مقایسه‌ی تراکم مواد معدنی استخوان بالا تنه و پایین تنه‌ی زنان فوتسالیست حرفه‌ای با افراد غیر ورزشکار

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان

3 استادیار گروه طب فیزیکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

4 دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیده مقدمه:پوکی استخوان یکی از بیماری‌های شایع استخوانی است و فعالیت‌های ورزشی می‌تواند نقش به سزایی در کاهش آن داشته باشد. هدف مطالعه‌ی حاضر مقایسه‌ی تراکم مواد معدنی استخوان بالا تنه و پایین تنه‌ی زنان فوتسالیست حرفه‌ای با زنان غیر ورزشکار است. روش ها:پانزده نفر از زنان فوتسالیست حرفه‌ای و پانزده نفر از زنان سالم غیر ورزشکار در این مطالعه شرکت کردند. تراکم مواد معدنی استخوان در مهره‌های دوم تا چهارم کمری و گردن و تروکانتر استخوان ران هر دو پا، به وسیله‌ی دستگاه DEXA مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. یافته ها:نتایج تحقیق نشان داد که زنان فوتسالیست در بالا تنه، پایین تنه و کل بدن تراکم استخوانی بیشتری نسبت به زنان غیر ورزشکار دارند. میزان تراکم مواد معدنی استخوان بالا تنه و پایین تنه فوتسالیست‌ها به‌ ترتیب 1/1269 و 1161 میلی‌گرم بر سانتی‌متر مربع و برای غیر ورزشکاران به ترتیب 4/1102 و 7/877 میلی‌گرم بر سانتی‌متر مربع بود. در هر دو گروه تراکم مواد معدنی استخوان در بالا تنه به طور معنی‌داری بیشتر از پایین تنه بود (01/0 >P )، امّا با مقایسه‌ی مقادیر مربوط به فوتسالیست‌ها با غیر ورزشکاران مشخص شد که فوتسال تراکم مواد معدنی استخوان را در پایین تنه دو برابر بالا تنه تحت تأثیر قرار داده است. نتیجه گیری:تأثیر بیشتر فوتسال بر پایین تنه احتمال دارد به‌دلیل تحمل وزن بدن توسط این قسمت باشد. از سوی دیگر، انجام حرکات خاص در فوتسال مثل استارت‌ها، پرش و فرودها و دوها، نیروهای برشی و فشاری بالایی را به استخوان‌های اندام‌های تحتانی وارد می‌کند و بنابراین، تراکم توده‌ی استخوانی در پایین تنه بیش‌تر از بالا تنه افزایش می‌یابد. واژگان کلیدی: تراکم مواد معدنی استخوان، گردن استخوان ران، ناحیه تروکانتر، مهره‌های کمر، فوتسال.

عنوان مقاله [English]

The Comparison of Bone Mineral Density in Upper and Lower Body between Professional Female Footsal Players and Non-Athletes

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Mousavi 1
  • Khalil Khayyam Bashi 2
  • Mohamadreza Salamat 3
  • Nader Rahnama 4
1 Graduate Student, Department of Physical Education and Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan
2 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan
3 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan
4 Associate Professo,r Department of Physical Education and Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan
چکیده [English]

Abstract Background:The purpose of this study was to compare the bone mineral density (BMD) of the upper and lower body between professional female footsal players and non-athlete females. Methods:Fifteen professional female footsal players (age: 24.3 ± 2.8 years, height: 161.1 ± 4.4 cm, weight: 54.3 ± 7.0 kg) and 15 healthy non-athlete females (age: 23.8 ± 2.0 years, height: 160.9 ± 7.0 cm, weight: 51.5 ± 9.6 kg) participated in this study. BMD was measured by Dual Energy X-Ray Absorptiometry (DEXA) at the lumbar spines and femoral neck, femoral trochanter of both legs. Findings:In footsal players BMD values were found to be significantly higher at the whole body, lower and upper body compared with non-athletes. BMD of footsal players in upper and lower body was 1269.1 and 1161.0 mg/cm2 respectively. These values for non-athletes were 1102.4 and 877.7 mg/cm2 respectively. The difference between these sites in both groups was statistically significant (P < 0.01). When the BMD values of the footsal players were compared with non-athletes, we found that the BMD gain in the lower body of the footsal players relative to the non-athletes was twice as much as the upper body of footsal players compared to the non-athletes. Conclusion:It seems that weight bearing and high impact loads are the most important factors to improve the BMD in lower body. The bones of lower body are subjected to multidirectional, dynamic compressive, and sheer forces during footsal activities such as the starts, jumping, landing, cutting and running. Therefore, it can be concluded that the BMD of the lower body were benefited more than upper body in footsal players. Key Words: BMD, femoral neck, femoral trochanter, lumbar spines, footsal