تأثیر ادجوانت هیدروکسید آلومینیوم، فروند و واکسن ثلاث در تولید آنتی‌بادی ضد استافیلوکوکوس اورئوس کپسول‌دار Type 5 در خرگوش

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار گروه میکروب‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 دانشیار گروه میکروب‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 کارشناس ارشد میکروب‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

4 استادیار گروه ایمونولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

5 مربی گروه ایمونولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

6 کارشناس ارشد گروه میکروب‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

مقدمه:پژوهش‌های پیشین نشان داده که آنتی‌بادی‌های ضد استافیلوکوکوس اورئوس کپسول‌دار تایپ 5، موجب افزایش قابل توجهی در ایمنی خرگوش‌ها نشده است؛ یافتن ادجوانتی مناسب برای افزایش چشم‌گیر تیتر آنتی‌بادی برای تهیه‌ی واکسن ضد این باکتری ضروری به نظر می‌رسد. در این مطالعه، اثر ادجوانت هیدروکسید آلومینیوم، فروند و واکسن ثلاث (DTP) در افزایش تیتر آنتی‌بادی علیه این باکتری در خرگوش مورد بررسی قرار گرفته است.روش‌ها:30 راس خرگوش سفید نر بالغ از نژاد نیوزلندی تهیه و به طور تصادفی به6 گروه تقسیم شدند. به گروه‌های مختلف سوسپانسیون کشته شده استافیلوکوکوس اورئوس کپسول دار تیپ 5 بدون ادجوانت، با هیدروکسید آلومینیوم، با ادجوانت فروند (در تزریق اول ادجوانت کامل و در تزریق دوم و سوم ادجوانت ناقص)، واکسن ثلاث، DTP به تنهایی و سرم فیزیولوژی استریل (به عنوان گروه شاهد) در 3 نوبت و به فواصل 21 روز تزریق شد. پیش از هر نوبت تزریق و 21 روز پس از سومین تزریق در همان روز از خرگوش خون‌گیری به عمل آمد و سرم آنها برای اندازه‌‌گیری تیتر آنتی‌بادی در فریزر نگهداری گردید. آزمایش آگلوتیناسون سرم‌ها با سوسپانسیون کشته شده باکتری بررسی شد و نتایج لوله‌های شاهد با بقیه‌ی لوله‌ها مقایسه و عکس رقت‌ها به عنوان تیتر آنتی‌بادی در نظر گرفته شد.یافته‌ها:در این پژوهش، ایمونیزاسیون خرگوش‌ها ضد باکتری و همراه با ادجوانت هیدروکسید آلومینیوم، ادجوانت فروند و DTP افزایش تیتر آنتی‌بادی ضد این باکتری مشاهده شد. میانگین تیتر آنتی‌بادی خرگوش‌های ایمونیزه شده با DTP بعد از تزریق نوبت سوم واکسن به طور معنی‌داری بیشتر از خرگوش‌های ایمونیزه شده با ادجوانت هیدروکسید آلومینیوم و فروند بود (049/0 =p ). همچنین میانگین تیتر آنتی‌بادی خرگوش‌های ایمونیزه شده با ادجوانت فروند بیشتر از خرگوش‌های ایمونیزه شده با ادجوانت هیدروکسید آلومینیوم (27/0 =p ) بود ولی این تفاوت معنی‌دار نبود.نتیجه‌گیری:در این بررسی، از بین ادجوانت هیدروکسید آلومینیوم، ادجوانت فروند و واکسن DTP، در خرگوش‌های ایمونیزه شده با DTP افزایش چشم‌گیر تیتر آنتی‌بادی ضد استافیلوکوکوس اورئوس کپسول‌دار تایپ 5 مشاهده شد. بنابراین پیشنهاد می‌شود برای ایجاد پاسخ ایمنی بهتر، از واکسن ثلاث (DTP) به عنوان ادجوانت در ترکیب با سوسپانسیون کشته شده علیه این باکتری در انسان استفاده شود.واژگان کلیدی:استافیلوکوک اورئوس کپسول‌دار، ادجوانت، هیدروکسید آلومینیوم، فروند، واکسن ثلاث (DTP)، خرگوش.

عنوان مقاله [English]

The effect of Aluminium hydroxide, Freund's adjuvant and DTP vaccine on immunization of rabbit against encapsulated Staphylococcus aureus type 5

نویسندگان [English]

 • Seyed Asghar Havaei 1
 • Akbar Mirsalehian 2
 • Farzaneh Bazarjani 3
 • Ahmad Ghavaminejad 4
 • Kobra Bamdad 5
 • Farkhondeh Poursina 6
 • Hasan Tamizifar 1
1 Associate Professor, Department of Microbiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences
2 Associate Professor, Department of Microbiology, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences
3 Expert, Department of Microbiology, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences
4 Expert, Department of Microbiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences
5 Expert, Department of Microbiology, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences
6 Expert, Department of Microbiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences
چکیده [English]

  Background:Immunization of rabbit against Staphylococcus aureus type 5 did not increase antibody titer significantly in previous study. We proposed that lack of protection is due to low immunogenicity of this bacterium and a suitable adjuvant is needed to augment antibody production against it. In this study the effect of aluminium hydroxide [Al(OH)3], Freund's adjuvant and DTP vaccine on immunization of rabbit against encapsulated S. aureus type 5 by agglutination method was considered.Methods:30 male New Zeeland white rabbits (4-6 months) were grouped in 6. They were injected intramuscularly using suspension of killed encapsulated S. aureus type 5 (strain Reynolds) with and without adjuvant. The last two groups were injected DTP vaccine and saline alone. Injections were done three times within 21 days intervals; blood sample was obtained from marginal ear vein before every injection and 21 days after the last injection and sera were collected in -20ºC. Agglutination method was employed for detection of antibody titer.Findings:Immunization of rabbits to encapsulated s. aureus type 5 with Al(OH)3, Freund's adjuvant and DTP vaccine showed rise in antibody titer against it. Mean antibody titer of immunized rabbits with DTP vaccine after the third injection was more than those immunized with Al(OH)3 and Freud's adjuvant (p=0.049). Also mean antibody titer in rabbits immunized with Freund's adjuvant was more than those immunized with Al(OH)3 but this difference was not significant (p=0.27).Conclusion:In this study, DTP vaccine induced higher antibody titer against encapsulated S. aureus type 5 than Al(OH)3 and Freund's adjuvant. Therefore, it is suggested that DTP vaccine may be used as an adjuvant with suspension of killed encapsulated S. aureus type 5 in rabbit.Key words:Encapsulated staphylococcus aureus, adjuvant, aluminium hydroxide, Freund, DTP vaccine

دوره 26، شماره 88 - شماره پیاپی 88
فروردین و اردیبهشت 1387
صفحه 38-45
 • تاریخ دریافت: 16 آبان 1389
 • تاریخ بازنگری: 13 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401