ارتباط بین طول توالی تکراری CA در اینترون I ژن گیرنده‌ی فاکتور رشد اپی‌درمی (EGFR) با خطر ابتلا به سرطان پستان و سن شروع آن

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشجو، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان

3 استادیار پرتودرمانی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

مقدمه:فاکتور رشد اپی‌درمی (EGFR) موسوم به ErbB1 یا  HER1یکی از اعضای مهم خانواده‌ی پروتوانکوژن‌های ErbB است. این ژن رمز کننده و گیرنده‌ی تیروزین کینازی است که نقشی کلیدی در رشد و تمایز سلول ایفا می‌کند. هدف این پژوهش، بررسی پلی‌مورفیسم میکروستلایت CA در اینترون I، ژن EGFR در بین مبتلایان به سرطان پستان و افراد سالم و ارتباط آن با خطر ابتلا، سن و درجه‌ی پیشرفت سرطان پستان بود.روش‌ها:پژوهش حاضر بر روی 108 نفر بیمار و 108 نفر شاهد انجام شد. پس از استخراج DNA از خون، توالی مورد نظر توسط تکنیک PCR تکثیر گردید و تعداد تکرار CA به وسیله‌ی الکتروفورز بر روی ژل پلی‌اکریل آمید و تعیین توالی به دست آمد.یافته‌ها:زنان با دو توالی کوتاه CA (کوچک‌تر از 19) زمینه‌ی بیشتری برای ابتلا به سرطان پستان دارند (OR = 1.8)، همچنین خطر ابتلای آنان به سرطان پیش از سن 55 سالگی، 3/3 مرتبه بیشتر از زنانی است که طول توالی تکراری آنها بزرگ‌تر از 19 می‌باشد (OR = 3.3).نتیجه‌گیری:یافته‌ها نشان داد که در جمعیت ساکن در منطقه‌ی اصفهان، کاهش تعداد تکرار CA در اینترون I ژن گیرنده‌ی فاکتور رشد اپی‌درمی، از یک سو منجر به افزایش خطر ابتلا به سرطان پستان و از سوی دیگر موجب بروز بیماری در سنین پایین‌تر می‌گردد.واژگان کلیدی:گیرنده‌ی فاکتور رشد اپیدرمی، میکروستلایت CA، سرطان پستان

عنوان مقاله [English]

Association of the Length of CA Dinucleotide Repeat in the Epidermal Growth Factor Receptor with Risk and Age of Breast Cancer Onset in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Mohammad Saeid Jami 1
  • Manoochehr Tavassoli 2
  • Simin Hemati 3
1 Student of Biology, Faculty of Science, University of Isfahan
2 Assistant Professor of Biology, Faculty of Science, University of Isfahan
3 Assistant Professor of Radiotherapy, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences
چکیده [English]

  Background:The epidermal growth factor receptor (EGFR) also known as HER1 or ErbB1 is a prominent member of the erbB proto-oncogene family, which encodes a receptor tyrosine kinase with a pivotal role in the regulation of cell growth and differentiation. The aim of this research was to study the CA repeat polymorphism in intron I of EGFR among the patients with breast cancer and healthy controls. We have also evaluated risks for breast cancer, age of onset and grade of tumor associated with the CA repeat polymorphism.Methods:In the present work, the association of breast cancer with the polymorphic CA repeat in 108 cases of breast cancer and 108 matched controls was studied. After DNA extraction from blood, CA dinucleotide region was amplified by PCR technique and the number of CA repeats was determined by polyacrylamide gel electrophoresis and sequencing.Findings:Our findings demonstrate that women with two short CA repeat ( < 19) are at a significantly higher risk of breast cancer, at an estimated odds ratio of 1.86. We have also found that women with short alleles ( < 19) had much greater risk of developing cancer before the age of 55 (OR=3.36).Conclusion:Our results suggested that shorter CA repeat length may be associated not only with the risk of breast cancer but also with the age of developing cancer in Isfahanian population. We did not find any relation between the CA repeats length and tumor staging.Key words:Epidermal growth factor receptor, CA microsatellite, breast cancer