تأثیر داروی سیلدنافیل بر بهبود بیماران دچار فشار خون ریوی به علت مسمومیت با گاز خردل، یک مطالعه نیمه تجربی

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دستیار بیماری‌های قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار بیماری‌های قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 متخصص داخلی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دستیار پژوهشی، اصفهان، ایران

چکیده

  مقدمه:   یکی از علل ایجاد فشار خون شریان ریوی (PAH) مسمومیت با گاز موستارد است. گاز موستارد یکی از عوامل مخرب موجود در بمب‌های شیمیایی است که طی جنگ عراق علیه ایران تعداد زیادی از سربازان ایرانی را آلوده نمود. مطالعه‌ی حاضر جهت بررسی میزان اثر داروی سیلدنافیل، که امروزه یکی از درمان‌های مؤثر PAH است، بر روی درمان علایم این اختلال در مسمومین به گاز خردل طراحی شد. روش‌ها: در یک مطالعه‌ی نیمه تجربی بر روی20 بیمار با سابقه‌ی مسمومیت با گاز موستارد که مبتلا به علایم PAH شده بودند، نمونه‌ها اکوکاردیوگرافی شده مقدار فشار خون شریان ریوی تعیین گردید؛ همچنین یک آزمون پیاده روی 6 دقیقه‌ای (6 MWt) انجام شد. پس از آن، بیماران به مدت 12 هفته تحت درمان با50 میلی‌گرم سیلدنافیل روزانه قرار گرفتند. پس از پایان دوره‌ی درمان دو مرتبه برای همه‌ی آنها اکوکاردیوگرافی و 6 MWt انجام شد. یافته‌ها: بیماران تحت مطالعه، مردانی با میانگین سنی 91/3 ± 89/42 سال بودند. میانگین فشار شریان ریوی در شروع مطالعه 21/8 ± 75/37 و مسافت طی شده در 6 MWt 28/82 ± 35/263 متر بود. این مقادیر پس از دوره‌ی درمان بهبود معنی‌داری یافت و به ترتیب به 55/6 ± 10/29 و 39/82 ± 35/291 رسید. نتیجه‌گیری: تاکنون مطالعاتی در زمینه‌ی درمان PAH با سیلدنافیل انجام شده که نشان دهنده‌ی تأثیر مناسب این دارو بر علایم بیماری بوده است. نتیجه‌ی مطالعه‌ی ما نیز نشان دهنده‌ی بهبودی PAH در مسمومین با موستارد است. طبق نتایج به دست آمده، درمان این بیماران با حتی یک دوز روزانه‌ی سیلدنافیل نیز به بهبودی می‌انجامد. واژگان کلیدی: فشار خون شریان ریوی، مسمومیت با گاز خردل، سیلدنافیل.

عنوان مقاله [English]

The effect of sildenafil on the pulmonary artery hypertension caused by Mustard gas

نویسندگان [English]

  • Parya Tavakolipour 1
  • Masoomeh Sadeghi 2
  • Ramin Heidari 2
  • Ali Akbar Vosough 3
  • Katayoun Rabiei 4
1 Resident of Cardiovascular Disease, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Cardiovascular Disease, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Internist, Department of Internal Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Research Assistant, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: One of the causes of pulmonary artery hypertension (PAH) is mustard gas poisoning. Mustard gas is a destroying factor in chemical Bumps that contaminated Iranian soldiers in the war between Iran and Iraq. This study was designed for evaluating the effect of sildenafil, (one of the effective drug in PAH) on the PAH caused by Mustard gas. Methods: In a quasi experimental study on 20 patients poisoned with mustard gas and symptomatic PAH, pulmonary artery pressure (PAP) was measured with transthorasic echocardiography (TTE). Patients did 6 minutes walking test (6 MWT); then, they were treated for 12 weeks with 50 mg sildenafil, daily. At the end, echocardiography and 6 MWT were repeated. Findings: All the patients were men with mean age 42.89 ± 3.91 years old. Mean pressure of pulmonary artery at the beginning of the study was 37.75 ± 8.21 mmHg and walked distance at 6 MWT was 263.35 ± 2.28 meter. These values after 12 weeks treatment were 29.10 ± 6.55 mmHg and 291.35 ± 82.39 meter, that wee statistically meaningful improvement. Conclusion: There are studies demonstrate the effect of sildenafil in improving PAH. This study also reveals that sildenafil improves mustard gas PAH. According to the results, even single daily dose of sildenafil can has good effect on these patients. Key words: Pulmonary artery hypertension (PAH), mustard gas poisoning, sildenafil.