تأثیر ریشه‌کنی میکروب هلیکوباکترپیلوری بر آنسفالوپاتی کبدی

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار گروه داخلی، فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

3 پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

4 عضو هیأت علمی پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی اراک

چکیده

  مقدمه:آمونیوم خون، همچنان به عنوان عامل اصلی پاتوژنز آنسفالوپاتی کبدی مطرح است. این فرضیه مطرح است که میکروب هلیکوباکتر ممکن است بتواند از طریق تولید اوره‌آز و یا تأثیر بر میزان روی خون، باعث افزایش میزان آمونیاک خون و تشدید آنسفالوپاتی گردد. هدف این مطالعه، بررسی شیوع آلودگی با میکروب هلیکوباکتر در بیماران مبتلا به آنسفالوپاتی کبدی و مقایسه‌ی آن با گروه بیماران سیروزی غیرمبتلا به آنسفالوپاتی کبدی و همچنین تأثیر ریشه‌کنی هلیکوباکتر بر سیر آنسفالوپاتی کبدی بود.روش‌ها:شیوع آلودگی با میکروب هلیکوباکتر در 42 بیمار مبتلا به آنسفالوپاتی کبدی (به عنوان گروه مورد) و 100 بیمار سیروزی غیر مبتلا به آنسفالوپاتی کبدی (به عنوان گروه شاهد)، بررسی و مقایسه شد. بیماران از نظر سن و جنس هماهنگ بوده، از بین مراجعان به بیمارستان‌های نور و الزهرا (س) در سال‌های 1386-1383 انتخاب شده بودند. از بیماران مبتلا به آنسفالوپاتی کبدی، 21 نفر به هپاتیت B و 21 نفر به هپاتیت C مبتلا بودند. از بیماران سیروزی غیرمبتلا به آنسفالوپاتی کبدی، 49 نفر به هپاتیت B و 51 نفر به هپاتیت C مبتلا بودند. در گروه بیماران آنسفالوپاتی، 27 بیمار مورد درمان ریشه‌کنی هلیکوباکتر قرار گرفتند. یک ماه بعد از درمان، ریشه‌کنی هلیکوباکتر با استفاده از آزمایش Urease Breath Test (UBT) تأیید شد. در بیماران بهبود یافته از هلیکوباکتر، درجه‌ی آنسفالوپاتی،Number Connection Test  (NCT) وFlapping Tremor  قبل و بعد از درمان مقایسه شد.یافته‌ها:آلودگی با میکروب هلیکوباکتر، در 4/73% از بیماران مبتلا به آنسفالوپاتی کبدی و 76% از بیماران گروه شاهد مشاهده شدکه تفاوت آماری معنی‌داری نداشت. پس از درمان ریشه‌کنی میکروب، درجه‌ی آنسفالوپاتی و NCT از نظر آماری کاهش قابل توجهی پیدا کرد (p value به ترتیب 023/0 و 038/0) اما در Flapping Tremor تغییر قابل توجهی دیده نشد.نتیجه‌گیری:شیوع آلودگی با هلیکوباکتر در بیماران سیروزی مبتلا و غیرمبتلا به آنسفالوپاتی کبدی برابر است؛ اما، درمان ریشه‌کنی میکروب هلیکوباکتر ممکن است در بهبود وضعیت مبتلایان به آنسفالوپاتی مؤثر باشد.واژگان کلیدی:آنسفالوپاتی کبدی، هلیکوباکترپیلوری، هپاتیت

عنوان مقاله [English]

Effect of Helicobacter Pylori Eradication on Hepatic Encephalopathy

نویسندگان [English]

  • Ahmad Shavakhi 1
  • Behzad Shariatifar 2
  • Shadan Akhtar 3
  • Mitra Khodadoostan 4
1 Assistant Professor of Internal Medicine Gastroentrology, Isfahan University of Medical Sciences
2 Medical Student, Isfahan University of Medical Sciences
3 General Practitioner, Isfahan University of Medical Sciences
4 Faculty Member, Department of Nursing and Midwifery, Arak Azad University
چکیده [English]

  Background:Until now, Ammonia has been considered to have a major role in pathogenesis of hepatic encephalopathy. It is probable that helicobacter pylori )H. pylori( infection, due to urease activity of the bacteria or its effect on blood Zinc level, leads to hyperammonemia and aggravates hepatic encephalopathy. This study assessed the prevalence of Helicobacter pylori infection among patients with hepatic encephalopathy and cirrhotic patients without hepatic encephalopathy; as well as the effect of H. pylori eradication on hepatic encephalopathy.Methods:The prevalence of H. pylori was evaluated in 42 patients with hepatic encephalopathy (21 hepatitis B and 21 hepatitis C cases) and was compared with 100 cirrhotic age and sex matched patients (49 hepatitis B and 51 hepatitis C cases) without stigmata of encephalopathy; patients were referred to Al-Zahra and Noor hospitals between 2004 to 2007. Then 27 of encephalopathic patients with infection were treated for H. pylori eradication, and eradication was confirmed in 23 of them via UBT. Grade of encephalopathy, number connection test (NCT) and flapping tremor were compared before and after eradication treatment.Findings:Overall, 73.6% of encephalopathic cases were infected versus 76% of cirrhotics in control group (p=0.675). Grade of encephalopathy and NCT was reduced in comparison with pretreatment (p=0.023 and 0.038, respectively); but alternation in flapping tremor was not statistically significant (p=0.248).Conclusion:Although there was not any significant difference in prevalence of H. pylori infection in cirrhotic patients with and without encephalopathy, eradication of H. pylori may lead to improvement of hepatic encephalopathy.Key words:Hepatic encephalopathy, helicobacter pylori, hepatitis