آیا نسبت پرتئین به کراتینین ادرار صبحگاهی می تواند پیشگویی کننده شدت بیماری عروق کرونر باشد؟

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دستیار بیماری‌های قلب و عروق، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

2 دانشیار بیماری‌های قلب و عروق، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

3 دانشیار بیماری‌های قلب و عروق، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

4 دستیار پژوهشی، مرکز تحقیقات قلب و عروق، گروه پژوهشی کاوشگران کرانه سپهر (COX)، مؤسسه پورسینای حکیم اصفهان، اصفهان

چکیده

مقدمهبه نظر می‌رسد که آلبومینوری با شدت ضایعه‌ی عروق کرونر ارتباط دارد، لکن مطالعات اندکی در مورد میزان اثر این اختلال بر شدت ضایعه‌ی عروق کرونر انجام شده است. لذا مطالعه‌ی حاضر به بررسی ارتباط آلبومینوری با شدت درگیری عروق کرونر می‌پردازد. روش هادر مطالعه‌ا‌ی مقطعی، بیماران دچار دیابت غیر وابسته به انسولین که جهت انجام آنژیوگرافی تشخیصی یا درمانی به علّت آنژین صدری بستری شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. با استفاده از نمونه‌ی اولین ادرار صبحگاهی این بیماران، نسبت پروتئین به کراتینین Pr/Cr محاسبه شد. فیلم آنژیوگرافی استاندارد با روش  seldingerبررسی گردید و بر اساس روش Extent نمره‌ی درگیری صفر تا 21 ثبت شد. یافته هادر 164 بیمار مورد بررسی 80 نفر مرد و 84 نفر زن بودند. میانگین سطح پروتئین و سطح کراتینین ادرار صبحگاهی به ترتیب 99/30 ± 17/22 و 04/0 ± 07/0 به دست آمد. نسبت پروتئین به کراتینین ادرار صبحگاهی برابر با mg/g 401/56 ± 760/94 و نمره‌ی شدت بیماری عروق کرونر 24/6 ± 34/13 محاسبه شد. نسبت پروتئین به کراتینین همبستگی معنی‌داری با شدت درگیری عروق کرونر نشان نداد (778/0 = P، 022/0 = r). در آزمون چند متغیره با در نظر گرفتن متغیرهای سن، جنس، قند خون ناشتا، مصرف کاپتوپریل، سابقه‌ی فشار خون و سابقه‌ی چربی خون، این نسبت با افزایش شدت بیماری عروق کرونر ارتباط داشت (021/0 P =). نتیجه گیریبه نظر می‌رسد میزان آلبومینوری اندازه‌گیری شده بر اساس نسبت Pr/Cr نمونه‌ی ادرار صبحگاهی می‌تواند به عنوان یک عامل خطر مستقل به صورت فزاینده‌ای با شدت درگیری عروق کرونر همراهی داشته باشد و آن را پیشگویی کند. واژگان کلیدی: شدت بیماری عروق کرونر، آلبومینوری، آنژیوگرافی.

عنوان مقاله [English]

Can Urine Protein to Creatinin Ratio Predict the Severity of Coronary Artery Disease?

نویسندگان [English]

  • Shirin Honarbakhsh 1
  • Masoumeh Sadeghi 2
  • Hamid Sanei 3
  • Katayoun Rabiei 4
1 Resident of Cardiology, Department of Cardiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
2 Associate Professor of cardiology, Isfahan Cardiovascular Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
3 Associate Professor of cardiology, Department of Cardiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
4 Researcher, Isfahan Cardiovascular Research Center, Cox Research Group, Poursina Hakim Research Institution, Isfahan
چکیده [English]

BackgroundAlbuminuria is one of the abnormalities which occur in diabetics. Different studies have shown its relationship with cardiovascular diseases but few studies have been performed to show the relationship between albuminoria level and coronary artery disease (CAD) severity. This study was designed to asses the relationship between albuminuria and coronary artery disease severity. MethodsIn this cross-sectional study, the 164 Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus patients with angina pectoris who hospitalized for diagnostic or therapeutic angiography in Isfahan Chamran hospital were included. Urine Pr/Cr ratio has been calculated in all patients, using the first sample of morning urine. The standard angiography video has been assessed by three cardiologists through Seldinger method. CAD score has been given from 0 to 21 based on Extent method. The relationship between CAD severity and urine Pr/Cr ratio has been assessed with bivariate correlation methods and multivariate analysis. FindingsIn 164 patients (males = 80 & females = 84) morning urine protein mean was 22.77 ± 30.99 and morning urine creatinin mean was 0.07 ± 0.04. Urine Pr/Cr ratio was 760.94 ± 401.56 mg/g and its median was 181.02. The CAD score was equal to 13.34 ± 6.24. There was no correlation between urine Pr/Cr ratio and CAD severity (P = 0.778, r = 0.022). In multivariate analysis , increased urine Pr/Cr ratio led to increased CAD severity by control of the age, FBS, gender, Captopril use, history of HTN and hyperlipidemia variables (P = 0.021). ConclusionThe amount of albuminuria which measured based on morning urine sample Pr/Cr ratio may be an independent risk factor for severity of CAD and can predict it. These findings signify the importance of albuminuria diagnosis and treatment. Key words: Severity, Coronary artery disease, Albuminuria, Angiography.