فراوانی بیماری سلیاک در مبتلایان به انواع سوءهاضمه

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 فوق تخصص گوارش، استادیار گروه گوارش، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک

2 دستیار بیماری‌های داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

3 پزشک عمومی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک

چکیده

مقدمهبیماری سلیاک ممکن است با سوءهاضمه تظاهر یابد. این مطالعه برای بررسی شیوع بیماری سلیاک و همراهی آن با انواع مختلف سوءهاضمه و همچنین، بررسی ضرورت بیوپسی از اثنی‌عشر بیماران مبتلابه سوءهاضمه‌ی بدون زخم انجام شد. روش هاتمام بیماران مراجعه کننده‌ی مبتلا به سوءهاضمه، به دو گروه همراه با زخم پپتیک (زخم معده و زخم اثنی‌عشر) و بدون زخم پپتیک (سوءهاضمه‌ی شبیه اختلال حرکتی و سوءهاضمه‌ی شبیه زخم) دسته‌بندی شدند. بیوپسی از قسمت دیستال اثنی‌عشر برای تمام بیماران انجام شد و در بیماران دارای آتروفی پرز، آزمون‌های سرولوژی از نظر بیماری سلیاک (آنتی‌بادی ضد گلیادین و آنتی‌بادی ضد ترانس گلوتامیناز بافتی) انجام شد. در پایان شیوع بیماری سلیاک و همراهی آن با انواع مختلف سوءهاضمه ارزیابی گردید. یافته هااز 810 فرد مبتلا به سوءهاضمه، 703 نفر دچار سوءهاضمه‌ی بدون زخم بودند و 107 نفر زخم پپتیک نیز داشتند. 6 نفر (6/5%) از مبتلایان به زخم پپتیک و 54 نفر (7/7%) ازمبتلایان به سوءهاضمه‌ی بدون زخم علاوه بر آتروفی پرز، آنتی‌بادی ضد گلیادین یا آنتی‌بادی ضد ترانس گلوتامیناز بافتی مثبت داشتند که به‌ عنوان بیمار مبتلا به سلیاک در نظر گرفته شدند ولی تفاوت معنی‌داری بین بیماری سلیاک و انواع سوءهاضمه پیدا نشد (05/0 P >، Odds ratio) بیماری سیلیاک در مبتلایان به سوءهاضمه‌ی بدون زخم نسبت به بیماران مبتلابه زخم پپتیک 4/1 بود. نتیجه گیریدر آندوسکوپی مبتلایان به سوءهاضمه‌ی بدون زخم، آندوسکوپیست‌ها باید به دقت نماهای دئودنوم را از جهت بیماری سلیاک بررسی کنند. اگرچه این کار به عنوان غربالگری روتین توصیه نمی‌شود، ولی شاید برای مبتلایان به سوءهاضمه‌های مقاوم، مناسب باشد. واژگان کلیدی: سلیاک، سوءهاضمه، آتروفی.

عنوان مقاله [English]

Prevelence of Celiac Disease in Patients with Different Types of Dyspepsia

نویسندگان [English]

  • Ramin Ghahramani 1
  • Ali Sadoogh Abbasian 2
  • Sara Shafaee 3
1 Assistant Professor, Department of Gstroenterology, Arak University of Medical Sciences, Arak
2 Resident of internal Medicine, Isfahan university of Medical Sciences, Isfahan
3 General Practitioner, Arak University of Medical Sciences, Arak
چکیده [English]

BackgroundCeliac disease may be presented with dyspepsia. This study was done to evaluate the prevalence of celiac disease and its association with different types of dyspepsia and also the need for duodenal biopsy in patients with non-ulcer dyspepsia. MetodsAll patients with dyspepsia were classified as ulcer dyspepsia (duodenal ulcer and gastric ulcer) and non-ulcer dyspepsia (dysmotility-like non-ulcer dyspepsia and ulcer-like non-ulcer dyspepsia). Distal duodenal biopsy was done for all patients. Then, specific serologic factors for celiac disease (Anti-Gliadin Antibody and tissue Transglutamines Antibody) were checked in patients with villous atrophy. Finally, the prevalence of celiac disease and its association with different types of dyspepsia were evaluated. FindingsOf the 810 patients with dyspepsia, 703 had non-ulcer dyspepsia and 107 had peptic ulcer. Six (5.6%) of the patients with peptic ulcer and 54 (7.7%) of patients with non-ulcer dyspepsia had villous atrophy and positive Anti-Gliadin Antibody or tissue Transglutamines compatible with celiac disease, but there was no significant deference between celiac disease and different types of dyspepsia (P > 0.05). In non-ulcer dyspepsia, odds ratio for Celiac disease was 1.4, in comparison with the peptic ulcer ConclusionDuring endoscopic examination for non-ulcer dyspepsia, if indicated, endoscopists should carefully inspect the duodenum for CD findings. Although, routine serologic screening can not be recommended; it may be appropriate for the patients with refractory dyspepsia. Key word:Celiac Disease, Dyspepsia, Atrophy.