مقایسه میزوپروستول به تنهایی یا همراه با متوترکسات جهت ختم بارداری سه ماهه اول

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه زنان ومامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 دانشیار آمار حیاتی گروه پزشکی اجتماعی و بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 دستیار زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه:سقط یکی از مسایل شایع طب مامایی در دنیا است. روش معمول و استاندارد برای ختم حاملگی در سه ماهه‌ی اول بارداری جراحی (کورتاژ) می‌باشد. یک روش مؤثر برای ختم حاملگی در سه ماهه‌ی اول استفاده از درمان‌های طبی است. هدف از این مطالعه، مقایسه‌ی میزوپروستول به تنهایی یا همراه با متوترکسات جهت ختم بارداری در سه ماهه‌ی اول بود. روش ها:مطالعه‌ی حاضر یک مطالعه‌ی کار آزمایی بالینی تصادفی بود. در این مطالعه، 200 زن حامله در سه ماهه‌ی اول بارداری جهت ختم حاملگی به ‌صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول تحت درمان با میزوپروستول به تنهایی (mg 800 واژینال در یک یا دو دوز) و گروه دوم تحت درمان با میزوپروستول + ‌متوتروکسات (mg/m2/IM 50) و 72 ساعت بعد mg 800 میزوپروستول واژینال (در یک یا دو دوز) قرار گرفتند. در هر دو گروه، سونوگرافی در روز هفتم انجام شد و در صورت وجود بقایای جفت یا باقی ماندن حاملگی کورتاژ صورت ‌گرفت. یافته ها:در بررسی انجام شده در گروه اول 83% و در گروه دوم 81% سقط موفقیت‌آمیز بود. در هر دو گروه بین دوز میزوپروستول و نیاز به کورتاز و بین نوع حاملگی و نیاز به کورتاژ رابطه‌ی معنی‌داری وجود داشت (به ترتیب 001/0 P = و 001/0 P

عنوان مقاله [English]

The comparison of the misoprostol alone or in combination with methotrexate for pregnancy termination at first trimester

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Vahid Roodsari 1
  • Sedigheh Ayati 1
  • Naiere Khadem 1
  • Mohammad Taghi Shakeri 2
  • Fatemeh Naghedi 3
1 Associate Professor of Obstetrics and Gynecology, Women Health Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad
2 Associate Professor of Biostatistics, Department of Community Medicine and Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad
3 Resident of Obstetrics and Gynecology Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad
چکیده [English]

Background:Abortion is one of the prevalent problems of obstetrics throughout the world. Standard and usual method for pregnancy termination at first trimester is surgery (curettage). Another effective pregnancy termination method at first trimester is the use of medical treatments. The aim of this study is to compare the efficacy of misoprostol alone or in combination with methotrexate for termination of pregnancy at first trimester. Methods:This study is a Randomized Clinical Trial. A total of 200 pregnant women at first trimester of pregnancy were randomly divided into two groups for termination of pregnancy. First group received misoprostol alone (800 mg, vaginal, one or two dose) and second group received misoprostol in combination with methotrexate (50 mg/m2/IM and 800 mg vaginal misoprostol in one or two dose was administered 72 hours later). Sonography was administered at seventh day for both groups and curettage was done if pregnancy was continued or if fetus residual was existed. Findings:Successful abortion rate was 83% at first group and 81% at second group. There was a significant relation between dose of misoprostol and need for curettage and a significant relation between kind of pregnancy and need for curettage in both groups (P = 0.001 and P < 0.001, respectively). But there was no significant relation between gestational age and number of drug declaring in both groups (P = 0.934). No adverse events or side effects were reported side-effects were reported with the use of misoprostol and methotrexate.    Conclusion:Pregnancy termination with medical method along with misoprostol alone or in combination with methotrexate is safe and cost effective. Key words: Missed abortion, misoprostol, methotrexate, premature medical abortion