تأثیر انفیلتراسیون زیرجلدی مورفین پیش از برش جراحی، بر شدت درد بیمار پس از جراحی فوقانی شکم

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 جراح عمومی، بیمارستان سوانح سوختگی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 دانشیار گروه بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

3 استاد گروه بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

4 دانشیار گروه جراحی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

5 متخصص بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

  مقدمه:شواهدی وجود داردکه نشان می‌دهد رسپتورهای مخدری در بافت‌های محیطی نیز وجود دارند. این امر منجر به کاربرد بالینی مخدرها به صورت محیطی شده است. پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر انفیلتراسیون موضعی مورفین پیش از برش جراحی بر کاهش درد پس از عمل در بیماران داوطلب جراحی فوقانی شکم طراحی و اجرا گردید.روش‌ها:در این مطالعه‌ی دو سویه کور آینده‌نگر، 70 بیمار داوطلب جراحی فوقانی شکم انتخاب و به دو گروه مساوی تقسیم شدند. پس از القای بیهوشی، در بیماران گروه مورد، 10 میلی‌لیتر مورفین mg/kg 1/0 در محل برش جراحی به روش زیرجلدی انفیلتره شد. در بیماران گروه شاهد از محلول سالین نرمال با همان حجم استفاده گردید. سپس برش جراحی 15 دقیقه پس از انفیلتراسیون موضعی انجام و پارامترهای همودینامیک بیماران در حین عمل و شدت درد پس از عمل تا 24 ساعت تعیین و ثبت گردید. همچنین مجموع مورفین مصرفی پس از عمل و زمان دریافت اولین دوز مورفین در دو گروه ثبت گردید. برای آنالیز آماری از تست‌های t و مجذور کای استفاده شد.یافته‌ها:میانگین شدت درد در بیماران گروه گیرنده‌ی مورفین در ساعات 4 و 6 پس از عمل به طور معنی‌داری کم‌تر از گروه سالین بود (به ترتیب 82/1±97/4 در مقابل 80/1±97/5 با 012/0=p و 00/2±30/4 در مقابل 90/1±20/5 با 04/0=p). میانگین تعداد نبض و همچنین میانگین تغییرات آن در دقایق 5، 10 و 15 پس از مداخله در بیماران گروه مورفین به طور معنی‌داری کم‌تر از گروه سالین بود (05/0 > p ).نتیجه‌گیری:این مطالعه نتوانست تأثیر انفیلتراسیون موضعی مورفین را پیش از برش جراحی (Preemptive) در اعمال فوقانی شکم بر کاهش درد پس از عمل نشان دهد. تأثیر کاهنده‌ی درد در ساعات 4 و 6 بعد از عمل می‌تواند ناشی از جذب سیستمیک دارو و تأثیر آن بر کاهش درد باشد.واژگان کلیدی:درد پس از عمل، مورفین، انفیلتراسیون، جراحی فوقانی شکم.

عنوان مقاله [English]

Effect of Pre-Incisional Subcutaneous Infiltration of Morphine On Pain Intensity After Upper Abdominal Surgery

نویسندگان [English]

  • Hasan Zarrinjouei 1
  • Seyed Jalal Hashemi 2
  • Hasan Ali Soltani 3
  • Mansour Safaei 4
  • Adel Izadi 5
1 General surgeon, Savaneh Hospital, Isfahan University of Medical Sciences
2 Associate professor of anesthesiology and critical care, Isfahan University of Medical Sciences
3 Professor of anesthesiology and critical care, Isfahan University of Medical Sciences
4 Associate Professor of surgery, Isfahan University of Medical Sciences
5 Anesthesiologist, Isfahan University of Medical Sciences
چکیده [English]

  Background:There is evidence that opioid receptors are present in peripheral tissues. This finding led to the application of peripheral opioids. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of pre-incisional subcutaneous infiltration of morphine on post operative pain intensity in patients were candidate for upper abdominal surgeries.Methods:70 patients undergoing upper abdominal surgery entered into this prospective double blind study and divided into two equal groups. After induction of general anesthesia, they received a subcutaneous infiltration of morphine (10 ml, 0.1 mg/kg) or saline (10 ml) at the site of surgery. The operation was started 15 minutes after local infiltration and hemodynamic variables and also post operative pain intensity were assessed to 24 hours after surgery. Post operative cumulative morphine requirement and the time of first analgesic administration were recorded. Data was analyzed statistically using t-test and chi square.Findings:Mean pain score was significantly lower in morphine group than saline group at 4 and 6 hours after operation. (4.97±1.82 vs. 5.97±1.80, p=0.012 and 4.30±20 vs. 5.20±1.90, p=0.04 respectively). Mean pulse rate and its changes were significantly lower in morphine group than saline group at 5, 10 and 15 minutes after induction of anesthesia (p < 0.05).Conclusion:This study could not show the efficacy of subcutaneous infiltration of morphine on reducing post operative pain intensity in patients undergoing upper abdominal surgery. The reduction of pain intensity at 4 and 6 hours after surgery may be due to systemic absorption and analgesic effects of morphine.Key words:Post operative pain, morphine, infiltration, upper abdominal surgery