فراوانی اختلالات طیف دو قطبی در بیماران مبتلا به میگرن

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار روانپزشکی، دانشکده پزشکی و عضو مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

2 متخصص روانپزشکی، مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری و سوء مصرف مواد، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان

3 دانشیار مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان،

4 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

5 پزشک عمومی، اصفهان

چکیده

lمقدمهطبق بررسی‌های انجام شده میگرن یکی از شایع‌ترین سردردهای موجود در میان مردم می‌باشد. بیماری‌های روانپزشکی متعددی در همراهی با میگرن مشاهده است. در این میان اختلالات خلقی و اضطرابی قوی‌ترین ارتباط را با میگرن نشان می‌دهد. مطالعه‌ی حاضر به بررسی فراوانی این طیف از اختلالات در بیماران مبتلا به میگرن می‌پردازد. روش هاپژوهش حاضر مطالعه‌ای توصیفی-تحلیلی است در بیماران مبتلا به میگرن مراجعه کننده به کلینیک نورولوژی بیمارستان نور اصفهان در سال 1385-1384 انجام شد. نمونه‌ی مورد مطالعه با استفاده از روش نمونه‌گیری آسان، شامل 213 بیمار مبتلا به میگرن و 164 نفر فرد سالم انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش‌نامه‌ی اختلالات خلقی بود. یافته هافراوانی نسبی طیف اختلالات دو قطبی در افراد مبتلا به میگرن (5/66 درصد) با گروه شاهد (1/8 درصد) اختلاف معنی‌داری داشت (0001/0 = (P. همچنین فراوانی نسبی این طیف از اختلالات در مردان مبتلا به میگرن (4/68 درصد) بیشتر از گروه شاهد (11 درصد) بود (0001/0 = (P. همچنین فراوانی نسبی اختلالات این طیف در زنان مبتلا به میگرن (4/65 درصد) بیشتر از گروه شاهد (3/5 درصد) بود (0001/0 = (P. نتیجه گیرینتایج نشان داد که فراوانی نسبی اختلالات طیف دو قطبی در افراد مبتلا به میگرن بیشتر از افراد گروه شاهد است. این موضوع می‌تواند احتمال وجود فیزیوپاتولوژی مشترکی در زمینه‌ی این دو اختلال را مطرح نماید و به ارایه راهکارهای درمانی جدبد در این زمینه کمک نماید. واژگان کلیدی: میگرن، اختلالات طیف دو قطبی.

عنوان مقاله [English]

The Prevalence of Bipolar Spectrum in Migraine

نویسندگان [English]

  • Hamid Afshar 1
  • Leila Jahangard 2
  • Vahid Shaygannejad 3
  • Nasrin Masaeli 4
  • Mehrnaz Mehdipour 5
1 Associate Professor of Psychiatry, School of Medicine and Member of Behavioral Sciences Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
2 Psychiatrist, Research Institute of Behavioral Disorders and Substance Abuse, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan
3 Associate Professor of Neurology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
4 MSc in Genaral Psychology, Behavioral Sciences Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
5 General Practitionnaire, Isfahan
چکیده [English]

BackgroundAs epidemiologic studies show migraine is one of the most common headache syndromes in the general population. The lifetime prevalence is usually between 9% and 13%. Several psychiatric conditions are co morbid in migraine patients. Among the psychiatric illnesses, mood and anxiety disorders have been to be most strongly associated with migraine. The prevalence of migraine in people with bipolar disorder, panic disorder, generalized anxiety disorder, obsessive compulsive disorder and phobia is also elevated. This study was designed to evaluate the relationship between migraine and bipolar disorder. MethodsIn a descriptive-analytical study on 213 migraine patients and 164 healthy individuals' a 15 item mood disorder questionnaire was completed. We matched group in the case of gender and age. This study was performed from March to spring 2006. The prevalence of bipolar spectrum for two groups was compared by SPSS. FindingsThe prevalence of bipolar spectrum was significantly different in migraine and control group (66.5% versus 8.1%). The prevalence of bipolar spectrum was 68.4% among men who have migraine and 11% among healthy men. The prevalence of bipolar spectrum was 65.4% among women who have migraine and 5.3% among healthy women. ConclusionThe prevalence of bipolar spectrum in migraine population is more than healthy individuals. It seams that physiologic overlap between migraine and bipolar spectrum is considerable. The recognition of increased co morbidity between migraine and bipolar illness has important clinical implications and can improve treatment of these disorders. Key words: Migraine, Bipolar spectrum.