اصول تجزیه و تحلیل اطلاعات و نحوه‌ی صحیح ارایه‌ی نتایج

نوع مقاله : Continuous Medical Education

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات بیماری?های دهان و دندان، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان

3 دانشیار اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پرشکی کرمان، کرمان

چکیده

مقدمه:
بدون تردید یکی از بزرگترین معضلات در پژوهش، عدم مهارت کافی متخصصان در تحلیل آماری و ارایه‌ی مناسب نتایج پژوهش می‌باشد. در این مقاله سعی بر این است که راهکارهای کاربردی و ساده برای محققین علوم پزشکی پیشنهاد گردد تا بتوانند با این راهکارها نتایج تحقیقات خود را بهتر و آسان‌تر منتشر نمایند. در این مقاله به برخی از اصول مهم در نگارش گزارش‌های علمی اشاره شده است.
رعایت پیوستگی یکی از اصول مهمی است که در هر گزارش علمی می‌بایست رعایت گردد و به این معنی است که تمامی بخش‌‌های یک مقاله یا گزارش در ارتباط مستقیم با موضوع اصلی باشند. در مورد آنالیز داده‌ها توصیه می‌شودکه با توصیف ساده‌ی متغیرهای اصلی آغاز گردد، در مرحله‌ی بعد به تحلیل ساده‌ی دو متغیره پرداخته شود و سپس در صورت نیاز و برای شناخت مسیرهای جدید در روابط بین متغیرها و از بین بردن اثر متغیرهای مخدوش‌کننده از تحلیل‌های چند متغیره استفاده گردد. جداول و نمودارها مؤثرترین ابزار در ارایه نتایج و جلب توجه خوانندگان می‌باشند. جداول و نمودارها باید تا حد امکان ساده و خلاصه باشند. توجه به این نکته ضروری است که از تکرار مطالب یکسان در جدول، نمودار و متن خودداری گردد.
شیوه‌ی انجام تحلیل آماری و نحوه‌ی نگارش نتایج از موارد بسیار حساسی است که باید همه‌ی محققین به دقت با اصول علمی مربوط به آن آشنا شوند. امید است که محتوای این مقاله بتواند بعضی از ایرادهای اصلی در زمینه‌ی تحلیل آماری و ارایه‌ی نتایج پژوهش را برطرف نماید و در عین حال نقطه‌ی شروعی برای مطالعات بیشتر در این زمینه باشد.

واژگان کلیدی: تجزیه و تحلیل آماری، نتایج، مقاله ‌نویسی، تحلیل چند متغیره، پیوستگی مطالب

عنوان مقاله [English]

Main concepts in the statistical analysis and presentation of findings

نویسندگان [English]

  • Maryam Nasirian 1
  • Masoume Sadeghi 2
  • AliAkbar Haghdoost 3
1 Student of Epidemiology, Oral Health Research Center, Kerman University of Medical Sciences, Kerman
2 Student of Epidemiology, Neuroscience Research Center, Kerman University of Medical Sciences, Kerman
3 Associate Professor, Physiology Research Center, Kerman University of Medical Sciences, Kerman
چکیده [English]

Background:In this paper, we are presenting the basic concepts of data analysis in a very simple but practical approach. We believe that the content of this paper may help nearly all of researchers in writing their results.

Coherent is one of the main considerations in nearly all of scientific scripts and as a general rule, all researchers have to pay enough attention to this issue in all steps. This means that all of sections and subsections have to have direct relationship with the main objective.

We recommend that the analysis starts from simple descriptions of the main variables. In the next step, assessment of the relationship between paired variables is recommended. As the last step, sometimes you may need to use multivariable analysis to explore the relationships between your main variables adjusting for the confounding effects of other variables.

Tables and graphs are very efficient tools to present your findings in an attractive way and grasp the attention of readers; however, you have to use simple but clear tables and graphs. Repetition of findings in graphs, tables and body text of the results is one of the main pitfalls.

We hope by reading this paper you learn more how to approach to your data and write your results more attractive.

Keywords: statistical analysis, results, scientific writing, multivariate analysis, coherent