مقایسه‌ی عوارض مصرف دو داروی سینووکس و آوونکس در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروز عود کننده- بهبود یابنده

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استاد گروه مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

3 استادیار گروه مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، .دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد،

چکیده

مقدمهمالتیپل اسکلروز (MS) یک بیماری التهابی سیستم اعصاب مرکزی است که با تخریب میلین در مغز و نخاع مشخص می‌گردد. تلاش‌های متعددی برای کنترل و درمان این بیماری صورت گرفته است که از میان آنها، اینترفرون‌ها در دو دهه‌ی اخیر به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته‌اند. روش هامطالعه‌ی حاضر، کارآزمایی بالینی است که به بررسی عوارض داروی اینترفرون سینووکس (ساخت ایران) در مقایسه با عوارض داروی آوونکس در بیمارستان‌های شریعتی و الزهرا (س) در سال 1386 پرداخته است. به منظور انجام این مطالعه، تعداد 60 بیمار مبتلا به MS عود کننده- بهبود یابنده در دو گروه 30 نفری A (دریافت کننده‌ی Avonex) و B )تحت درمان با (Cinnovex به مدت 3 ماه مورد پیگیری قرار گرفتند. یافته هادر این مطالعه 7/62 % از کل بیماران مورد بررسی زن و3/37% مرد بوده‌اند. میانگین سن بیماران در این مطالعه 83/7 ± 22/30 سال محاسبه گردید که برای بیماران تحت درمان با سینووکس، 96/8 ± 63/30 سال و در بیماران تحت درمان با آوونکس، 6 ± 62/29 سال بوده است. در این مطالعه از نظر شیوع عوارض جانبی تفاوت معنی‌داری بین دو گروه مشاهده نشد. نتیجه گیرینتایج این مطالعه نشان می‌دهد عوارض تعریف شده برای اینترفرون‌ها در سینووکس و آوونکس تفاوت معنی‌دار ندارند. در نهایت باید گفت با توجه به حساسیت‌های موجود، چه در مورد این دارو و چه در مورد بیماری MS، لازم است وضعیت بیمارانی که تحت درمان با این دارو -حتی به صورت کوتاه مدت- هستند، به طور مداوم ارزیابی گردد. واژگان کلیدی: مالتیپل اسکلروز(MS)، اینترفرون بتا 1-a، درمان، عوارض جانبی، سینوکس، آونکس.

عنوان مقاله [English]

Comparing Side effects of CinnoVex with Avonex in Relapsing Remitting Multiple Sclerosis Patients

نویسندگان [English]

  • Masoud Etemadifar 1
  • Amir Hadi Maghzi 2
  • Amir Hoseinzadeh 3
1 Professor, Department of Neurology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
2 Medical Student, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
3 Assistant Professor, Department of Neurology, School of Medicine, Najaf Abad Azad University, Isfahan
چکیده [English]

BackgroundMultiple Sclerosis (MS) is a demyelinating disease of central nervous system with an unknown etiology. Beta-Interferon is now widely used for treatment of MS which is believed to slow down the disease progression. This study was designed to compare the side-effects of Avonex and the Iranian 1-a Beta-Interferon, Cinnovex, which are biosimilars. MethodsThis was a clinical trial study in which fifty one MS patients were recruited from the neurology departments of Al-Zahra and Shariati hospitals in 2007. Twenty one patients were receiving Avonex and thirty patients were receiving Cinnovex. These patients were followed for 3 months to compare the side-effects of the drugs between two groups. FindingsThe most prevalent side effect observed was influenza like symptoms in all patients receiving Avonex and in 83.3% of patients receiving Cinnovex. There were no cases of seizure or diarrhea in any of groups. In this study, there were no significant differences between two groups in respect to experienced side-effects. ConclusionThis study with a short duration follow-up of 3 months demonstrated no significant differences between the two groups in case of experienced side-effects. Key words: CinnoVex, Avonex, side effects, treatment, Interferon beta 1-a, multiple sclerosis