بررسی فراوانی نسبی ژنوتیپ‌های مختلف vac A در هلیکوباکترپیلوری جدا شده از‌ بیوپسی های معده بیماران مبتلا به آدنوکارسینوما، زخم اثنی عشر و گاستریت مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا (س) شهر اصفهان به روش PCR

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار گروه میکروب‌شناسی، دانشکده‌ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

2 دانشیار گروه سلولی ملکولی، دانشکده‌ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

3 استادیار گروه داخلی، فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

4 استادیار گروه میکروب‌شناسی، دانشکده‌ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه

چکیده

قدمههلیکوباکترپیلوری ارگانیسم گرم منفی خمیده شکل است که در دستگاه گوارش انسان مستقر شده، باعث بروز عوارض مختلف دستگاه گوارش از جمله زخم اثنی عشرو گاستریت ‌های معده مثل آدنوکارسینوما ‌شود. یکی از فاکتورهایی که توجه متخصصین را زیاد به خود معطوف کرده است، امکان ارتباط ژن‌های خاصی از این باکتری یعنی cagA و vacA و iceA با علایم بالینی گوناگون می‌‌باشد. در این تحقیق فراوانی ژنوتیپ‌های مختلف (m2s2، m1s2، m1s1a، vaca، m1s1b1، m2s1a و m2s1b) در سوش‌های جدا شده از بیماران مبتلا به گاستریت و زخم‌های اثنی عشر و آدنوکارسینوما و ارتباط آن با بیماری‌های مذکور مورد بررسی قرار گرفته است. روش هادر مطالعه‌ی‌ حاضر از 100 بیمار مبتلا به بیماری‌های مذکور در بخش آندوسکوپی بیمارستان الزهرای (س) اصفهان بیوپسی تهیه گردید. پس از جداسازی هلیکوباکترپیلوری و انجام تست‌های بیوشیمیایی، وجود آلل‌‌های مختلف ژن vacA توسط PCR مورد بررسی قرار گرفت. یافته هااز ‌صد بیمار باکتری هلیکوباکترپیلوری در شرایط میکروائروفیلیک جداسازی و مورد آزمایش‌های بیوشیمیایی قرار گرفت. از یکصد بیمار با کشت مثبت 40 نفر مبتلا به گاستریت، 40 نفر زخم اثنی عشر و20 نفر آدنوکارسینوما بودند. وجود آلل‌های m1s1a در بیماران مذکور دارای فراوانی 25%، 5/27%، 35% و m1s1b 20%، 25%، 25% و 30%، m2s1a، 30%، 30% و 10% و m2s1b، 25%، 7/5%، 1%  و 30% بود و آلل S2 نیز در هیچ‌کدام از باکتری‌‌‌های فوق مشاهده نشد. نتیجه گیریدر این مطالعه رابطه‌ای بین ژنوتیپ‌های مختلف vacA و بیماری‌های مذکور دیده نشد. واژگان کلیدی: هلیکوباکترپیلوری، vacA آدنوکارسینوما، زخم اثنی عشر، نرمال گاستریت،PCR.  

عنوان مقاله [English]

Study of vac A genotypes of H.pylori Isolated from Patients with the Upper Gastrointestinal Diseases by PCR

نویسندگان [English]

  • Seyed Asghar Havaei 1
  • Rasool Salehi 2
  • Seyed Ali Fazeli 1
  • Hamid Tavakkoli 3
  • Parviz Mohajeri 4
1 Associate professor, Department of Microbiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
2 Associate professor, Department of Cell Biology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
3 Assistant Professor, Department of gastroenterology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences
4 Associate professor, Department of Microbiology, School of Medicine, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah
چکیده [English]

BackgroundHelicobacter pylori (H. pylori) is a gram negative curved bacilli colonized in the human stomach. It causes duodenal ulcer, gastritis and is associated with adenocarinoma. There might be a possible relationship between cagA, vacA and ice a genes and clinical outcomes. The aim of this study was to identify the frequency of vacA genotypes of H. pylori isolated from the upper gastrointestinal. MethodsOne hundred H. pylori strains were isolated from patients with different gastrointestinal disease who admitted to Isfahan Al-zahra hospital. Vac A alleles were typed using PCR with specific primers. FindingsThere were four Vac A mosaicsms, including 28 for s1a/m1 (28%), 23 for s1b/m1 (23%), 26 for s1a/m2 (26%) and 23 for s1b/m2 (23%), s2 form was not found. ConclusionThe results showed there is no significant relationship between different genotypes of vacA and the related diseases. Key words: Helicobacter pylori, vac A, Adenocarinoma, Duodenal ulcer, Normal /Gastritis, PCR