مقایسه‌ی دو روش درمان در اپی‌کندیلیت خارجی: یک کار آزمایی بالینی دوسوکور

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 فوق تخصص جراحی دست، فوق تخصص جراحی دستدانشیار گروه ارتوپدی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

2 کارورز دانشکده پزشکی دانشگاه اصفهان، اصفهان

3 استادیار گروه ارتوپدی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

چکیده

مقدمه:با وجود شیوع فراوان اپی‌کندیلیت خارجی و محدودیت‌های بلند مدت و کوتاه مدت به دنبال آن، هنوز اتفاق نظر اندکی در مورد درمان آن مشهود است. یکی از روش‌های متعدد مطرح شده که در درمان این بیماری بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد، تزریق موضعی استروئید است. خم کردن ناگهانی و قدرتمند مچ دست مبتلا که با عنوان ";;;;Complete the lesion";;;; مطرح شده ‌است، از روش‌هایی است که همراه تزریق موضعی استروئید به کار می‌رود و هنوز به خوبی شناخته نشده ‌است. طی یک بررسی شش ماهه به مقایسه‌ی تزریق موضعی استروئید همراه با عمل ";;;;Complete the lesion";;;; ونیز تزریق آن بدون انجام این عمل پرداخته‌ایم. روش ها:طی یک مطالعه‌ی بالینی دوسوکور، 50 نفر مبتلا به اپی‌کندیلیت خارجی از مراجعه کنندگان به درمانگاه ارتوپدی در دو گروه 25 نفره تقسیم شدند. برای گروه مداخله، تزریق موضعی استروئید به همراه عمل ";;;;Complete the lesion";;;; انجام شد و برای دست مبتلا به مدت سه هفته گچ بلند گرفته شد. برای گروه شاهد تمامی موارد فوق به غیر از عمل ";;;;Complete the lesion";;;; صورت گرفت. بیماران طی هفته‌های سوم، ششم، دوازدهم، و بیست‌و‌چهارم، طبق معیارهای رverhaar، در چهار گروه عالی، خوب، متوسط، و ضعیف مورد ارزیابی قرار‌گرفتند. یافته ها:طی مدت پیگیری، 7 نفراز مطالعه خارج شدند. جهت آنالیز داده‌ها از آزمون‌هایFriedman  وMan-Whitney  استفاده گردید. طی تمامی دوره‌های پیگیری، تفاوت معنی‌داری بین دو گروه مداخله و شاهد مشاهده نگردید. طی بررسی هفته‌ی سوم، میانه‌ی نمرات گروه مداخله کمی بالاتر از گروه شاهد بود (02/3 در مقابل 77/2). نتایج آماری معنی‌داری نیز طی تمامی دوره‌های پیگیری برای هر دو گروه به‌دست آمد (05/0 P

عنوان مقاله [English]

Comparision Two Therapeutic Methods for Lateral Epicondylitis: A Double-Blind Clinical Trial

نویسندگان [English]

  • Mohammad Dehghani 1
  • Yaser Tajallizadeh Khoob 2
  • Hossein Fanian 3
1 Associate Professor of Orthopaedicsurgery ,hand surgery, Department of Orthopaedic, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
2 Medical Student, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
3 Assistant Professor of Orthopaedicsurgery, Department of Orthopaedic, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
چکیده [English]

  Background:One of the mostly used several methods introduced for treatment of lateral epicondylitisthis condition which is mostly used is local steroid injection. Flexing the wrist of involved hand strongly and suddenly, which is called ";;complete the lesion";; is of methods used with local steroid injection and is not truly known. During a six-month study, we compared the effects of local steroid injection with and without ";;complete the lesion";; maneuver. Methods:Through a double-blind clinical trial, 50 patients with lateral epicondylitis, visiting the orthopedic clinic of Ayatollah Kashani Hospital, Isfahan, were studied in two groups of 25. Case group received local steroid injection with ";;complete the lesion";; maneuver and their hands were casted with a long plaster for 3 weeks. The control group received all above actions, except for ";;complete the lesion";; maneuver. The patients were evaluated based on Verhaar criteria in third, sixth, twelfth, and twenty fourth weeks and categorized in four groups of excellent, good, intermediate, and poor. During the follow up period, seven patients were excluded from the study. Data were analyzed with Friedman and Man-Whitney analytical tests. Findings:During the follow up period, totally, there was no significant difference between case and control groups (Man-Whitney test, P > 0.05). During the third week evaluation, the median of case group scores was a little higher than the control group ones (3.02 vs. 2.77). Also, we found that the treatments used for both groups had analytically significant effects (Friedman test, P < 0.05). Conclusion:During the six-month follow up, we didn't find any significant difference between the effects of local steroid injection with or without ";;complete the lesion";; maneuver. Patients in case group had more pain, rather than in control group, through the first three weeks. Treatments used for both groups showed acceptable results through the short-term (weeks 3 and 6) and long-term (weeks 12 and 24) evaluations. It seems that more studies in longer time periods, focusing on the factors affecting condition relapse, may be useful.   Key words: Lateral epicondylitis, Tennis elbow, Local steroid injection, Clinical trial, Wrist flexion.