کم‌کاری مادر‌زادی تیروئید: آیا عوامل فامیلی در بروز بیماری نقش دارند؟

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشجوی پزشکی، عضو کمیته‌ی پژوهشهای دانشجویان دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

2 دستیار گروه اطفال، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

3 فوق تخصص غدد، استاد گروه داخلی، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

4 مرکز بهداشت استان اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

5 پزشک همکار طرح غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

6 دکترای علوم آزمایشگاهی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

7 محقق، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

8 فوق تخصص غدد کودکان، استاد گروه کودکان، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

چکیده

مقدمه: کم‌کاری مادر‌زادی تیروئید (CH) اختلال متابولیک نسبتاً شایع در نوزادان می‌باشد که در سال‌های اخیر موارد فامیلی قابل توجهی از بیماری گزارش شده‌است. این مطالعه، به‌منظور ارزیابی اختلالات عملکرد تیروئید در بستگان درجه‌ی اول نوزادان مبتلا به کم‌کاری مادرزادی تیروئید و مقایسه‌ی آن با گروه کنترل طراحی گردید. روش ها: این مطالعه‌ی مورد شاهدی در فاصله‌‌‌‌ی سال‌های 1386-1382، بر ‌روی 194 نوزاد مبتلا به کم‌کاری مادرزادی تیروئید،350 نوزاد سالم که با گروه مورد انطباق داده شده بودند و بستگان درجه اول آنها انجام شد. از بستگان درجه اول شاهد آزمون‌های عملکرد تیروئید به‌عمل آمد و همچنین مادران دو گروه از نظر نسبت تیتر آنتی‌بادی تیروئید پروکسیداز ((TPO بررسی و مقایسه شدند. یافته ها: 361 و 665 نفر از والدین و 136 و477 نفر از خواهران و برادران نوزادان مبتلا و غیر مبتلا به‌ترتیب بررسی شدند. درآزمون‌های عملکرد تیروئید در 85 نفر از گروه مورد و 96 نفر از گروه شاهد اختلال مشاهده شد که از این تعداد به‌ترتیب 75 و 57 نفر مبتلا به کم‌کاری تیروئید بودند (0001/0 ≥ P). آنتی‌بادی TPO به‌ترتیب در 22 (3/17%) و 69 (5/32%) مادر از گروه مورد و شاهد مثبت بود (005/0 = P). نتیجه گیری: یافته‌های این مطالعه نشان داد که اختلالات آزمون‌های عملکردی تیروئید در وابستگان درجه‌ی اول مبتلایان به کم‌کاری مادرزادی تیروئید به‌طور معنی‌داری نسبت به گروه شاهد بیشتر است. در بررسی آنتی‌بادی‌های خود ایمنی، موارد مثبت آنتی بادی TPO در گروه شاهد از گروه مورد بیشتر بود که می‌تواند مطرح کننده‌ی نقش قوی‌تر جزء ژنتیک و اتوایمون در میان عوامل مؤثر بر بروز این بیماری در منطقه‌ی ما باشد. واژگان کلیدی: کم‌کاری مادر‌زادی تیروئید، والدین، خواهران و برادران، اختلالات عملکرد تیروئید، اتوآنتی بادی.

عنوان مقاله [English]

Congenital Hypothyroidism; is There any Familial Component?

نویسندگان [English]

 • Nasibeh Hasani 1
 • Bahar Dehghan 2
 • Masood Amini 3
 • Kamal Heidari 4
 • Ali Sajadi 4
 • Ali Ajami 4
 • Masoomeh Dastanpour 4
 • Rezvaneh Hadian 5
 • Ashraf Aminoroaya 3
 • Zahra Pournaghshband 6
 • Silva Hovsepian 7
 • Mahin Hashemipour 8
1 Medical Student, Isfahan Medical Students Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
2 Resident of Pediatric, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
3 Professor of Endocrinology, Isfahan Endocrine and Metabolic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences
4 Isfahan Health Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
5 Colleague of Congenital Hypothyroidism Screening Program, Isfahan Endocrine and Metabolic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences
6 Doctorate of Laboratory Sciences, Assistant professor of Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
7 Researcher, Isfahan Endocrinology and Metabolism Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
8 Professor of Pediatric Endocrinologist, Isfahan Endocrine and Metabolic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
چکیده [English]

  Background:Congenital hypothyroidism (CH) is a relatively common congenital disorder in neonates. Recently, a considerable proportion of familial cases have been identified, and possible roles of autoimmune factors suggested. The aim of this study was to evaluate the abnormality of thyroid function tests in first degree relatives of CH neonates and compared it to normal population. Methods:From 2002-2007 thyroid function tests (T4 and TSH) of 194 randomly selected CH neonates borne in all 17 hospitals of the Isfahan, Iran and their first degree relatives were measured, and compared with thyroid function tests of first degree relatives of 350 normal neonates that randomly selected as sex, age and urban/rural status. Patients’ mothers and control groups were also evaluated for TPO antibody. Statistical analysis was performed by SPSS (version 11.5; SPSS Inc., Chicago, IL) and Chi Square test used to compare two groups. Findings:Thyroid function tests was measured in the first degree relative of neonates with CH (361parents, 136 siblings) and compared with control groups (665 parents, 477 siblings). Thyroid function tests were abnormal in 85 patients of case group vs. 96 patients of control group. Hypothyroidism was found on 75 and 57 person in case and control groups, respectively. In 17.3% of CH neonates mothers and 32.5% of control groups mothers TPO antibody were positive. 31.4% of CH infants had parental consanguinity that 22.6% of them had abnormal thyroid function test in their family. Conclusion:The study showed that abnormal thyroid function tests are significantly more frequent in the first degree relatives of CH infants than normal population (P < 0.005 for parents and P < 0.0001 for siblings). Furthermore the proportion of affected infants mothers with positive TPO-Ab was significantly lower than control groups (P = 0.005). Our study suggested that there is a possible familial and genetic component in inheritance of CH and maternal thyroid autoimmunity may not play an important role in development of CH in our area.   Key words: Congenital hypothyroidism, Parents, Siblings, Thyroid function test, Thyroid peroxidase antibodies

دوره 27، شماره 94 - شماره پیاپی 94
خرداد و تیر 1388
صفحه 135-142
 • تاریخ دریافت: 16 آبان 1389
 • تاریخ بازنگری: 05 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401