بررسی نسبت پروتئین به کراتینین در نمونه ادرار صبح به جای اندازه‌گیری پروتئین ادرار24 ساعته در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار گروه روماتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

4 پزشک عمومی، محقق، عضو مرکز تحقیقات روماتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

5 متخصص کلینیکال پاتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

6 استادروماتولوژی، عضو مرکز تحقیقات روماتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

  مقدمه:   اندازه‌گیری پروتئین 24 ساعته ادرار روش استاندارد جهت تشخیص و مونیتورینگ اثر درمانی وپروگنوز نفریت لوپوسی می‌باشد. در این مطالعه نسبت پروتئین به کراتینین در نمونه ادرار صبح با پروتئین 24 ساعته ادرار در بیماران مبتلا به لوپوس مقایسه شد. روش‌ها: 74 بیمار خانم مبتلا به SLE که تشخیص SLE برای آنها قطعی شده بود، تحت بررسی قرارگرفتند. معیار ورود به مطالعه بیماران، پروتئین 1+ و یا بیشتر در آزمایش ادرار با روشDipstick  یا پروتئین 24 ساعته ادرار ≤ 300 میلی گرم در روز بود. در ادرار 24 ساعته بیماران، حجم، مقدار پروتئین و کراتینین اندازه‌گیری شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که در بیماران مبتلا به نفریت لوپوسی بین مقدار پروتئین ادرار 24 ساعته و نسبت پروتئین به کراتینین، هم در نوبت اول (83/0r = ، 0001/0 P

عنوان مقاله [English]

The protein creatinine ratio in spot morning urine samples and 24 hour urinary protein excretion in patients with Systemic Lupus Erythematosus

نویسندگان [English]

  • Mansoor Salesi 1
  • Mansoor Karimifar 1
  • Ziba Farajzadegan 2
  • Kamal Esalatmanesh 3
  • Shahrzad Khosravi 4
  • Parvin Falahi 5
  • Mahmood Akbarian 6
1 Assistant Professor, Department of Rheumatology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran
4 Researcher, Member of Rheumatology Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5 Clinical Pathologist, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
6 Professor, Rheumatology Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: 24-h urinary pr is a standard way to diagnose lupus nephritis. Assessment of Pr/Cr ratio in morning spot urine is a valuable method in diabetic patients but it has no use in SLE patients routinely. In this study Pr/Cr ratio in spot urine was compared with 24-h urine Pr. If they have valuable correlation, we can use this test instead of 24-h urinary Pr. The aim of this study was to evaluate the correlation of spot urine protein-creatinine ratio for prediction of significant proteinuria (> or = 300 mg/24 h) in patients with systemic lupus erythematous. Methods: A cross-section study was conducted in 74 hospitalized women with systemic lupus erythematous. The correlation between Prot/Cr in first morning urine specimens and urinary protein excretion were analyzed in 24-h collections. Findings: Correlation between Prot/Cr ratio in spot morning urine specimens and urinary protein excretion in 24-h collections was significant. Conclusion: A high correlation and precision of agreement were demonstrated between the two methods of assessment proteinuria in lupus patients. The difference between the two methods was less than the biological variability in the protein excretion and its measurement, enabling the methods to be used interchangeably creatinine ratio in spot morning urine samples is a precise indicator of proteinuria in patients with lupus nephritis and represents a simple and inexpensive procedure in establishing severity of proteinuria in patients with systemic lupus erythematous. Key words: Systemic Lupus Erythematous, 24-h urine protein measurement, protein / creatinine ratio.