمانی مانند تزریق خون، دسفرال و پیوند مغز استخوان، شانس کاهش تراکم استخوان (استئوپنی، استئوپروز) در این بیماران افزایش می‌یابد. لذا ارزیابی وضعیت تراکم استخوان در این بیماران ضروری است. روش‌ها: در این پژوهش توصیفی تحلیلی، تعداد 63 بیمار بتا تالاسمی ماژور 36-12 ساله تحت پوشش مرکز تالاسمی شهر قزوین در سال 1385 مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات مورد نیاز با معاینه‌‎ی بالینی، انجام آزمایش‌ها و رادیوگرافی استخوان جمع‌آوری گردید و سنجش تراکم استخوان برای 52 بیمار 36-17 ساله انجام شد. نتایج با نرم افزار SPSS تجزیه تحلیل آماری گردید. یافته‌ها: از 63 بیمار مبتلا به بتا تالاسمی ماژور 34 (56%) مرد و 29 (46%) زن بودند. 11 بیمار (18%) سن بین 17-12 و 52 بیمار (82%) سن بین 36-17 سال داشتند. میانگین سنی بیماران 01/5 ± 89/20 سال، میانگین وزن 2/9 ± 56/48 کیلوگرم، میانگین قد 43/10 ± 157 سانتی‌متر، میانگین ((BMI80/2 ± 87/19 کیلوگرم بر مترمربع بود. اختلال بلوغ در 27 بیمار (9/32%) مشاهده گردید. اختلال تراکم استخوان در 40 بیمار (77%) از 52 بیمار وجود داشت. ارتباط معنی‌داری بین اختلال تراکم استخوان با وضعیت بلوغ مشاهده گردید (05/0P

عنوان مقاله [English]

Bone mineral density in patients with Beta-Thalassemia Major in Qazvin

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Saffari 1
  • Mahyar Abolfazl 2
1 Pediatric Endocrinologist, School of Medicine, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
2 Professor of Pediatrics, School of Medicine, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Abstract Thalassemia is the most common hereditary anemia and beta thalassemia major is the most severe form of this syndrome. Patients' surveillance will be increase by the use of desferal, blood transfusion, and bone marrow transplantation, but simoultaneously the mineral bone density can be decreased. Background: In this cross- sectional study 63 patients with ß- thalassemia major   (12-36 years old) were enrolled. Physical examination, laboratory tests, bone radiography and bone density measurements done for every one. Then, datas analyzed with SPSS software, and Chi- square test. Methods: 34 (56%) out of 63 patients were male. Patients mean age was        20/89 ± 5/01 years old, 11 ones (18%) were 12-17 and 52 patients (82%) were 17-36 years old. Mean of weight, height and BMI were 45/56 ± 9/2 Kg, 157 ± 10/43 cm and 19/87 ± 2/8 kg/m2 respectively. Impaired puberty observed in 27 ones (32/9%) and 40 (77%) had Low bone mineral density. The relationship between low bone mineral density and puberty status was significant (P < 0/05). Findings: This study shows a significant relation between low bone density (osteopenia, Osteoporosis) and impaired puberty in B. thalassemia major patients. Conclusion: Major thalassemia, Bone mineral density, Osteopenia, Osteoporosis, puberty. Key words: