تعیین میزان مقاومت به هیداتیدوز ثانویه در موش متعاقب ایمونیزاسیون با آنتی‌ژن‌های پروتواسکولکس

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار گروه قارچ و انگل شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

2 مربی گروه انگل و قارچ شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

3 دانشجوی فوق لیسانس انگل‌‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

چکیده

مقدمه:هیداتیدوز یک بیماری انگلی زئونوز می‌باشد که به‌ وسیله‌ی مرحله‌ی لاروی اکینوکوکوس‌گرانولوزوس در انسان و سایر میزبان‌های واسط ایجاد می‌گردد. این بیماری به‌ عنوان یک مشکل بهداشتی دامپزشکی در کشور ما حایز اهمیت می‌باشد و با توجه به نقش علف‌خواران در انتشار بیماری می‌توان با تهیه‌ی واکسن حتی برای مدل‌های حیوانی سبب کاهش آلودگی‌های انسانی و زیان‌های اقتصادی دام گردید.
روش ها: 100 میکرو‌گرم از پروتیین‌‌های غشایی پروتواسکولکس به‌ عنوان آنتی‌ژن به ‌همراه ادجوانت فروند ناکامل، جهت ایمونیزاسیون به‌ صورت درون صفاقی به 30 عدد موش‌ C57B1/C6 تلقیح گردید. یادآور آن نیز 27 روز بعد با همین مقدار آنتی‌ژن انجام گردید. دو ‌هفته پس از یادآور، تلقیح 2000 عدد پروتواسکولکس زنده در دو گروه موش‌های آزمایش و 15 عدد موش‌های گروه شاهد به ‌صورت درون صفاقی صورت گرفت.
یافته ها: پس از گذشت 240 روز در 50% از موش‌هایی که ایمن گردیده بودند، کیست تشکیل نگردید و در بقیه‌ی آن‌ها در مقایسه با گروه شاهد کیست‌هایی به تعداد کم‌تر و کوچک‌تر تشکیل گردید. میانگین وزن کیست در‌ گروه آزمایش 36/0 ± 39/0 گرم و در گروه شاهد 8/1 ± 7/1 گرم )015/0 (P < و میانگین تعداد کیست‌ها در گروه آزمایش 6/15 ± 7/10 عدد و در گروه شاهد 2/44 ± 6/52 عدد بود (002/0(P < . به‌ طورکلی نتایج نشان داد که حفاظت ایجاد شده از طریق ایمونیزاسیون 7/79–7/76 درصد بوده است.
نتیجه گیری: این تجربه نشان داد که آنتی‌ژن‌های سطحی پروتواسکولکس به‌ همراه ادجوانت فروند ناکامل توانسته است به اندازه‌ی کافی سیستم ایمنی میزبان را تحریک نماید. بررسی تعداد و وزن کیست در دو گروه موش‌های آزمایش و شاهد نشان داد که حفاظت از طریق ایمونیزاسیون ایجاد شده است.
واژگان کلیدی: اکی‌نوکوک، ایمنی‌زایی، پروتواسکولکس

عنوان مقاله [English]

Echhinococcus Granulosus Lnfection in Mice Follo-wing Lmmunization with Protoscoleces Antigens

نویسندگان [English]

  • Behzad Haghpanah 1
  • Zahra Ghayur 2
  • Nasrin Ahmadi 3
  • Hossein Hejazi 1
1 Associate Professor, Department of Mycology and Parasitolog, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
2 Instructor, Department of Mycology and Parasitolog, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
3 MSc Student, Department of Mycology and Parasitolog, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
چکیده [English]

Background: Previous studies have shown an association between opioid addiction and impairments in learning and memory. Due to the fact that exercise has positive effects on many physiological systems, including the central nervous system, the present study, evaluated the effects of treadmill running on learning and memory in opioid addicted rats.
Methods: Forty two male wistar rats (300-350 g) were divided into four groups, the control group, the control-exercise group, the morphine group and the morphine-exercise group. In Morphine-treated groups, Morphine was injected intraperitonealy as follow: first 3 days 10 mg/kg, next 3 days 20 mg/kg and during the last 3 days 40 mg/kg. In exercise groups, the exercise program was treadmill running at 17 meters per minute (m/min) at 7°C inclination for 60 minutes per day (min/day), 7 days/week, for 3 months. Passive avoidance learning and memory was investigated by shuttle box in the rats after 3 months of addiction and exercise.
Findings: Data showed that learning and memory was impaired significantly in the morphine-rest group with respect to the control group; however, exercise has improved learning and memory in the morphine-exercise group and in the control-exercise group.
Conclusion:The present results suggest that learning and memory is affected under the condition of morphine addiction, but treadmill running prevents these effects. The data correspond to the possibility that treadmill running is helpful in the prevention and alleviation of the cognitive decline in opioid addiction.

Key words:Echinococcus, Immunization, Protoscoleces.