اختلالات عملکرد جنسی در یائسگی

نوع مقاله : Short Communication

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 مربی،‌ کارشناس ازشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

  مقدمه:   با توجه به اثرات سوء اختلالات عملکرد جنسی بر بهداشت روان زنان منوپوز و خانواده‌ی آنها، اهمیت شناسایی عوامل مرتبط با اختلالات عملکرد جنسی در این دوره ضروری به نظر می‌رسد. روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر از نوع توصیفی تحلیلی و روش جمع‌آوری اطلاعات به صورت مقطعی بوده است. در این مطالعه 174 زن یائسه‌ی همسردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مورد بررسی قرار گرفتند. روش جمع‌آوری اطلاعات به صورت پرسش‌نامه (تست افسردگی بک و پرسش‌نامه‌های خود ساخته نظیر ویژگی‌های دموگرافیک، آگاهی جنسی، کیفیت روابط مطلوب با همسر و اختلالات جنسی بر اساس DSM-IV بود. نتایج با استفاده از نرم‌افزار SPSS و با آزمون‌های آماری t مستقل، 2χ و مانتل هانزل 2χ مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج این پژوهش نشان داد که ارتباط آماری معنی‌داری بین خصوصیات مربوط به شرکت‌کنندگان (سن، تحصیلات، شغل، ‌افسردگی، آگاهی جنسی و کیفیت روابط با همسر) و برخی متغیرهای دیگر مثل تحصیلات شوهر، وضعیت اقتصادی، وضعیت محل سکونت با اختلالات عملکرد جنسی وجودداشت. یافته‌ها همچنین نشان داد که ارتباط آماری معنی‌داری بین خصوصیات مربوط به همسران شرکت کنندگان نظیر (سن، شغل) و برخی متغیرهای دیگر مثل فاصله‌ی سنی زن و شوهر، ‌طول مدت ازدواج و ‌تعداد فرزندان با اختلالات عملکرد جنسی وجود نداشت. نتیجه‌گیری: اختلالات جنسی در یائسگی می‌تواند متأثر از برخی ویژگی‌های فردی و اجتماعی، ‌مشکلات سایکولوژیک و کاهش دانش جنسی باشد. با توجه به این که بسیاری از آسیب‌های روانی و اجتماعی در این دوره متعاقب اختلالات جنسی ایجاد می‌شود؛ لذا بر نقش متخصصین مربوط به این امور در زمینه‌ی مشاوره و آموزش تأکید می‌شود. واژگان کلیدی: اختلالات عملکرد جنسی، منوپوز، ‌افسردگی، آگاهی جنسی.

عنوان مقاله [English]

Sexual dysfunction in menopause

نویسندگان [English]

  • Marjan Beigi 1
  • Fariba Fahami 2
  • Roshanak Hasanzahraei 2
  • Sorour Arman 3
1 Department of Midwifery, School of Nursing, & Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Instructure, Department of Midwifery, School of Nursing, & Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychiatry, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background:  Regarding adverse effects of sexual dysfunctional in mental health of the menopause women and their families, the evaluation and detecting related factors to sexual dysfunctional in this period seems to be essential. Methods: In this analytic-descriptive cross sectional study, 174 married menopause women referring to health centers to receive health care were concluded. The data were collected through interviews by Beck depression standard test and locally (self) made questionnaires like the questionnaire of demographic characteristic, sexual knowledge, quality of relations with the spouse, and sexual dysfunctional (based on DSM-IV). Descriptive and inferential statistical methods, t-test, χ2 test and Mantel hanszel χ2 test all were used to analyze the data. Results: Our results showed that participant based variables such as: age, educational level, job, depression, sexual knowledge, and spouses' relations quality as well as some other variables like husbands' educational level, residing status, and economic status are associated with sexual dysfunction in menopausal period. The findings also showed that husband's age, spouses' age difference, husbands' job, marriage length, wives' weight, number of pregnancies and marriage status have no association with sexual dysfunctional in menopausal period. Conclusion: Hypoactive sexual disorder and sexual dysfunction can be affected by demographic characteristics, psychiatric disorders and lack of knowledge. Regarding to many psychological and community injuries caused by sexual dysfunctional, the role of health care professional in counseling and education is emphasized. Key words: Menopause, sexual dysfunctional, depression, sexual knowledge.