بررسی شیوع نانوساختار لایه‌ی سطحی (Surface layer) در سویه‌های باسیلوس سرئوس جداسازی شده از دست پرسنل و سطوح بیمارستانی، بیمارستان فوق تخصصی الزهراء-دانشگاه اصفهان (86-1384)

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 کارشناس ازشد، گروه آموزشی صنایع غذایی، دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا و عضو باشگاه پژوهشگران جوان

2 استاد گروه آموزشی زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه الزهرا (تهران)

3 استاد گروه آموزشی زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران

4 استادیار گروه آموزشی زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان

چکیده

مقدمه: سطوح بیمارستانی منابع بالقوه‌ای جهت حفظ و نگهداری باکتری‌ها محسوب می‌شوند. دست پرسنل بیمارستان، بیشترین تماس را با سطوح، به‌ویژه سطوح پر تماس دارد و مهم‌ترین عامل انتشار باکتری‌ها در بیمارستان محسوب می‌گردند.
روش ها:این مطالعه در سال 86-1384 در بیمارستان فوق تخصصی الزهراء و دانشگاه اصفهان انجام شد به این ترتیب که به طور تصادفی 274 نمونه (194 باکتری از سطوح و80 باکتری از دست پرسنل) مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌های محیطی با استفاده از سوآپ وNB لوله‌ای از سطوح کم تماس و پر تماس و نمونه‌های دست پرسنل با روش Finger Print جمع‌آوری شدند، شناسایی باکتری‌ها بر اساس روش‌های میکروبیولوژیک از جمله: رنگ آمیزی، تست‌های بیوشیمیایی، محیط‌های افتراقی و محیط اختصاصی باسیلوس سرئوس انجام گرفت. پس از جداسازی پروتئین‌های سطحی، نمونه‌ها در حضور مارکر وزن مولکولی توسطSDS-PAGE الکتروفورز شدند.
یافته ها:از 274 باکتری مورد بررسی، شیوع باسیلوس سرئوس در نمونه‌های مزبور 49/9% بود، به این ترتیب که شیوع باسیلوس سرئوس در سطوح بیمارستانی و دست پرسنل بیمارستان به‌ترتیب 7/6% و 25/16% بود، از 13 باسیلوس سرئوس جداسازی شده از دست پرسنل بیمارستان 11 مورد (6/84%) و از 13 باسیلوس سرئوس جداسازی شده از سطوح بیمارستانی 1 مورد (7/7%) مولد نانوساختار لایه‌ی سطحی بوده‌اند
نتیجه گیری: نتایج حاصله مؤید انتشار قابل ملاحظه‌ی باسیلوس سرئوس در دست پرسنل و سطوح بیمارستانی،‌ هم‌چنین نشان دهنده‌ی فراوانی نانوساختار لایه‌ی سطحی در باسیلوس سرئوس‌های جداسازی شده از دست پرسنل در مقایسه با باسیلوس سرئوس‌های جداسازی شده از سطوح بیمارستانی می‌باشد.
واژگان کلیدی:
لایه‌ی سطحی، باسیلوس سرئوس، دست پرسنل، سطوح بیمارستان، عفونت‌های بیمارستانی

عنوان مقاله [English]

The prevalence of nano structure surface layer in Bacillus cereus strains isolated from staff hands and hospital surfaces

نویسندگان [English]

  • Shilla Jalalpoor 1
  • Rooha kasra Kermanshahi 2
  • Ashrafosadat Nouhi 3
  • Hamid Zarkesh Isfahani 4
1 MSc of Microbiology, Department of Food Industrial,Islamic Azad University of Shahraza Branch, Membership of Young Researcher Club. Isfahan
2 Professor, Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, University of Alzahra(Tehran), Tehran
3 Professor, Department of Biology, Faculty of Sciences, University of Tehran, Tehran
4 Associate Professor, Department of Biology, Faculty of Sciences, University of Isfahan, Isfahan
چکیده [English]

Background: Over the past 3 decades of research, it has become apparent that one of the most common surface structures on the archaea and bacteria are monomolecular crystalline arrays of proteinaceous subunits, termed surface layer or S-layer. S-layer protects bacteria to the phagocytosis and prohibits the entry of some biomolecules and adhesion molecules to the matrix proteins which increase the stability of infection and antibiotic resistance in virulence agents. Therefore the spread of bacteria which have S-layer in the hospitals should be avoided. Surfaces can serve as reservoirs of potential pathogen and is important in the chain of infection. Surfaces bacteria have low potential to spread, but staff hands have many contacts with hospital surfaces, especially with high contact surfaces. Therefore it could be a potential source of bacteria transmission from surfaces.

Methods: This research was performed between 2005 to 2007, in the Alzahra hospital of Isfahan university of medical sciences. 274 samples were randomly selected (194 sample from surface and 80 sample from staff hand). Environmental samples collected, from high and low contact surface with swab in NB and staff hand. Samples were collected through finger print method and identification of bacteria, were performed with microbiological methods: staining, chemical test, use of differential and selective media. Isolated Bacillus cereus strains, performed with Bacillus cereus Selective Agar, for preparation samples, in first culture Bacteria in TSA, for 16h, then separated surface proteins and finally, specimen's electrophoresis proximally molecular weight marker. S-layer in Bacillus cereus has 97KD molecular weight.

Findings: According to the results, the prevalence of Bacillus cereus strains was %9.49. The prevalence of Bacillus cereus strains in environmental and staff hands were respectively %6.7 and %16.25, and of 13 isolated Bacillus cereus from, staff hand 11 strain (84/6%) and from 13 isolated Bacillus cereus from environmental samples 1 strain (7/7%) production S-layer.

Conclusion:Result show, high prevalence Bacillus cereus in staff hands and hospital surfaces and frequency surface layer in Bacillus cereus isolated of staff hands into hospital surfaces.

Key words: Surface layer, Bacillus cereus, Staff Hands, Hospital Surfaces, Nosocomial Infections.