نقاط برش مطلوب شاخص‌های تن‌سنجی در پیش‌بینی ریسک 6/7 ساله‌ی رخداد قلبی عروقی در جمعیت بالغ ایرانی

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 پژوهشگر، مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماری‌های متابولیک، پژوهشکده‌ی علوم غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

2 دانشیار فوق تخصص غدد، مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماری‌های متابولیک، پژوهشکده‌ی علوم غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

3 استاد فوق تخصص غدد، پژوهشکده‌ی علوم غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،تهران

چکیده

مقدمه: هدف مطالعه‌ی حاضر مقایسه‌ی قدرت شاخص‌های تن‌سنجی و ارزیابی نقاط برش آن‌ها در پیش‌بینی رخداد قلبی عروقی در جمعیت ایران می‌باشد.

روش‌ها: این مطالعه‌ی آینده‌نگر جمعیتی، شامل 1614 مرد و 2006 زن 40 ساله یا بالاتر شرکت‌کننده در مطالعه‌ی قند و لیپید تهران بود که در پایه بدون رخداد قلبی عروقی شناخته شدند و برای میانه‌ی 6/7 سال پیگیری شدند. نسبت‌های خطر شاخص‌های تن‌سنجی برای پیش‌بینی رخداد قلبی عروقی، پس از تعدیل ریسک فاکتورهای قلبی عروقی در طی 6/7 سال پیگیری محاسبه شد.

یافته‌ها: در طول مطالعه، 333 رخداد قلبی عروقی مشاهده شد. نسبت‌های خطر تعدیل شده تمام شاخص‌های تن‌سنجی در مردان و شاخص نسبت دور کمر به باسن در زنان برای پیش‌بینی رخداد قلبی- عروقی معنی‌دار بود که به ‌ترتیب 19/1، 24/1، 21/1 و 24/1 برای نمایه‌ی توده‌ی بدنی، دور کمر، دور کمر به باسن و دور کمر به قد در مردان و 27/1 برای دور کمر به باسن در زنان بود (05/0 > P). آنالیز راک بیشترین سطح زیرمنحنی را برای شاخص‌های نسبت دور کمر به باسن، دور کمر به قد و دور کمر و به ‌دنبال آن‌ها نمایه‌ی توده‌ی بدنی در کل مردان مطالعه و در هر دو جنس زیر 60 سال نشان داد. در زنان، نسبت دور کمر به باسن و دور کمر به قد بیشترین سطح زیر منحنی را داشتند. نقاط برش مطلوب در پیش‌بینی بروز رخداد قلبی- عروقی در مردان و زنان زیر 60 سال به ‌ترتیب 95/26 و 84/29 kg/m2 برای نمایه‌ی توده‌ی بدنی، 4/94 و 5/90 سانتی‌متر برای دور کمر، 95/0 و 89/0 برای دور کمر به باسن و 55/0 و 60/0 برای دور کمر به قد بود.

نتیجه‌گیری: در مردان، شاخص‌های تن‌سنجی مرکزی و عمومی تفاوتی در پیش‌بینی رخداد قلبی- عروقی نشان نداد، حال آن‌ که در زنان نسبت دور کمر به باسن و دور کمر به قد مناسب‌ترین شاخص‌ها بودند. نقاط برش شاخص‌های تن‌سنجی برای پیش‌بینی رخداد قلبی- عروقی در جمعیت ایران بالاتر از دیگر جمعیت‌های آسیایی بود. هم‌چنین نقطه‌ی برش دور کمر در جمعیت مذکور متأثر از جنس یافت نشد.

واژگان کلیدی: شاخص‌های چاقی، رخداد قلبی- عروقی، چاقی مرکزی.

عنوان مقاله [English]

Appropriate Cut-off Values of Anthropometric Variables in Predicting a 7.6-year Risk of Cardiovascular Disease in Iranian Adult Population

نویسندگان [English]

  • Azadeh Zabetian 1
  • Farzad Hadaegh 2
  • Fereidoun Azizi 3
1 Research Associate, Prevention of Metabolic Disorders Research Center, Research Institute for Endocrine Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran
2 Associate Professor, Prevention of Metabolic Disorders Research Center, Research Institute for Endocrine Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran
3 Professor, Endocrine Sciences Research Center, Research Institute for Endocrine Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran
چکیده [English]

Background: TTo determine cutoff points of anthropometric variables for predicting incident cardiovascular disease in Iranian adults.

Methods: In this cohort study, 1614 men and 2006 women, aged ≥ 40 years, participants of the Tehran Lipid and Glucose Study, who were free of cardiovascular disease at baseline, were followed for the mean of 7.6 years. Body mass index (BMI), waist circumference (WC), waist to hip ratio (WHR), waist to height ratio (WHtR) and cardiovascular risks were assessed. Incident cardiovascular disease was ascertained. The adjusted hazard ratios (HRs) for cardiovascular disease were calculated for one standard deviation (SD) change in all obesity variables using Cox proportional hazards regression analysis. Receiver operator characteristic (ROC) curve analysis was used as the method of defining the optimal point if each variable as a predictor of cardiovascular disease.

Findings: We found 333 cardiovascular disease events during follow up. The risk factor adjusted HRs were significant for all anthropometric variables in males and waist to hip ratio in females and were 1.19, 1.24, 1.21 and 1.24 for body mass index, waist circumference, waist to hip ratio and waist to height ratio in males and 1.27 for waist to hip ratio in females, respectively (all P < 0.05). Receiver operator characteristic analysis showed the highest area under curve (AUC) for waist to hip ratio, waist to height ratio and waist circumference, followed by body mass index in males and both genders aged ≤ 60 years. In females, waist to hip ratio and waist to height ratio had the highest AUC, followed by waist circumference and body mass index. Among men and women > 60 years, all the anthropometric variables showed same cardiovascular disease predicting power. The optimal cut off values for cardiovascular disease prediction in males and females aged ≤ 60 years were; body mass indices 26.95 and 29.84 kg/m2, waist circumferences 94.5 and 90.5 cm, waist to hip ratios 0.95 and 0.89, and waist to height ratio 0.55 and 0.60, respectively.

Conclusion: There was no difference between central obesity variables in predicting cardiovascular disease in males, whereas in females waist to hip ratio and waist to height ratio were more appropriate. The cutoff values of anthropometric variables were higher in the Iranian than other Asian populations.

Keywords: Obesity variables, Waist circumference, Body mass index, Cardiovascular disease.