نقش استرس محدودیت حرکتی پیش از تولد بر عملکرد ایمنی موش‌های رات نر60 روزه

نوع مقاله : Short Communication

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی جانوری، دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران، ایران

2 PHD فیزیولوژی جانوری، گروه زیست‌شناسی‌، دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران، ایران

چکیده

  مقدمه:   استرس‌های دوران جنینی می‌تواند، بر پارامترهای خونی، عملکرد سیستم ایمنی، اختلالات رفتار و mood پس از تولد موثر باشد. مطالعه حاضر به بررسی اثر استرس محدودیت حرکت قبل از تولد بر کاهش عملکرد ایمنی در راتهای نر60 روزه نژاد می‌پردازد. روش‌ها: 38 رات حامله به چهار گروه تقسیم شدند. گروه شاهد یا راتهای حامله‌‌ای که در زمان حاملگی استرسی بر آنها وارد نمی‌شد و سه گروه آزمایشی. در گروه آزمایشی 1 راتهای حامله از روز 8 تا 21 حاملگی، در گروه آزمایشی 2 از روز 8 تا 17 حاملگی و در گروه آزمایشی 3 از روز 17 تا 21 حاملگی تحت استرس محدودیت حرکتی قرار گرفتند. در پایان پارامتر‌های خونی فرزندان نر 60 روزه متولد شده، بررسی شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد تعداد گلبول‌های سفید خون درگروههای 1 و 3 نسبت به گروه شاهد کاهش داشته است. همچنین درصد گرانولوسیت‌ها در گروه‌های آزمایشی 1، 2 و3 نسبت به گروه شاهد کاهش و درصد لنفوسیت‌ها افزایش داشت. به علاوه تعداد گلبولهای قرمز خون در گروه‌های آزمایشی 1 و 2 نسبت به گروه شاهد افزایش یافت. تعداد پلاکت‌های (platelets) گروه آزمایشی 1 نیز نسبت به گروه شاهد افزایش نشان داد. نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌ها به نظر می‌رسد که استرس محدودیت حرکتی قبل از تولد بر عملکرد سیستم ایمنی و خونساز اثر می‌گذارد و این اثر به صورت تغییر در پارامترهای خونی تظاهر پیدا می‌کند. واژگان کلیدی: استرس پیش از تولد، محدودیت حرکتی، پارامترهای خونی، عملکرد ایمنی، WBC، RBC، Platelete، lymphocyte.

عنوان مقاله [English]

The effect of prenatal restraint stress on the immune function of 60 days male rats

نویسندگان [English]

  • Hatam Ahmadi 1
  • Parvin Rostami 2
1 PhD Student, Department of Biology, School of Sciences, Tarbiat Moalem University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Biology, School of Sciences, Tarbiat Moalem University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: The role of prenatal restraint stress on the immune function of male rats has been studied previously. In this study we evaluated the effect of this stress on some of the blood cells. Methods: To study of the prenatal restraint stresses effect on the immune system, pregnant rats were divided into four groups including one control group and three experimental groups. The control group did not receive any stress during the gestation period. In the experimental groups (1, 2 and 3) the pregnant rats were subjected to the restraint stress respectively from 8 to 21, 8 to17, and 17 to 21 days of gestation Offspring were housed in laboratory conditions with their mothers until 40 days of age. At the age of 60 days the blood samples were taken from the male rats. Findings: Prenatal stress markedly decreased the total number of white blood cells (WBC) in groups 1 and 3, and the percent of granulocyte cells in groups 1, 2 and 3 decreased. The percent of lymphocyte cells in the groups 1, 2 and 3 compared with control group increased significantly. The number of red blood cells (RBC) significantly increased in group 1 and 2 compared to control group. The number of platelet cells also increased in group 1. Conclusion: Our data support that prenatal restraint stresses alter the function of immune and hemopoietic system. Further studies needed to evaluate these effects precisely. Key words: Restraint stress, prenatal stress, immune function.