پیش‌بینی پروتئینوری در بیماران مبتلا به پره‌اکلامپسی با استفاده از نسبت پروتئین به کراتینین در نمونه‌ی تصادفی ادرار

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و زایمان، بیمارستان 22 بهمن، دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار گروه داخلی، بیمارستان 22 بهمن، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

3 پزشک عمومی، پژوهشگر همکار، مشهد، ایران

چکیده

 مقدمه:   پروتئینوری یکی از نشانه‌های اصلی پره‌اکلامپسی است. روش استاندارد فعلی جهت تعیین کمی پروتئینوری در بیماران مشکوک به پره‌اکلامپسی جمع‌آوری ادرار 24 ساعته می‌باشد. اما این روش، وقت‌گیر، پر زحمت و در معرض خطاست. مطالعه‌ی حاضر ارزش تشخیصی نسبت پروتئین به کراتینین در نمونه‌ی تصادفی ادرار را به عنوان شاخصی برای پیش‌گویی پروتئینوری در بیماران مشکوک به پره‌اکلامپسی بررسی می‌نماید‌. روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر به صورت مقطعی و بر روی 45 خانم حامله مشکوک به پره‌اکلامپسی که در طی دی ماه 1384تا بهمن 1385 در بیمارستان 22 بهمن مشهد بستری شده بودند، انجام گرفت. معیار ورود به مطالعه، سن حاملگی بیشتر یا مساوی 24 هفته و افزایش اخیر فشار خون در حد 90/140 میلی‌متر جیوه بود. جهت اندازه‌گیری نسبت پروتئین به کراتینین از هر بیمار یک نمونه تصادفی ادرار غیر اول صبح گرفته شد. به علاوه برای اندازه‌گیری میزان پروتئین و کراتینین دفع شده ادرار 24 ساعته جمع‌آوری گردید. یافته‌ها: از 45 نمونه‌ی مورد مطالعه، 67 درصد پروتئینوری قابل ملاحظه داشتند. نتایج بیانگر ارتباط قوی بین نسبت پروتئین به کراتینین نمونه‌ی اتفاقی ادرار و پروتئین ادرار 24 ساعته بود (ضریب همبستگی پیرسون 84/0 و 0001/0 = P). بهترین نقطه‌ی برش نسبت پروتئین به کراتینین نمونه‌ی تصادفی ادرار 23/0 با حساسیت 81 درصد، ویژگی 77 درصد، ارزش اخباری مثبت 89 درصد و ارزش اخباری منفی 63 درصد به دست آمد. نتیجه‌گیری: نسبت پروتئین به کراتینین نمونه اتفاقی ادرار می‌تواند به عنوان تست غربالگری سریع و آسان، برای رد نمودن پروتئینوری در افراد مشکوک به پره اکلامپسی مورد استفاده قرار گیرد.  

عنوان مقاله [English]

Random urine protein/creatinine ratio for the predic-tion of significant proteinurea in pre-eclampsia

نویسندگان [English]

  • Roya Nasiri 1
  • Mohammad Sarafraz Yazdi 2
  • Istak Rezaei 3
1 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Mashhad Islamic Azad University
2 Assistant Professor, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Mashhad Islamic Azad University
3 General Practitioner, Researcher, School of Medicine, School of Medicine, Mashhad Islamic Azad University
چکیده [English]

Background: Proteinuria is the main sign of preeclampsia. The gold standard test for quantitative evaluation of proteinuria in patients with suspected preeclampsia is the 24-hour urine analysis. Howewer, the collection of 24 hour urine specimens is time consuming, cumbersome, costly and unreliable procedure. The purpose of this study was to determine the diagnostic value of the protein/creatinine ratio in predication of 24-hour urine total protein among women with suspected pre-eclampsia. Methods: This study was a cross-section investigation and was performed on 45 hospitalized pregnant women evaluated for suspected pre-eclampsia at > 24 weeks of gestational age and a BP > 140/90 mmHg at 22-Bahman hospital between Dec 2006 and Jan 2008. For each patient, a random morning urine sample was obtained for the calculation of the protein/creatinine ratio then a 24-hour urine collection for determination of urinary protein excretion was collected Findings: From 45 patients, 67 percent of the study population had significant proteinuria. There was a strong correlation between urine protein/creatinine ratio and 24-hour urine protein excretion. Pearson's correlation coefficient was 84% and p = 0.0001. The best cut off point for the random urine protein/creatinine ratio was 0.23 with sensitivity, specifity, positive predictive value and Negative predictive value 81%, 77%, 89%, 63%, respectively. Conclusion: With further studies the random urinary protein/creatinine ratio could replace the 24-hour urine collections as an easier, faster, more useful screening test for ruling out significant proteinuria in suspected patients. Key words: Pre-eclampsia, pregnancy, random urine, protein/creatinine ratio, proteinuria.