عملکرد بینایی پس از عمل Nd: YAG Laser posterior capsulotomy در بیماران مبتلا به کدورت کپسول خلفی ناشی از عمل کاتاراکت

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه چشم پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 دستیار گروه چشم پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

3 چشم‌پزشک، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

  مقدمه:کدورت کپسول خلفی ((Posterior capsular opacification یا PCO شایع‌ترین و از مهم‌ترین عوارض در جراحی نوین کاتاراکت به شمار می‌رود. امروزه از YAG Laser capsulotomy جهت درمان کدورت کپسول خلفی استفاده می‌شود. هدف از این پژوهش تعیین میزان بهبود عملکرد بینایی به دنبال عمل Nd: YAG Laser posterior capsulotomy در بیماران مبتلا به کدورت کپسول خلفی پس از عمل کاتاراکت بود.روش‌ها:در این مطالعه توصیفی 48 بیمار با تشخیص کدورت کپسول خلفی پس از جراحی کاتاراکت انتخاب و کاندید Nd: YAG Laser posterior capsulotomy شدند؛ آن گاه عملکرد بینایی بیماران از طریق معاینه‌ی حدت بینایی، حساسیت به کنتراست و منبع نورانی پیش از انجام و نیز یک ماه پس از عمل کپسولوتومی، اندازه‌گیری شد. همچنین ارتباط عملکرد بینایی بیماران با نوع لنز به کار رفته در عمل جراحی کاتاراکت بررسی گردید.یافته‌ها:از 48 بیمار واجد شرایط مطالعه 21 نفر مرد (7/43%) و 27 نفر زن (3/56%) بودند و میانگین سنی 7/10±6/70 سال بود. میانگین حدت بینایی، حساسیت به کنتراست و حساسیت به منبع نورانی پیش از انجام Nd: YAG Laser posterior capsulotomy به ترتیب 37/20، 83/20 و 95/20 بود که پس از انجام عمل مذکور به ترتیب به24/20، 50/20 و 64/20 رسید.عملکرد بینایی بیماران پیش و پس از انجام Nd: YAG Laser posterior capsulotomy با نوع لنز داخل چشمی به کار رفته (آکریلیک، سیلیکون یا PMMA) رابطه معنی‌داری نداشت.نتیجه‌گیری:عمل Nd: YAG Laser posterior capsulotomy منجر به بهبود در عملکرد بینایی می‌شود و اجزای آن شامل حساسیت به کنتراست و حساسیت به منبع نورانی و حدت بینایی با نوع لنز به کار رفته در عمل جراحی کاتاراکت  تفاوت معنی‌داری ندارد.واژگان کلیدی:کدورت کپسول خلفی، Nd: YAG Laser posterior capsulotomy، کاتاراکت

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Visual Function Improvement after ND: YAG Laser Posterior Capsulotomy in Patient with Posterior Capsule Opacification

نویسندگان [English]

  • Sayyed Aliakbar Mortazavi 1
  • Fatemeh Eslami 2
  • Hosein Atarzadeh 1
  • Kobra Nasrollahi 1
  • Seyed Mohamadtaghi Ghoreishi 3
1 Associate Professor of Ophthalmology, Department of Ophthalmology, Isfahan University of Medical Science, Isfahan, Iran
2 Assistant of Ophthalmology, Isfahan University of Medical Science, Isfahan, Iran
3 Associate Professor of Ophthalmology, Department of Ophthalmology, Isfahan University of Medical Science, Isfahan, Iran
چکیده [English]

  Background:Posterior capsule opacification (PCO) is one of the most common side effects after cataract surgery. YAG laser posterior capsulotomy is used for the treatment of PCO. This study evaluated the improvement of visual function after ND: YAG laser posterior capsulotomy in patient with PCO after cataract surgery.Methods:In this descriptive study, 48 patients with PCO  without underlying disease were selected for ND: YAG laser posterior capsulotomy. Their visual functions included visual acuity, contrast sensitivity and glare sensitivity was measured before and one month after Nd: YAG laser capsulotomy. In addition, we evaluate the correlation between the type of the lens and visual function.Findings:Among 48 patients studied, 21 (43.7%) were male and 27 (56.3%) were female and the average age was 70.6±10.7 years.Average visual acuity, contrast sensitivity and glare sensitivity before Nd: YAG laser capsulotomy was 20/37, 20/83 and 20/95 respectively that changed to 20/24, 20/50, and 20/64 after capsulotomy.Conclusion:Nd: YAG laser capsulotomy improved visual functions (include visual acuity, contrast sensitivity and glare sensitivity). The type of lens used in cataract surgery did not influence these parameters.Key words:Posterior capsule opacification, Nd: YAG laser capsulotomy, cataract