فعالیت ضد قارچیFerula assa- foetida علیه ایزولههای بالینی موکورمایکوزیس

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی قارچ‌شناسی، گروه قارچ و انگل‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران

2 استادیار قارچ شناسی، گروه قارچ و انگل‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران

3 استاد قارچ شناسی پزشکی، گروه قارچ و انگل‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

4 دانشجوی کارشناسی میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان، اصفهان، ایران

5 دانشجوی کارشناسی میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان، اصفهان

چکیده

مقدمه: موکورمایکوزیس یک عفونت قارچی حاد و فرصت‌ ‌طلب است که توسط راسته‌ی موکورال‌ها ایجاد می‌گردد. این قارچ‌ها انتشار جغرافیایی وسیعی دارند. مهم‌ترین فاکتورهای مستعد کننده در ابتلا به این بیماری، هیپرگلیسمی، اسیدوز متابولیک، مصرف بیش از حد کورتیکواستروئیدها و لوکمیا می‌باشند. Ferula assa- foetida یک گوم رزین به‌دست آمده از ساقه‌های خشک این گیاه است. این گیاه دارای خاصیت ضد اسپاسم و ضد میکروبی است. از این گیاه در درمان آسم و سارکوما نیز استفاده می‌شود. با وجود آن ‌‌که خواص آنتیباکتریال این اسانس به اثبات رسیده است، مطالعه بر روی خواص ضد قارچی آن بسیار محدود می‌باشد؛ مطالعه حاضر به بررسی خواص ضد قارچی این گیاه می‌پردازد.

روش ها: در این تحقیق، از روشBroth micro dilution استفاده شد. اسانس گیاه با استفاده از دستگاه Clevenger استخراج گردید و در میکروپلیت 96 خانه‌ای، بر ایزوله‌ها اثر داده شد؛ سپس Minimum Inhibitory Concentration (MIC) آن محاسبه گردید.

یافته ها: تعداد ایزوله‌ها 25 عدد بود که هفت ایزوله تا رقت 8/1، ده ایزوله تا رقت 16/1 و هشت ایزوله تا رقت 32/1 اسانس رشد نکردند .

نتیجه گیری: به دلیل اثرات سمی آمفوتریسین B )تنها داروی ضد قارچی شیمیایی مؤثر در موکور میکوزیس) بر کلیه‌ها، بررسی اثرات ضد قارچی این اسانس در شرایطin vivo (به ‌دلیل فقدان اثرات جانبی بر سلول‌های بدن در مورد اسانس به‌کار برده شده است)، تأثیر عواملی چون pH و دما بر آن و بررسی مقاومت دارویی به این اسانس توصیه می‌گردد.

واژگان کلیدی: Ferula assa-foetida، موکورمایکوزیس، فعالیت ضد قارچی، اسانس

عنوان مقاله [English]

Antifungal activity of Ferula assa-foetida Against clinical agents of Mucormycosis

نویسندگان [English]

  • Rasoul Mohammadi 1
  • Asghar Sepahvand 1
  • Shahla Roodbar Mohammadi 2
  • Shahla shadzi 3
  • Hajar Mirsafaei 4
  • Razieh Noor Shargh 5
1 PhD student, Department of Medical Mycology, Tarbiat Modares University, Tehran
2 Assistant Professor, Department of Medical Mycology, Tarbiat Modares University, Tehran
3 Professor, Department of Medical Mycology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
4 Student of Microbiology, Falavarjan Branch, Islamic Azad University, Isfahan
5 Student of Microbiology, Falavarjan Branch, Islamic Azad University, Isfahan
چکیده [English]

Background :
Mucormycosis is an acute fungal disease and opportunistic infection caused by Mucorals order which has a wide geographic distribution.
The major predisposing factors for Mucormycosis are hyperglycemia, metabolic acidosis, Supraphysrologic dosis of adrenal Corticosteroids and Leukemia.
Ferula assa- foetida is the gum resin obtained from the dried roots of this plant. It has antispasm and antimicrobial effects. It is used in the treatment of asthma and Sarcomas.Since it’s antibacterial effects was proven,but antifungal studies of this essential oil is very limited,so this study was aimed for this defect.

Methods:
In this study, we used broth microdilution method. Essential oil of the plants was extracted by means of clevenger apparatus and used on isolates in microplate wells and their MIC was calculated.

Ressult:
The number of samples was twenty five. Seven isolates didn’t grow up to the dilution of 1/8th of essential oil, ten isolates up to 1/16th and eight isolates up to 1/32nd .

Conclusion:
Because of the nephrotoxicity effects of amphotericin B, the evaluation of in vivo antifungal activity of Ferula assa-foetida essential oil (Ferula assa-foetida essential oil has not nephrotoxicity effects), drug resistance and the effect of pH and temperature on activity of this essential oil, is recommended.

Key words:
Ferula assa–foetida, Mucormycosis, Antifungal activity, Essential oil.