بررسی ارزش تشخیصی همزمان دیلاتاسیون سرویکس و اینترلوکین‌های 6 و 8 در مایع سرویکوواژینال جهت پیش‌گویی زایمان زودرس

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

2 رزیدنت گروه زنان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

3 کارشناس مامایی، بیمارستان شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

چکیده

مقدمه: سایتوکینهایی مثل IL1B (interleukin 1B)،(interleukin 6) IL6 ، و IL8 (interleukin 8) جهت پیشگویی زایمان زودرس استفاده می‌‌‌شوند. در این مطالعه دو عامل دیلاتاسیون کم سرویکس ( cm2-1) و سطح اینترلوکین 6 و 8 به‌عنوان دو متغیر در پیش‌گویی زایمان زودرس مورد بررسی قرار گرفته‌اند. روش ها: این یک مطالعه‌ی توصیفی– تحلیلی آینده‌نگر است. گروه مورد مطالعه خانم‌های حامله‌ی یک‌قلوی بین 34-24 هفته بودند که به دوگروه 40 نفری تقسیم شدند. گروه اول دارای دیلاتاسیون کم (cm 2-1) و گروه دوم فاقد دیلاتاسیون بودند. از مایع سرویکوواژینال کلیه‌ی افراد نمونه تهیه شد و IL6 و IL8 آن به روش ELIZA اندازه‌گیری گردید. حساسیت، ویژگی، ارزش پیش‌گویی مثبت و منفی IL6 و IL8 و ارتباط آن با دیلاتاسیون و زایمان زودرس مشخص شد. یافته ها: اطلاعات به کمک نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 13 (version 13; SPSS Inc., Chicago, IL) و آزمون t-test تجزیه و تحلیل شد. حساسیت و ویژگی ترکیب دیلاتاسیون ( cm2-1) و  pg/m1/18 ≥ IL6 در پیش‌گویی زایمان زودرس به ترتیب 50% و65% بود. PPV و NPV به ترتیب 6/28% و 4/82% بودند. نتیجه گیری: ترکیب دیلاتاسیون (cm 2-1) و سطح IL6 تا کنون جهت پیشگویی زایمان زودرس استفاده نشده است. سطح IL6 و IL8 در کسانی که دیلاتاسیون cm 2-1 داشتند بالاتر بود. دیلاتاسیون cm 2-1 ارتباط معنی‌داری با زایمان زودرس داشت. در کسانی که دیلاتاسیون cm 2-1 و pg/m1/18 ≥ IL6 داشتند احتمال زایمان زودرس بیشتر بود. ترکیب دیلاتاسیون سرویکس و IL6 را می‌توان به‌عنوان دو متغیر در پیش‌گویی زایمان زودرس به‌کار برد. واژگان کلیدی: زایمان زودرس، سطح اینترلوکین 6 و 8 ، دیلاتاسیون سرویکس.

عنوان مقاله [English]

Studying the Combination of Cervical Interleukins -6 and -8 with Cervical Dilatation in Predicting Preterm Labor

نویسندگان [English]

  • Mohamad Ali Roghaei 1
  • Reihane Sabahi 2
  • Mojdeh Ghasemi 3
1 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Isfahan University of Medical Sciences., Isfahan
2 Resident of Obstetrics and Gynecology, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
3 Midwife, Head of Research Office, Shahid Beheshti Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
چکیده [English]

Background:Some biochemical markers such as FFN (fetal fibronectin), IL1B (interleukin 1B), IL6, and IL8 in cervical mucus have been used to predict preterm delivery. The aim of this study was to assess the combination of two factors (cervical dilatation (1-2cm) with IL6 and IL8 levels) to predict preterm delivery. Methods: This was a prospective follow-up study. The study population consists of normal singleton pregnant women between 24-34 weeks of gestation. Patients divided in two groups: first group had 1-2 cm cervical dilatation and second group had no cervical dilatation. Cervical fluid was sampled from uterus external os and analyzed for IL6 and IL8 with ELIZA in both of groups. Preterm delivery and levels of IL6 and IL8 were assessed. The relation between IL6 and 8 levels and cervical dilatation with preterm delivery was determined. Sensitivity, specificity, positive predictive value and negative predictive value of IL6 and IL8 and their relation with dilatation and preterm delivery were assessed. Findings:Data analyzed by SPSS-13 software and t-test. IL6 levels have more sensitivity and specificity for preterm delivery. Sensitivity and specificity of cervical dilatation (1-2 cm) and IL6>1.8 pg/ml for predicting preterm delivery were 50% and 65%, respectively. PPV and NPV were 28.6% and 82.4%, respectively. Conclusion:According to review articles, these two variables have not been used for preterm delivery prediction. Low cervical dilatation (1-2cm) had significant relationship with preterm delivery. Combination of cervical dilatation and IL6 can be used for predicting the preterm delivery.   Key words: Interleukins 6 and 8 levels, Preterm delivery, Cervical dilatation.