تومورهای استخوانی پاتلا

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار ارتوپدی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 استادیار ارتوپدی، بیمارستان شفا یحیائیان، دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده

مقدمه:پاتلا محل نادری برای بروز تومورهای اولیه و متاستاتیک استخوانی بوده، محل شایعی برای هیچ تومور استخوانی نیست ولی کندروبلاستوم و ژانت سل تومور، دو نوع توموری می‌باشند که در پاتلا بیشتر گزارش شده‌اند. نوع عمل جراحی، براساس نوع و اندازه‌ی تومور متفاوت است و بر اساس نوع عمل و نوع تومور، نتیجه و عملکرد زانو پس از عمل متفاوت است. با توجه به نادر بودن تومورهای پاتلا، درباره‌ی آنها مقالات بسیار کمی منتشر شده است.روش‌ها:تعداد 13 نفر بیمار که از سال 1374 تا 1385 با تشخیص تومور پاتلا در سه بیمارستان در تهران و اصفهان درمان شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند، در این پژوهش گذشته‌نگر که بر اساس مدارک پرتونگاری پیش و پس از عمل جراحی تومور انجام شد، فراوانی تومورهای استخوانی، علائم و نتیجه‌ی درمان در یک پی‌گیری بلندمدت مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته‌ها:از 13 تومور مورد بررسی، 5 مورد کندروبلاستوم، 3 مورد ژانت سل، 2مورد متاستاز از جای دیگر بدن، 2 مورد کیست آنوریسمال استخوانی و یک مورد کیست ساده‌ی استخوانی بود. در تومورهای پاتلا، درد و افیوژن شایع‌ترین علامت بود و یک مورد نیز برگشت عارضه با حفظ پاتلا دیده شد.نتیجه‌گیری:در بین بیماران مورد بررسی، فراوان‌ترین تومور پاتلا کندروبلاستوم و پس از آن ژانت سل تومور بود. دامنه‌ی حرکتی زانو و قدرت عضله‌ی چهار سر پس از عمل جراحی با حفظ پاتلا بهتر از مواردی بود که بیمار پاتلکتومی شده بود.واژگان کلیدی:تومورهای پاتلا، کندروبلاستوم، ژانت سل تومور

عنوان مقاله [English]

Patellar Bone Tumor

نویسندگان [English]

  • Abolhasan Borjian 1
  • Sam Haj Alilu Sami 2
1 Assistant Professor of Orthopedics, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences
2 Assistant Professor of Orthopedics, Iran University of Medical Sciences
چکیده [English]

  Background:Patella is uncommon site for all of primary and metastatic bone tumors; but in some reports chondroblastoma and giant cell tumor were the most common tumors in this site. Surgical management varies in patients based on the kind of tumor. Also, function of knee after treatment varies based on the kind of the surgery and tumor. Previous surveys on this object are a few case reviews or reports in literature reviews.Methods:13 patients with patellar tumor treated between 1985-2006 in Shafa-Yahyaian, Pars, and Milad hospitals were assessed. Signs, symptoms and paraclinical data before and after operation were evaluated. All of the patients underwent surgical management. Results of treatment were assessed in long term fallow up.Findings:From 13 patients, 5 cases were chondroblastoma, 3 cases were giant cell tumor, 2 were ABC, 2 were metastases, and 1 case was UBC.Pain and knee effusion were the most common symptoms of patellar tumor. Range of motion of knee and the force of quadriceps muscle after surgery without patellectomy were better than the surgery of patellectomy.  Recurrence was seen in one patella retained case.Conclusion:In our study, chondroblastoma was the most common tumor in patella. Pain and knee effusion were the most common symptoms in patella tumors.  Range of motion of knee and the force of quadriceps muscle in patella retaining were better than patellectomy.Key words:Patellar tumors, chondroblastoma, giant cell tumor