بررسی سطح سرمی منگنز در مبتلایان به سرطان مثانه در مقایسه با گروه شاهد

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار اورولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 پزشک عمومی، شرکت تحقیقاتی حکیمان شرق، اصفهان، ایران

3 دانشیار بیوشیمی بالینی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

  مقدمه:   یکی از مهمترین عناصر کمیاب در بدن انسان منگنز می‌باشد. این عنصر نقش مهمی در دفاع آنتی‌اکسیدانی بدن داشته، به عنوان کوفاکتور برای بسیاری از آنزیمهای بدن عمل می‌کند. در مطالعات مختلف کمبود منگنز به عنوان یک تراتوژن تلقی شده و ارتباط کمبود آن با ابتلا به برخی سرطانها به طور محدود مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه‌ی حاضر به بررسی سطح سرمی منگنز در افراد مبتلا به سرطان مثانه در مقایسه با افراد سالم می‌پردازد. روش‌ها: طی یک مطالعه‌ی مورد- شاهدی، تعداد 51 نفر بیمار مبتلا به سرطان مثانه و 58 نفر گروه شاهد به روش آسان انتخاب شدند. پس از اخذ رضایتنامه‌‌ی کتبی از افراد مورد آزمون، نمونه‌‌های خون (پس از 8 ساعت ناشتایی) گرفته و سطح سرمی منگنز در آنها اندازه‌گیری شد. در نهایت داده‌ها با استفاده از آزمون آماریt-test  بین دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت. یافته‌ها: میانگین غلظت سرمی منگنز در افراد مبتلا به سرطان مثانه معادل µg/L 39/0 ± 3/1 و در افراد گروه شاهد معادل  µg/L84/0 ± 87/1 بود که تفاوت آماری معنی‌داری بین گروه شاهد و مورد وجود داشت (001/0 P

عنوان مقاله [English]

The study of the serum manganese concentration in the bladder cancer patients in comparison with healthy subjects

نویسندگان [English]

  • Hamid Mazdak 1
  • Nooshin Mirkheshti 2
  • Ahmad Movahedian 3
  • Faranak Yazdekhasti 4
  • Ebrahim Behzad 4
  • Mohammad Shafieian 4
  • Zahra Shamszadeh 4
1 Assistant Professor, Department of Urology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 General Practitioner, Hakiman Shargh Research Company, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Biochemistry, School of Pharmacy, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 General Practitioner, Member of Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Manganese (Mn) is one the more important trace elements in the humans. Mn plays an important role in antioxidant defences and it is an essential cofactor for a number of enzymes. Some studies have revealed that Mn deficiency is teratogenic. The relationship of Mn deficiency and cancer induction also has been studied in some studies. We evaluated the serum Mn concentration in patients with bladder cancer in comparison with healthy individuals. Methods: During this cross sectional study, 51 patients with bladder cancer and 58 normal subjects were selected regarding the inclusion and exclusion criteria. Blood samples were collected after 8 hours of fasting. The Mn serum concentration was measured in all samples and copamared between two groups. Findings: Mean of serum Mn concentration was 1.3 ± 0.39 µg/l in bladder cancer patients and 1.87 ± 0.84 µg/l in control group. There was a significant difference between two groups (p < 0.001). Conclusion: According to the results of this study Mn serum concentration had significant decrease in bladder cancer patients in comparison with normal subjects. This result is similar to the other researches done in different cancers. Regarding the high Mn level in fresh foods and vegetables, consumption of these nutrients, is recommended in high risk individuals for bladder cancer. Key words: Bladder cancer, trace elements, manganese.