تاثیر ژل واژینال مترونیدازول در پیشگیری از آندومتریت بعد از سزارین در شهرستان یزد در سال 1386- 1384

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

استادیار گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد

چکیده

چکیده مقدمه:آندومتریت یکی از عوارض مهم سزارین است که در 20-7% موارد دیده می‌شود. مطالعه‌ی زیر جهت بررسی اثر مترونیدازول واژینال در پیشگیری از عفونت بعد از سزارین انجام شد. روش ها:در یک مطالعه‌ی مورد- شاهدی دو سو کور روی 292 زن حامله‌ی ترم که کاندید عمل سزارین انتخابی (الکتیو) بودند، بیماران به‌ طور تصادفی 5 گرم ژل مترونیدازول واژینال (146 نفر) یا پلاسبوی مشابه (146 نفر) دریافت کردند. بیماران مبتلا به کوریوآمنیونیت، افرادی که حساسیت به مترونیدازول داشتند، یا بیمارانی‌ که پارگی زودرس کیسه‌ی آب داشتند از مطالعه حذف شدند. افراد مورد مطالعه آنتی‌بیوتیک پروفیلاکتیک دیگری دریافت نکردند. عوارض تب، آندومتریت، و عفونت زخم مورد بررسی قرار گرفتند. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS 11.5 آنالیز شد و P کمتر از 05/0 معنی‌دار تلقی شد. یافته ها: 146 نفر در گروه مترونیدازول، 5 نفر (4/3%) و از گروه پلاسبو، 16 نفر (11%) دچار تب و آندومتریت شدند (001/0  (P =. همچنین ترشح زخم در 11 نفر (5/7%) از گروه مترونیدازول و 19 نفر (13%) از گروه پلاسبو دیده شد (001/0 P =).  نتیجه گیری:استفاده از مترونیدازول واژینال قبل از عمل سزارین می‌توانذ باعث کاهش عارضه‌ی آندومتریت بعد از سزارین گردد. واژگان کلیدی:ژل مترونیدازول، پیشگیری، آندومتریت بعد از سزارین.

عنوان مقاله [English]

Intravaginal Metronidazole for the Prevention of Post-Cesarean Endometritis

نویسندگان [English]

  • Leila Sekhavat
  • Afsarsadat Tabatabaii
Assistant Professor, Department of Obstetrics & Gynecology, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services, Yazd
چکیده [English]

Background:Postpartum endometritis is an important cause of maternal morbidity after cesarean section. Prophylactic antibiotic therapy reduces the risk by approximately 60%. The purpose of this study was to estimate the efficacy of preoperative administration of intra-vaginal Metronidazole for the prevention of post-cesarean endometritis. Methods: This double-blind, case-control, randomized trial included 292 patients whowere going to undergo elective cesarean deliveries. Patients were randomly selected to receive either 5 g of Metronidazole gel intra-vaginally (n = 146) or matching placebo (n = 146) before the initiation of the cesarean. Patients with chorioamnionitis, suspected allergy to Metronidazole, and/or PROM were excluded. Patients did not receive any other prophylactic antibiotic. The outcome variables included presence of febrile morbidity, endometritis, and wound infection. Data was analyzed by SPSS software (version 11.5) and P-value < 0.05 considered statistically significant.  Findings:Febrile disorder and endometritis were found in 5 (3.4%) patients who had received Metronidazole gel and 16 (11%) who had received placebo gel (P = 0.001). 11 (7.5%) patients receiving Metronidazole gel and 19 (13%) ones receiving placebo gel encountered wound infection (P = 0.001).  Conclusion:The preoperative administration of intra-vaginal Metronidazole gel appears to reduce the incidence of post-cesarean endometritis. Key Words:Metronidazole Gel, Post-Cesarean Endometritis, Prevention.