بررسی شیوع علایم نورولوژیک به دنبال ترومبولیتیک تراپی در سالمندان مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد

نوع مقاله : Short Communication

نویسندگان

1 دانشیار، متخصص قلب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

  مقدمه:درمان رپرفیوژن به عنوان درمان استاندارد انفارکتوس حاد میوکارد (Acute Myocardial Infarction,  AMI) مطرح است. در بیمارستان‌هایی که امکان استفاده از مداخلات کرونری از راه پوست (Percutaneous Coronary Intervention, PCI) را به عنوان روش برتر درمان AMI در اختیار ندارند، درمان با ترومبولیتیک به عنوان روش جایگزین انتخاب می‌شود. اما اثربخشی این روش در درمان AMI در افراد سالمند هنوز مورد بحث است و یکی از دلایل آن افزایش خطر بروز خونریزی داخل مغزی (Intra Cranial Hemorrhage, ICH) می‌باشد. در این مطالعه، شیوع علایم نورولوژیک به دنبال درمان با ترومبولیتیک در افراد مسن‌تر از 65 سال مبتلا به AMI بررسی شده است.روش‌ها:300 بیمار مسن‌تر از 65 سال مبتلا به AMI که از زمان شروع علایمشان حداکثر 12-6 ساعت گذشته بود، کنتراندیکاسیون دریافت داروی ترومبولیتیک را نداشتند و از فروردین 1383 تا شهریور 1385 به بیمارستان نور اصفهان مراجعه کرده بودند، وارد مطالعه شدند. برای تمامی بیماران داروی استرپتوکیناز به صورت یکسان تجویز شد.یافته‌ها:از 300 بیمار مورد مطالعه، 124 نفر زن (33/41%) و 176 نفر مرد (66/58%) بودند. متوسط سن بیماران 9±74 سال بود، کم‌ترین سن 65 و بیشترین سن، 92 سال بود. 78% بیماران، بهبودی به صورت ترخیص از بیمارستان پس از یک هفته بستری داشتند و 22% (66 مورد) آنان فوت کردند. از موارد مرگ، 06/56% فوت به دنبال آرتیمی یا انفارکتوس مجدد میوکارد بود. در مطالعه‌ی ما، شواهد بالینی از بروز خونریزی داخل مغزی مثل همی‌پارزی و افت سطح هوشیاری وجود نداشت و مرگ و میر به دنبال خونریزی داخل مغزی دیده نشد.نتیجه‌گیری:در موارد عدم دسترسی به PCI، داروهای ترومبولیتیک درمان جایگزین مناسبی برای AMI در افراد سالمند است. در مطالعه‌ی ما، افزایش مرگ و میر به دلیل خونریزی داخل مغزی دیده نشد، لذا بروز خونریزی داخل مغزی به حدی نبود که سبب جلوگیری از مصرف استرپتوکیناز گردد.واژگان کلیدی:مداخلات کرونری از راه پوست، خونریزی داخل مغزی، استرپتوکیناز، انفارکتوس حاد میوکارد

عنوان مقاله [English]

Incidence of Neurological Syndromes After Thrombolytic Therapy In Elderly Patients With Acute Myocardial Infarction

نویسندگان [English]

  • Hassan Shemirani 1
  • Seyyedeh Fatemeh Bahari Saravi 2
1 Associate Professor of Cardiology, School of Medicine, University of Medical Sciences
2 Medical Student, School of Medicine, Isfahan, University of Medical Sciences
چکیده [English]

  Background:Reperfusion therapy is the standard treatment of acute myocardial infarction (AMI). If the percutaneous coronary intervention (PCI), as a preferred reperfusion strategy, was not available, thrombolytic therapy is chosen as an alternative treatment. However, the affect of thrombolytic therapy in old patients is still controversial; especially because of its effects on increasing the incidence of intra cranial hemorrhage (ICH). In this study, we evaluated the incidence of neurological symptoms and ICH after thrombolytic therapy in more than 65 years old patients with AMI. Methods:300 patients of 65 years old and more with AMI in which their symptoms had been begun more than 12 hours before admission to the hospital, and with no contraindications for receiving thrombolytic therapy, were chosen. The patients were admitted in Noor hospital between 2004 and 2006. All of them received streptokinase (SK) in the same way, and the information's were pulled out from their files and gathered in a check list.Findings:Among 300 patients in our study, there were 124 women (41/33%) and 176 men (58/66%). Their mean age was (74±9) years (from 65 to 92 years). 78% were discharged after one week hospitalization and 22% (66 patients) died. Arrhythmias or myocardial re-infarction were the leading cause of death in 56/06% of all deaths. No death due to ICH and no evidence of ICH, such as hemi-paresis or loss of consciousness, were occurred.Conclusion:We suggest that thrombolytic therapy in old patients with acute myocardial infarction is a good alternative treatment when there is no ready access to a skilled PCI facility.In our study, increasing of mortality rate due to ICH was not enough to exclude giving SK to more than 65 years old patients.Key words:Acute myocardial infarction, percutaneous coronary intervention, intracranial hemorrhage, streptokinase, thrombolytic therapy

دوره 26، شماره 88 - شماره پیاپی 88
فروردین و اردیبهشت 1387
صفحه 85-91
  • تاریخ دریافت: 16 آبان 1389
  • تاریخ بازنگری: 06 فروردین 1402
  • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401