گزارش یک مورد بیمار مبتلا به موکورمایکوز شریان تمپورال

نوع مقاله : Case Report

نویسندگان

1 استادیار گروه و مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

2 دانشیار گروه گوش و حلق و بینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

3 دستیار گروه گوش و حلق و بینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

4 استادیار گروه پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

5 دستیار گروه عفونی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

چکیده مقدمه:موکورمایکوز عفونت قارچی با تمایل به درگیری عروق و ایجاد ترومبوز در آنها و نکروز بافت با مرگ و میر بالا می باشد که اغلب در بیماران دیابتیک و بیماران دچار سرکوب ایمنی دیده می‌شود. درگیری شریان افتالمیک، سینوس کاورنو و شریان کاروتید داخلی در این بیماران گزارش شده است. اساس درمان دبریدمان جراحی وسیع و تجویز داروهای ضد قارچ می‌باشد که جدید ترین آنها پساکونازول است. گزارش مورد:در این مقاله بیمار دیابتیک مبتلا به موکورمایکوز سینوس و اوربیت معرفی می‌شود که به علت اختلال عملکرد شدید کلیه‌ها پس از تجویز آمفوتریسین B تحت درمان با پساکونازول به مدت 8 هفته قرار گرفته، پس از بهبودی بالینی و رادیوگرافیک ترخیص شد. لیکن 2 هفته بعد از آن به علت سردردهای شدید دوباره بستری گردید. نتیجه گیری:در بررسی‌های انجام شده یکی از نادرترین درگیری‌های عروقی در این بیماری یعنی درگیری شریان تمپورال برای وی مسجل شد. واژگان کلیدی:موکورمایکوز، سینوزیت، پساکونازول، شریان تمپورال، آمفوتریسین B.

عنوان مقاله [English]

A Case of Temporal Arteritis Associated with Mucoromycosis

نویسندگان [English]

  • Mohsen Meidani 1
  • Saeed Soheilipour 2
  • Farzaneh Barzegar 3
  • Mitra Heidarpour 4
  • Heshmatollah Shakeri 5
1 Assistant Professor of Infectious Disease, The Tropical and Infectious Disease Research Center
2 Associate Professor of Ear, Nose and Throat Surgery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
3 Assistant of Ear, Nose and Throat Surgery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
4 Assistant Professor, Department of Pathology, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
5 Assistant of Infectious Disease, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
چکیده [English]

Abstract Background:Mucormycosis is a life threatening angioinvasive fungal infection that causes thrombosis and tissue necrosis, it often affects diabetic and immune compromised patients. Ophthalmic artery, cavernus sinus and internal carotid artery involvement have been reported. Treatment includes wide surgical debridement and antifungal agents that the newest of witch is posaconazole. Case Report:In this article we report a diabetic man with sino-orbital mucormycosis whose treatment switched to posaconazole for 8 weeks because of renal failure due to amphotricine B and after clinical and radiological improvement he was discharged; but 2 weeks later, he was admitted again because of severe headache and involvement of temporal artery with mucormycosis established by biopsy. Key words:Mucormycosis, sinusitis, posaconazole, temporal artery, amphotricine B

دوره 27، شماره 92 - شماره پیاپی 92
فروردین و اردیبهشت 1388
صفحه 57-61
  • تاریخ دریافت: 16 آبان 1389
  • تاریخ بازنگری: 04 فروردین 1402
  • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401