بررسی دو روش اندازه‌گیری ارتفاع مچ دست در رادیوگرافی نمای روبروی این مفصل، از نظر تفاوت بین اندازه‌گیر و اندازه‌گیران

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار گروه ارتوپدی، مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان

2 استادیار گروه ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، هرمزگان

چکیده

مقدمهارتفاع مچ دست، یک نسبت رادیولوژیک با اهمیت بالینی در بیماری‌های روماتولوژیک و کینباک است که به روش‌های مختلفی اندازه‌گیری می‌شود. هدف این مطالعه، بررسی دو روش مشهور اندازه‌گیری این نسبت از نظر اختلاف بین اندازه‌گیر و اندازه‌گیران بود. روش هااز 10 رادیوگرافی با کیفیت مناسب، عکس گرفته شد و دو نفر ارتوپد با تجربه، در دو نوبت متفاوت، طول متاکارپ سوم، بیشترین طول کاپیتیت و فاصله‌ی متاکارپ سوم تا سطح مفصلی دیستال رادیوس را اندازه گرفتند. بقیه‌ی محاسبات توسط رایانه انجام شد. یافته ها پایایی درون اندازه‌گیر نسبت  Youmدر حد بالا و پایایی درون اندازه‌گیر نسبتNattrass  خوب محاسبه شد، ولی در مورد پایایی بین اندازه‌گیر، دقت هر دو نسبت در حد ضعیف بود. پایایی درون و بین اندازه‌گیر در مورد بازگویی فروپاشی در مچ دست، برای نسبت Youm در حد مطلوب، و برای نسبت Nattrass در حد قابل قبول تا نه چندان بد به‌دست آمد. دو نسبت از نظر بازگویی فروپاشی در مچ همخوانی ضعیف داشتند. نتیجه گیریاگرچه هیچ‌یک از دو روش مورد مطالعه، از نظر هدف مطالعه، دارای دقت در حد عالی نبودند ولی به‌ نظر می‌رسد دقت روش  Youmبالاتر باشد. واژگان کلیدی: نسبت ارتفاع مچ، اختلاف درون اندازه‌گیر، اختلاف بین اندازه‌گیر.

عنوان مقاله [English]

Intra- and Inter-Observer Reliability of Two Common Radiographic Methods of Carpal Height Measurement

نویسندگان [English]

  • Alireza Saied 1
  • Afshin Zyaei 2
1 Assistant Professor of Orthopedics, Kerman Neuroscience Research Center, Kerman University of Medical Sciences, Kerman
2 Assistant Professor of Orthopedics, Hormozgan University of Medical Science, Bandar Abbas
چکیده [English]

BackgroundCarpal height is a radiographic ratio with clinical significance in rheumatologic diseases and Kienbock disease, which is measured with different methods. The purpose of this study was to assess the two popular methods of measurement of this angle with respect to inter- and intra-observer variability. MethodsGood quality photographs were made of ten radiographs and two experienced orthopedists, in two separate occasions measured the length of third metacarpal bone, the longest length of capitates, and the distance between the base of third metacarpal bone and the articular surface of the radius. The remainder of the calculations was made by computer. FindingsIntra-observer reliability of the Youm and Nattrass ratios were calculated as “high” and “fair”, respectively. With regard to inter-observer reliability, the accuracies of both indices were poor. Intra- and inter-observer agreement for detection of wrist collapse was “substantial” for Youm ratio and “fair to moderate” for Nattrass ratio. The ratios had poor agreement with each other, in regard to detection of collapse of the wrist joint. ConclusionAlthough neither of the ratios had perfect or high reliability with regard to the subject of the study, it seems that the accuracy of Youm index is higher than the other method.  Key words: Carpal height ratio, Intra-observer reliability, Inter-observer reliability.