بررسی شیوع هپاتیت B، هپاتیت C و عوامل خطر اصلی در معتادان تزریقی HIV مثبت در شهر اصفهان

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 متخصص بیماری‌های عفونی، مرکز مشاوره‌ی بیماری‌های رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 متخصص بیماری‌های عفونی، مرکز مدیریت بیماری‌های معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 استادیار گروه و مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

  مقدمه:   عفونت‌های توأم ویروسی از مشکلاتی است که زندگی فرد دچار اعتیاد تزریقی را به شدت به خطر می‌اندازد. در این زمینه، غربالگری این بیماران و شناخت عوامل خطر اصلی می‌تواند در کاهش انتشار این بیماری‌ها و نیز کمک به بیماران مؤثر واقع گردد. روش‌ها: در یک مطالعه‌ی مقطعی ـ تحلیلی، 106 بیمار  HIVمثبت، دارای سابقه‌ی اعتیاد تزریقی مراجعه کننده به مرکز پزشکی نواب صفوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، بین سال‌های 1379 تا 1386 مورد ارزیابی قرار گرفتند. از بیماران آزمایش HBsAg و HCV-Ab به روش الیزا به عمل آمده، پرسش‌نامه‌ی عوامل خطر تکمیل گردید. یافته‌ها: از 106 فردHIV مثبت دارای سابقه‌ی اعتیاد تزریقی مورد بررسی، 2 نفر (8/1%) مبتلا به هپاتیت B، 80 نفر (5/75%) مبتلا به هپاتیت C و 10 نفر (4/9%) دارای عفونت توأم B و C بودند. سابقه‌ی زندان با 27/18OR =  و 001/0 P < و بیکاری با 8 OR = و 001/0 P < ریسک فاکتورهای اصلی مستقل برای اعتیاد تزریقی شناخته شدند. حال آن که وضعیت تأهل، میزان تحصیلات و سن ارتباطی با اعتیاد تزریقی نداشتند. نتیجه‌گیری: نتایح این مطالعه بیانگر میزان بالای عفونت با هپاتیت B، C و هپاتیت توأم در معتادان تزریقی HIV مثبت می‌باشد. از سوی دیگر مسؤولین کشور بایستی به عواملی چون بیکاری و بهداشت زندانها در شیوع اعتیاد تزریقی که خود زمینه‌ی مشکلات بعدی است، توجه نمایند. واژگان کلیدی: HIV، هپاتیت B، هپاتیت C، عوامل خطر، اعتیاد تزریقی.

عنوان مقاله [English]

The prevalence of hepatitis B, hepatitis C and associated risk factors in intravenous drug addicts (IVDA) with HIV in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Katayoun Taeri 1
  • Nazila Kasaeian 2
  • Reza Fadaei Nobari 3
  • Behrooz Ataei 4
1 Specialist in Infectious Disease, Behavioral Disease Council Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Research Assistant, Infectious Disease Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Specialist in Infectious Disease, Managing Center Prevention of Diseases, Health Deputy, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Assistant Professor, Infectious Disease, Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Viral co-infection is a major cause of human mortality and morbidity and diagnosis of infected patients can lead to prevalence reduction. Methods: In a cross-sectional study, 106 HIV positive patients with a history of IVDA, addmitted among 2000-2007 to Navab-Safavi curing center in Isfahan, were studied. HBs Ag and HCV-Ab were carried on by ELISA method and check-list of related risk factors was completed for each patient. The prevalence of hepatitis B and C and related risk factors were analyzed using Odds Ratio (95% CIs) and logistic Regression tests. Findings: Our result showed that 2 patients (1.8%) had hepatitis B, 80 patients (75.5%) had hepatitis C and 10 patients (9.4%) had both of them. History of imprisonment and unemployment were independent risk factors for IVDA [OR (95% CIs): 18.27 (5.9-56.5) and 8 (2.4-26.1) respectively] but marital status, education and age have not any correlation with neither IVDA nor hepatitis. Conclusion: Our results indicated high prevalence of hepatitis B and C in HIV positive patients with IVDA history. Unemployment and low hygiene in prisons must be mentioned to reduce IVDA in our society. Key words: HIV, HBV, HCV, Risk factors, IVDA.