بررسی تغییرات میزان پروتئین ARG طی پیشرفت بدخیمی لنفومای منتشر سلول بزرگ B

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 متخصص هماتولوژی، استادیار گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس علوم تغذیه، گروه ژنتیک، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 پزشک عمومی، گروه ژنتیک، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشیار ژنتیک و بیولوژی مولکولی، گروه ژنتیک، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

  مقدمه:   ARG یک پروتو انکوژن و عضوی از خانواده‌ی پروتئینی تیروزین کنیازها می‌باشد. هدف از انجام مطالعه‌ی حاضر مشخص کردن اهمیت ژن ARG در staging سرطان لنفومای منتشر سلول بزرگ B (DLBCL) بود. روش‌ها: شانزده نمونه‌یDLBCL  و چهار نمونه‌ی گره‌ی لنفاوی فعّال  lymph node) (reactive (به عنوان گروه شاهد) پس از staging به وسیله‌ی سیستم Ann Arbor در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفتند. از نمونه‌ها پس از ثبوت در فرمالدئید و قالب‌گیری در پارافین، بلوک تهیه شد. پس از تهیه‌ی برش، نمونه‌ها با دو آنتی‌بادی اولیه‌ی خاص ژنهای  ARGو GAPDH (به عنوان یک House Keeping Gene) هیبرید شدند. سپس لام‌ها شستشو داده شدند و با دو آنتی‌بادی ثانویه‌ی نشان‌دار شده با رنگ‌های فلورسنس هیبرید شدند. آنتی‌بادی ثانویه‌ی ARG با رنگ فلورسنس سبز (FITC) و آنتی‌بادی ثانویه‌ی GAPDH با رنگ  فلورسنس قرمز (Texas red) نشاندار شده بود. میزان شدت رنگ‌های سبز و قرمز پس از عکس برداری از لام‌ها با استفاده از دوربین CCD، اندازه‌گیری شد و نسبت رنگ سبز به قرمز برای هر سلول نمونه‌های مورد و شاهد اندازه‌گیری شد. تفاوت در میانگین این نسبت بین نمونه‌های مورد و شاهد بیانگر تغییر در میزان بیان پروتئین ARG بود. یافته‌ها: در نمونه‌های مورد مطالعه، میانگین نسبت رنگ سبز به قرمز (بیانگر سطح بیان پروتیئن ARG) در گره‌های لنفاوی فعال و stageهای I، II و III سرطان DLBCL تفاوت معنی‌داری داشت. سطح بیان ARG بین همه‌ی گروه‌ها به استثنای مرحله III و IVدر نمونه‌های  DLBCLمتفاوت بود. نتیجه‌گیری: تفاوت‌های مشاهده شده در سطح بیان ARG در مراحل مختلف DLBCL نشانگر این مطلب است، که این ژن ممکن است قابلیت کاربرد به عنوان بیومارکر در  Stagingسرطان DLBCL را دارا ‌‌باشد. علاوه بر این به کار بردن مهار‌کننده‌های اختصاصی ARG به عنوان عوامل جدید شیمی درمانی، می‌تواند در درمان DLBCL مورد توجه قرار گیرد. واژگان کلیدی: لنفوما، پروتئین ARG، لنفومای منتشر سلول B بزرگ.

عنوان مقاله [English]

The evaluation of ARG expression in DLBCL staging

نویسندگان [English]

  • Faribourz Mokarian 1
  • Shahnaz Amani 2
  • Zahra Kabiri 3
  • Mansoor Salehi 4
1 Assistant Professor, Department of Hematology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Nutritionist, Department of Genetics and Molecular Biology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 General Practitioner, Department of Genetics and Molecular Biology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Associate Professor, Department of Genetics and Molecular Biology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: ARG is a proto-oncogene and a member of a tyrosine kinase proteins family. It has great importance in many cancers, but there is no conclusive evidence on its role in DLBCL staging. The aim of this study was to evaluate importance of ARG, in this cancer's staging. Methods: Sixteen DLBCL and 4 reactive lymph node (as control group) samples, after staging using Ann Arbor staging system, were used in this study. Formaldehyde fixed paraffin embedded blocks were prepared from the samples. After the sectioning, all samples were hybridized with primary antibodies against ARG and GAPDH (as control house keep keeping gene). The slides were then washed and hybridized with fluorescently labeled secondary antibodies (ARG, green labeled and GAPDH, red). After capturing the pictures using CCD camera, the intensity of green and red colures was measured and the ratio between green/red, that demonstrate changes in ARG expression, were calculated. Findings: The mean ratio of green/red (ARG expression) was significantly different between reactive lymph node, stage I, II and III of DLBCL. ARG expression was different between all groups except for between stage III and VI of DLBCL. Conclusion: The observed changes in ARG expression is a potential biomarker for DLBCL staging. In addition specific inhibitors of ARG can be considered as new chemotherapy agents in the DLBCL treatment. Key words: Lymphoma, ARG, DLBCL