درمان جراحی گیر‌افتادگی عصب سوپرااسکاپولار

نوع مقاله : Case Report

نویسندگان

1 استادیار گروه جراحی استخوان و مفاصل، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 رزیدنت جراحی استخوان و مفاصل، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

  مقدمه:   گیر افتادن (Entrapment) عصب سوپرا اسکاپولار می‌تواند باعث درد شانه شود. عده‌ی زیادی معتقدند که درمان نگهدارنده با فیزیوتراپی برای این بیماران کفایت می‌کند. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر جراحی آزادسازی (Release) عصب در بهبود بیماری است. روش‪ها: در 5 نفر از بیمارانی که دچار گیرافتادگی عصب سوپرا اسکاپولار شده بودند، عمل جراحی آزادسازی عصب انجام شد. بیماران به طور متوسط حدود 16 ماه (20-12 ماه) پیگیری شدند و در نهایت با کمک مقیاس عملکردی کونستانت (Constant) مورد ارزیابی قرار گرفتند. همه‌ی بیماران از نظر درد، قدرت عضله، محدوده‌ی حرکات فعال بدون درد و عملکرد بیماران بررسی شدند. در همه‌ی بیماران تشخیص با کمک مطالعات الکتروفیزیولوژیک و MRI تأیید شد و بیماران تحت عمل جراحی قرار گرفتند. یافته‪ها: بعد از عمل، بیماران به طور متوسط 4 ± 16 ماه پیگیری شدند. زمان متوسط از هنگام شروع علایم تا جراحی 2/3 ± 8/7 ماه بود. متوسط این نمره قبل از عمل 17  ±40 و نمره‌ی کونستانت نهایی 2/26 ± 8/75 بود. درد در نزدیک به همه‌ی بیماران از بین رفت و آتروفی عضله به جز در مورد شماره‌ی 1، در سایر بیماران از بین رفت. نتیجه‪گیری: بهبود نتایج عملکردی و علایم بیماران بعد از عمل جراحی نشان داد که عمل جراحی آزاد سازی عصب بدون توجه به علت زمینه‌ای، اقدامی مؤثر و مفید است و در صورت عدم پاسخ به درمان‌های نگهدارنده مثل فیزیوتراپی بهتر است هر چه سریعتر انجام شود؛ چرا که تأخیر انجام جراحی بهبود نهایی را کاهش می‌دهد. واژگان کلیدی: عصب سوپرا اسکاپولار، گیرافتادگی، مقیاس عملکردی کونستانت، آزادسازی عصب، کیست گانگلیون.

عنوان مقاله [English]

Srgical release of the suprascapular nerve en-trapment

نویسندگان [English]

  • Mohammad Dehghani 1
  • Arsalan Mahmoudian 2
1 Assistant Professor of Orthopedics, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sci-ences, Isfahan, Iran
2 Resident of Orthopedics, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Entrapment of the suprascapular nerve may causes pain in the shoulder which may be attributing wrongly to the other shoulder disorders and the treatment often delayed. Many authors believed that the treatment of this disease is conservative. This study was conducted to assess the effect of surgical release of the suprascapular nerve on the improvement of the patients' functional score. Methods: Operative release for the entrapment of the suprascapular nerve was carried out in 5 patients. All patients were followed for 16 months (between 12-20 months). They finally were assessed by the functional shoulder score devised by constant and murley. The average score before the operative release was 40 ± 17. The diagnosis was confirmed with electrophysiologic studies and MRI. The average time from the onset of symptoms to operation was 7.8 ± 3.2 months.  Results: All patients were followed for an average of 16 months after operative release. Final constant score was 75.8 ± 26.2. There was an excellent result in all patients, except one who obliged to change his job (case 1). All patients were pain free after operation and had full recovery of muscle bulk except for case 1. Conclusion: The symptomatic and functional outcome in our study showed that operative decompression and entrapment of the suprascapular nerve improved the patients' functional score. It seems that, if conservative treatments such as physiotherapy failed, it is better to do operative release as soon as possible, because the delayed operation has negative effect on final outcome. Key words: Suprascapular nerve, entrapment, functional constant score, nerve release, ganglion.