بررسی میزان شیوع و ارسال گزارش‌های موارد سرطان از بیمارستان‌های شهر شیراز به مرکز ثبت سرطان استان فارس

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیارگروه پزشکی اجتماعی, دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

2 کارشناس ارشد واحد مبارزه با بیماری‌های غیر واگیر، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

چکیده

مقدمه:لزوم پژوهش در مورد اپیدمیولوژی و الگوی شیوع انواع سرطان، به عنوان سومین عامل مرگ و میر در ایران، اهمیت بسیاری دارد. جمع‌آوری اطلاعات در مورد اپیدمیولوژی سرطان، اولین گام کنترل این بیماری می‌باشد. در این پژوهش میزان و نحوه‌ی گزارش‌های سرطان به مرکز ثبت سرطان فارس در سال 1384 مورد بررسی قرار گرفت.روش‌ها:10% بیماران سرطانی بستری شده در بیمارستان‌های شیراز در طی سال 1384 مورد بررسی قرار گرفتند. بر این اساس، 300 بیمار با نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. بدین ترتیب با نمونه‌گیری سهمیه‌بندی تصادفی تعداد افراد مورد بررسی در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی مشخص گردید. سپس 3 واحد از میان بیمارستان‌های دولتی و 3 واحد از میان بیمارستان‌های خصوصی به طور نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. از میان پرونده‌های موجود با تشخیص سرطان در بیمارستان‌های یاد شده، نمونه‌ی مورد پژوهش با روش نمونه‌گیری سیستماتیک انتخاب و سپس اطلاعات موجود در هر پرونده بررسی و با اطلاعات ثبت شده در مرکز ثبت سرطان فارس مقایسه گردید. ارزیابی میزان و چگونگی ثبت و درستی گزارش بدخیمی‌ها در مرکز ثبت سرطان بر اساس پرونده‌های موجود در بیمارستان‌ها مورد بررسی قرار گرفت.یافته‌ها:به طورکلی در سال 1384، درصد ارائه‌ی گزارش‌های سرطان به مرکز ثبت سرطان 60% محاسبه گردید، بررسی موارد گزارش شده و ثبت آن، به میزان 8/75%، به طور صحیح انجام شده بود. بیشترین درصد گزارش‌های ارائه شده، مربوط به سرطان‌های لب، حفره‌ی دهانی و حلق بود. میزان گزارش‌ها از بیمارستان‌های غیردانشگاهی به طور معنی‌داری بیشتر از بیمارستان‌های دانشگاهی بود (001/0p < ) ولی از نظر صحت گزارش، در موارد گزارش شده از دو گروه بیمارستان تفاوتی دیده نشد. در نحوه‌ی گزارش موارد سرطان در میان بیماران در گروه‌های مختلف سنی و جنسی اختلافی دیده نشد.نتیجه‌گیری:بر اساس اطلاعات و بررسی انجام شده تخمین زده می‌شود که مراکز ثبت سرطان، میزان قابل توجهی از موارد سرطان را ثبت نمی‌کنند. از این رو فراوانی‌های گزارش شده در کشور ما در مقایسه با سایر پژوهش‌ها در سطح پایینی قرار دارد.واژگان کلیدی:سرطان، گزارش‌نویسی پزشکی، استان فارس، ایران.

عنوان مقاله [English]

The Reporting Rate of The Cancers From Shiraz Hospitals to Fars Province Cancer Registry

نویسندگان [English]

  • Forouz Nader 1
  • Mahin Farahmand 2
1 Assistant Professor of Community Medicine, School of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences
2 Head Expert, Non Communicable Disease Unit, Health Center. Shiraz University Medical Science
چکیده [English]

  Background:Malignancy as a common cause of mortality needs to be investigated for its epidemiology and pattern of distribution in population. Data collection about cancer epidemiology is the first step in preventing and controlling this health problem. Cancer registries provide basic information for many epidemiological studies. In this study, reporting and notifying the rate of cancers to Fars province cancer registry center (FPCRC) were examined during 2004-5.Methods:10% of all admitted patients in Shiraz hospitals during 2004-5 were selected as studied group. So, 300 medical files were selected by multi-stage random sampling; then, then, 3 Shiraz University of Medical Sciences affiliated hospitals and 3 private hospitals were selected by cluster random sampling. Through medical records of patients diagnosed with cancer in 2005 in these hospitals, the study group was selected by systematic random sampling. These data were compared with data kept by FPCRC. Reporting and notification rates of different cancers to FPCRC were calculated.Findings:The reporting rate of cancer cases to FPCRC was 60%. The accuracy rate of those reported cases was 87.5%. The reporting rate of the cancers from SUMS affiliated hospitals was significantly lower comparing to other hospitals (p < 0.001).Conclusion:The reporting rates of cancers to FPCRC are obviously low and appropriate interventions are necessary.Key words:Cancer, medical report rate, Fars province, Iran.